Haku

VKL 629/12

Tulosta

Asianumero: VKL 629/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2013

Palvelussopimuksen laskutusperuste ja lasku Kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut

Tapahtumatiedot

Vakuutettu Tmi A oli asianosaisena käräjäoikeudessa vireillä olleessa velkomusjutussa.

Oikeusturvaetua haettiin tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö myönsi päätöksellään 10.2.2011 asiassa oikeusturvaedun. Vakuutetun pyydettyä vakuutusyhtiöltä korvausta 3 782,50 euron määräisistä oikeudenkäyntikuluistaan vakuutusyhtiö on päätöksellään 17.11.2012 katsonut vakuutuksesta korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi 2 970 euroa, mistä oli maksettava vakuutetun käyttämälle asianajotoimistolle 2 957,50 euroa vähennettynä 500 euron omavastuulla sekä vakuutetulle itselleen 12,50 euroa.

 

Valitus

Vakuutettu on ratkaisusuosituspyynnössään esittänyt, että kyseessä ei ollut ollut yksinkertainen rutiiniasia vaan laaja ja poikkeuksellinen juttu. Asiaan oli liittynyt esitutkinta-aineisto, jonka määrä on ollut poikkeuksellisen laaja. Tätä aineistoa ei voitu jättää huomiotta vain sen vuoksi, että se oli esitetty eri oikeudenkäynnissä. Samaa asiaa oli puitu riita- ja rikosasioiden lisäksi markkinaoikeudessa ja liiketapalautakunnassa. Tapauksen hoitaminen oli edellyttänyt tämän kokonaisuuden aktiivista seuraamista. 

Vakuutettu on katsonut, että kohtuullisina pidettävät 3 782,50 euron määräiset oikeudenkäyntikulut tulisi kokonaisuudessaan korvata vakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Vakuutusyhtiö on todennut lausuneensa korvauspäätöksessään 10.2.2011, että koska jutun taloudellisen etuuden arvo oli euromäärältään vähäinen, vakuutusyhtiö tulisi kiinnittämään erityistä huomiota riidan hoidosta aiheutuneiden kustannusten määrään suhteessa saavutettuun etuun. Asiassa riidanalaisen etuuden arvo oli ollut 591,04 euroa. Riidan hoidosta aiheutuneet kustannukset olivat olleet yhteensä 3 782,50 euroa. Tässä tapauksessa pääasian käsittely oli päättynyt vakuutetun vastapuolen peruutettua kanteensa ja käräjäoikeus oli antanut lausuntonsa vain oikeudenkäyntikulujen osalta. Oikeudenkäyntikulujen määrä ei siten tämän asian osalta ollut verrattavissa aiempiin samankaltaisten tapausten aiheuttamiin oikeudenkäyntikuluihin.

Vakuutetun oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta arvioidessaan vakuutusyhtiö oli ottanut huomioon myös käräjäoikeuden ratkaisun. Sen mukaan vakuutetun vastapuoli oli paljoksunut vakuutetun oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrää ja kiinnittänyt huomiota muun muassa vastauksen laatimiseen käytettyyn aikaan. Käräjäoikeus oli tuomiossaan todennut, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan korvattavaksi tulevat tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus oli lisäksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 10 §:ään viitaten todennut, että vastauksessaan vastaajan tuli esittää sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta ja että säännöksellä on pyritty ohjaamaan vastaukset ytimekkäämmiksi. Käräjäoikeus oli oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta arvioidessaan ottanut huomioon, että vakuutetun vastaus oli varsin laaja ja että tiivistetympi vastaus olisi riittänyt. Käräjäoikeus oli arvioinut kohtuulliseksi työmääräksi yhteensä 11 tuntia ja vakuutetun tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi yhteensä 2 970 euroa. Käräjäoikeuden tuomio sai lainvoiman.

Ottaen huomioon käräjäoikeuden 13.11.2012 antaman lainvoimaisen tuomion perustelut sekä muut yllä mainitut seikat, vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutetun kohtuulliset ja välttämättömät oikeudenkäyntikulut olivat määrältään käräjäoikeuden tuomiossaan kohtuulliseksi toteamat 2 970 euroa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 40 mukaan yrityksen oikeusturvavakuutus sisältyy sopimukseen sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

Vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen ja sopimukseen sisältyvien muiden ehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.

Kohdan 40.8.3.1 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys asianajokulujen kohtuullisesta määrästä.

Vakuutusehtojen mukaan asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa kantaja on peruuttanut kanteensa ja paljoksunut vastaajan eli vakuutetun oikeudenkäyntikulujen määrää ja kiinnittänyt huomiota muun muassa vastauksen laatimiseen käytettyyn aikaan. Käräjäoikeus on ottanut oikeudenkäyntikuluja koskevassa arvioinnissaan huomioon sen, että vastaajan vastaus on varsin laaja. Käräjäoikeuden mukaan tiivistetympikin vastaus olisi riittänyt. Kohtuulliseksi työmääräksi käräjäoikeus on katsonut 11 tuntia esitetyn 15 ja 10 minuutin tunnin sijaan.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että kyseessä olevassa asiassa riidanalainen etuus on ollut 591,04 euroa. Asia ei ole ollut erityisen vaikea eikä laaja ottaen etenkin huomioon sen, että kanne on myöhemmin peruttu. Lautakunta katsoo siksi, että käräjäoikeuden tuomion mukaiset kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ovat määrältään myös vakuutusehtojen mukaiset.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia