Haku

VKL 630/12

Tulosta

Asianumero: VKL 630/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2013

Lakipykälät: 69

Fastighetsförsäkring. Läckage i tvättmaskins avloppsrörs packning. Är skadan plötslig och oförutsedd?

Uppgifter om händelseförloppet                                           

I bostadsaktiebolagets lokaler har det inträffat fuktskador, då avloppet har stockats och vatten har kommit in i wc/badrummen. Skadorna har kostaterats 5.9.2012 i bostadsaktiebolagets lokaler K54, K58 och K59. Under rivningsarbetena uppdagades också att tvättmaskinens avlopprörs fog har läckt i lokalen K54. Läckaget har pågått sannolikt en längre tid men det konstaterades först i samband med stockningen, då fastighetsskötare var under huset.

Bostadsaktiebolagets byggnad (radhus) har varit försäkrad med en fastighetsförsäkring. Enligt bostadsaktiebolaget är husets byggnadsår 1990-1991 och första invånarna har flyttat in i lägenheterna 1992.

 

TT:s skadegranskning

Företaget TT har utfört skadegranskningar på skadeplatsen mellan 5.9.2012 och 2.10.2012. Enligt TT:s rapport tydde vattenmängderna, som gled genom hålbjälklaget, på att någon rörpackning har läckt i isoleringsutrymmet i golvet. Enligt TT:s rapport har lokalerna K58, K59 och K54 varit fuktskadade.

Lokalen K54 har drabbats svårast av skadehändelserna, då den fuktskadade arealen i hålbjälklaget har varit cirka 30 kvadratmeter. Därtill har ytplattan i badrummet och bastu varit fuktad för cirka en kvadratmeters del i samband med rörgenomföringarna. Ytterväggens sockel har varit fuktad för cirka 6 meters längd.

I lokalen K58 har den fuktskadade arealen i hålbjälklaget har varit cirka 10 kvadratmeter. Därtill har ytplattan i badrummet och bastu varit fuktad för cirka en kvadratmeters del i samband med rörgenomföringarna. Ytterväggens sockel har varit fuktad för cirka två meters längd.

I lokalen K59 har man konstaterat att avloppsröret har varit otätt. Konstruktionerna har pikats upp så att man kunde granska röret. Fuktade isoleringar har tagits bort och det fuktade området har varit här cirka 0,5 kvadratmeter. Den fuktskadade arealen i hålbjälklaget har varit cirka 15 kvadratmeter. Därtill har ytplattan i badrummet och bastu varit fuktad för cirka 4 kvadratmeters del i samband med rörgenomföringarna. Ytterväggens sockel har varit fuktad för cirka 6 meters längd.

 

VNT:s skadegranskning

Företaget VNT har undersökt 14.9.2012 orsaken till avloppsstockningen genom filmning av avloppsröret. Där kunde man konstatera att den horisontala avloppsledningen har satt sig mellan 2 och 6 meter från förgreningen och detta har orsakat förstoppningen.

 

Försäkringsbolagets beslut 17.10.2012 och 7.11.2012

Försäkringsbolaget har vägrat betala ersättning för skadorna i beslutet 17.10.2012. Bolaget har hänvisat till försäkringsvillkor och allmänna kvalitetskrav för VVS-arbeten. Enligt kraven skall avloppsröret och dess skarv vara installerade i marken på så sätt att det inte kan röra på sig. Försäkringsbolaget har ansett att då det har blivit en svacka i röret, har avloppssystemet inte motsvarat de allmänna kvalitetskraven för avloppsrörens montering. Eftersom försäkringen inte ersätter skada som orsakats en byggnad på grund av byggande som strider mot bygganvisningar, ersätter försäkringen inte skadorna som har orsakats av avloppsrörs stockning. Därtill har försäkringsbolaget ansett att läckaget i tvättmaskins avloppsrörs stockning inte har varit en sådan plötslig och oförutsedda skada som avses i försäkringsvillkoren. Således har bolaget vägrat betala ersättning för skadorna.

Försäkringsbolaget har fattat ett nytt beslutet i ärendet 7.11.2012. Enligt beslutet ersätter försäkringsbolaget VNT:s faktura för skadegranskningen. Däremot har försäkringsbolaget vägrat betala en annan räkning som angår analysering av mikrobväxtbestånd.

 

Besvär

Bostadsaktiebolaget meddelar att bolaget överklagar försäkringsbolagets ersättningsbeslut 17.10.2012.

Bostadsaktiebolaget poängterar att tvättmaskinens läckage och stockning i avloppsröret är två skilda saker, även om tvättmaskinens läckage uppdagades först då stockningen i avloppsröret och därmed förorsakade skadorna undersöktes.

Bostadsaktiebolaget har även kontaktat en VVS-planerare som gett ett muntligt utlåtande på att ett plaströr ska hålla i ca 50 år. Således har bostadsaktiebolaget inte haft någon anledning att kolla upp rör på ett hus som är 20 år gammalt. Bostadsaktiebolaget konstaterar vidare att tvättmaskinens avloppsrör är av PVC-plast och packningen och röret är tillverkat av material som används allmänt som material för tvättmaskinsavlopp.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande går försäkringsbolaget igenom händelseförloppet och de iakttagelser och slutsatser som framgår ur skadegranskningsrapporter. Bolaget upprepar sin syn på saken.

Försäkringsbolaget anser att läckaget i tvättmaskins avloppsrörs stockning inte har varit en sådan plötslig och oförutsedda skada som avses i försäkringsvillkoren, eftersom den otäta packningen har läckt en längre tid.

 

Bostadsaktiebolagets tilläggsutredning och nya bemötande

Bostadsaktiebolaget har givit ett nytt utlåtande med anledning av försäkringsbolagets bemötande. Bostadsaktiebolaget preciserar, att själva tvistefrågan i fallet gäller tvättmaskinens avloppsrörs otäta packning.

Enligt bostadsaktiebolaget orsakade avloppsvattnet, som trycktes upp via golvbrunnen i badrumsgolven i lokalerna K54, K58 och K 59, ytterst små skador för problemet upptäcktes i ett tidigt skede, utan att större mängder vattnet hann tränga in under golvmattorna. Bostadsaktiebolaget hänvisar till TT:s skadegranskning och konstaterar att det har funnits några små hål på golvmattorna och där hade det trängt in lite fukt under dessa. Bostadsaktiebolaget godkänner den synpunkt att dessa minimala skador inte ersätts från försäkringen.

Däremot anser bostadsaktiebolaget att läckaget i avloppsröret, som gick från tvättmaskinen i lokalen K54, har orsakat massiva skador i det aktuella fallet. Bostadsaktiebolaget upprepar de synpunkter som det redan har lyft fram i ärendet och anser att läckaget från tvättmaskinens avloppsrör i lokalen K54 berättigar bostadsbolaget till ersättning från bolagets fastighetsförsäkring.

Försäkringsbolaget har meddelat att bolaget inte har något att tillägga med anledning av bostadsaktiebolagets nya utlåtande.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Tillämpliga försäkringsvillkor

I det aktuella fallet tillämpas fastighetsförsäkringsvillkor FS 130 som har tagits i bruk i försäkringsbolaget från och med 1.6.2005.

Enligt villkorspunkt 1.7.1 ersätter försäkringen direkta sakskador på den försäkrade egendomen till följd av läckage. Med läckage avses att vätska, gas eller ånga plötsligt och oförutsett direkt strömmat ut ur de i försäkringsvillkoren nämnda anordningar eller ledningar som gått sönder eller ur funktion:

– fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät

– en släckningsanordning som uppfyller Finska Försäkringsbolagens Centralförbunds sprinclerbestämmelser från år 1983

– regnvattenledningar inne i byggnaden

– bruksanordningar som är fast anslutna till vattenledningsnätet, t.ex.    tvättmaskiner

– sådana rör, cisterner eller till dessa anslutna bruksanordningar som är fast monterade samt hör till och betjänar byggnaden.

Enligt villkorspunkt 1.7.2 ersätter försäkringen inte

– skada som orsakats en byggnad på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller försummelse av nödvändiga underhålls- och reparationsåtgärder.

– skada som orsakats av planeringsfel, arbetsfel eller av att en anordning som tillverkats av för sitt ändamål olämpliga material gått sönder.

Avgörande

I det aktuella fallet är det ostridigt att bostadsaktiebolagets radhus har drabbats av allvarliga fuktskador med anledning av en avloppsstockning och läckage från tvättmaskinens rörs otäta fog i lägenheten K54.

I det aktuella fallet är det stridigt, om skadorna borde ersättas från försäkringen till den del de är förorsakade av tvättmaskinens avloppsrörs otäta fog i lägenheten K54.

Enligt 69 § i lagen om försäkringsavtal skall den, som söker ersättning, överlämna till försäkringsgivaren de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsgivarens ansvar och som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av försäkringsgivarens möjligheter att skaffa utredning.

Med hänsyn till ovannämnda stadgande och Försäkringsnämndens etablerade praxis anser nämnden, att den som söker ersättning, huvudsakligen är skyldig att påvisa att det har inträffat ett ersättbart försäkringsfall samt omfattningen av skadan. Om försäkringsbolaget däremot vägrar betala ersättning och åberopar på försäkringsvillkorens begränsande villkor, är försäkringsbolaget skyldigt att påvisa, att ifrågavarande begränsande villkor kan tillämpas i det aktuella fallet.

Försäkringsnämnden har också tillägnat sig den uppfattning att olika slags läckage i rörpackningar ersätts från fastighetsförsäkringarna. Utgångspunkten är att läckageskadorna som har orsakats av en otät rörpackning ersätts från fastighetsförsäkringen som innehåller skydd mot läckageskador. Annars skulle skydd mot läckageskador sakna en väsentlig betydelse som en del av försäkringsskyddet. Skadorna ersätts dock inte, om det har kommit fram att skadan har orsakats av ett planerings- eller arbetsfel eller annan omständighet som utesluter ersättningen enligt försäkringsvillkoren.

Försäkringsnämndens ovannämnda uppfattning är också förenlig med den vedertagna praxisen inom försäkringsbranschen.

I det aktuella fallet är det ostridigt att läckaget från tvättmaskinens avloppsrörs otäta packning har orsakat omfattande skador i bostadsaktiebolagets byggnad. Försäkringsbolaget har inte ens hävdat att något planerings- eller arbetsfel eller någon annan motsvarande omständighet skulle ha orsakat de här läckageskadorna. Således anser Försäkringsnämnden att läckaget från tvättmaskins avloppsrörs packning i lokalen K54 har skett på ett sätt som beskrivs villkorspunkt 1.7.1, med hänsyn till ovannämnda synpunkter angående den vedertagna praxisen inom försäkringsbranschen. Således skall skadorna ersättas från försäkringen till den del skadorna har förorsakats av läckaget i tvättmaskinens avloppsrörs packning i lokalen K54.

I det aktuella fallet är det uppenbart att skadorna i lokalen K54 är mest omfattande. Det är också klart att läckaget från tvättmaskinens avloppsrörs packning har skett en längre tid och själva avloppssystemens stockning har varit en kortvarig händelse. På grundval av ovannämnda synpunkter och de skador som har konstaterats i olika lokaler uppskattar Försäkringsnämnden att 70 procent av fuktskadorna har orsakats av tvättmaskinens avloppsrörs otäta packning i lokalen K54. Försäkringsnämnden rekommenderar försäkringsbolaget att ersätta 70 procent av skadorna som har konstaterats i bostadsaktiebolagets tre lokaler. Reparering av det stockade avloppsröret behöver dock inte ersättas till någon del.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Taipale samt ledamöterna Laapotti, Sario, Uimonen och Vaitomaa. Sekreterare var Tala.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia