Haku

VKL 627/12

Tulosta

Asianumero: VKL 627/12 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Työkonevakuutus. Äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen. Johtuiko traktorille aiheutunut vahinko kulumisesta? Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan traktori pysähtyi 12.5.2012 yllättäen vauhtia kiihdytettäessä ja moottori sammui. Tämän jälkeen traktori ei enää käynnistynyt. Korvausta traktorin korjauskuluista on haettu työkonevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset 27.6.2012 ja 7.11.2012

Vakuutusyhtiön mukaan kyse ei ole ollut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuksen kohteen sisäisestä rikkoutumisesta, vaan vahinko oli syntynyt pidemmän ajan kuluessa. Traktoriin oli jossain vaiheessa rakennettu erityinen katkaisin voimansiirron normaaliasetusten sivuuttamiseksi. Tehon lisäys oli pidemmän ajan kuluessa aiheuttanut vaurioita osille, joita ei ollut suunniteltu kestämään sellaista tehoa tai vääntövoimaa. Sen vuoksi korvausta ei voitu suorittaa työkonevakuutuksesta.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vaihdelaatikko hajosi kertarysäyksellä ilman aikaisempaa oireilua. Vaihdelaatikossa oli toki kulumaa, mutta hajoaminen tapahtui äkillisesti. Tätä tuki kyseessä olevaa traktorimerkkiä edustavan yhtiön huoltopäällikön lausunto, jonka mukaan, mikäli vaihteiston rattaan hampaat irtosivat katkeamalla, kysymyksessä oli äkillinen tapahtuma. Huomionarvoista oli myös se, että jäljelle jääneiden hammasrattaiden kosketuspinnat olivat normaalit. Tämä kertoi siitä, että rattaat toimivat normaalisti ennen äkillistä rikkoutumista. Korvauksenhakijan arvion mukaan traktorin peruutusvaihde oli jostain tuntemattomasta syystä kytkeytynyt päälle ja se oli rikkonut vaihteiston. Pysäys oli erittäin raju. Vakuutuksenottaja oli joutunut odottamaan päätöstä lähes neljä kuukautta ja huomauttamaan asiasta kahdesti. Vakuutusyhtiö oli velvollinen maksamaan korvaussummalle viivästyskorkoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan korvausta hakevalla oli näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta ja siitä aiheutuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö on todennut, että mitään näyttöä siitä, että vahinko olisi tapahtunut korvauksenhakijan arvioimalla tavalla, ei ollut. Kyse oli traktorin ylikuormittamisesta ja kulumisesta aiheutunut vahinko.

Selvitykset

Traktorin kuljettajana toiminut vakuutuksenottajayrityksen työntekijä on antanut 15.4.2013 lausunnon, jossa hän on kertonut ajaneensa traktoria hyvin paljon erilaisissa maansiirtotöissä. Hänen mukaansa vaihteisto ja voimansiirto toimivat moitteetta ennen vaihteiston rikkoutumista, eikä niistä myöskään kuulunut mitään ääntä. Lausunnon antaneella työntekijällä oli kymmenen vuoden kokemus erilaisten traktorien ajamisesta ja huoltamisesta. Toinen vakuutuksenottajayrityksen työntekijä, jolla oli kahdenkymmenen vuoden kokemus traktorien ajamisesta, on 15.4.2013 antanut lausunnon, jonka mukaan vaihteisto ja voimansiirto toimivat moitteetta.

Kysymyksessä olevaa traktorimerkkiä edustaneen yhtiön huoltopäällikkö on todennut 23.5.2012 antamassaan lausunnossa, että hän oli käynyt tutkimassa vahingoittunutta traktoria 22.5.2012. Tässä tutkimuksessa hän havaitsi seuraavaa:

- vaihteiston/hydrauliikan imusihdissä oli runsaasti punaista silikonitiivistemassaa, jota ei käytetä alkuperäisten tasotiivisteiden kanssa

- vaihteistopumpun pesä oli pahoin kulunut ja vapaarattaan tukiakseli oli kulunut soikeaksi.

- vetopakkojen käyttöpainetta on säädetty, jousipesässä ei alkuperäinen säätölevy

- planeettavaihteen aurinkopyörä kulunut runsaasti, ajoitusmerkinnät ovat ”sorvaantuneet” pois

- peruutuksen planeettapyörät/kannatin vaurioituneet, hampaita puuttuu runsaasti

- nopean alueen pakan napa kulunut käyttökelvottomaksi, pakka on luistanut kauan, jopa männän pesä (vaihdelaatikon kuori) on kulunut

- ajohydrauliikan pumpun ohjausmäntä kulunut naarmuille, rautaa on ollut kauan öljyn joukossa

- traktorin tehoa on nostettu alkuperäisestä, ”tehoboksin” katkaisin ohjaamossa ja johtojuotos korkeapainesuuttimen liittimessä.

Yllä olevien seikkojen perusteella huoltopäällikkö on katsonut, että vaihteiston vauriot olivat syntyneet pitkällä aikavälillä. Ne ovat hänen mukaansa aiheutuneet huolimattomasta käytöstä ja huollon laiminlyönnistä.

Myöhemmin 21.11.2012 antamassaan lisälausunnossa huoltopäällikkö on todennut seuraavaa: ”Lisäyksenä liitteenä olevaan lausuntoon, lauseeseen ”peruutuksen planeettapyörät/kannatin vaurioituneet, hampaita puuttuu runsaasti” voin todeta, että jos vaihteiston hampaat irtoavat katkeamalla, kyseinen tapahtuma on äkillinen. Jäljelle jääneet hampaat kyseisissä rattaissa olivat kosketuspinnaltaan normaalit.”

Selvityksenä on esitetty kuva voimanulosoton akselin tukilaakerista ja valokuvia vahingoittuneista osista.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Työkonevakuutusehtojen kohdan 14.7 mukaan konerikkovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on vakuutuksen kohteelle välittömästi aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteen sisäinen rikkoutuminen.

Kohdan 15.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella.

Ehtojen kohdan 15.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta tai liian kovasta rasittamisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan traktori pysähtyi 12.5.2012 yllättäen vauhtia kiihdytettäessä ja moottori sammui. Tämän jälkeen traktori ei enää käynnistynyt. Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutuksen kohteen rikkoutuminen johtunut sellaisesta syystä, että vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta ja vahingon määrästä. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, sen tulee näyttää, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta.

Traktorin vaurioita tutkineen huoltopäällikön 23.5.2012 päivätyn lausunnon mukaan vaihteistopumpun pesä, planeettavaihteen aurinkopyörä olivat kuluneet. Peruutuksen planeettapyörät ja kannatin olivat vaurioituneet ja hampaita puuttui runsaasti. Lisäksi nopean alueen pakan napa oli kulunut käyttökelvottomaksi, ja pakka oli luistanut kauan, ja jopa männän pesä (vaihdelaatikon kuori) oli kulunut.

Vakuutusyhtiön toimittamista valokuvista käy ilmi, että peruutuksen planeettapyörästöstä puuttuu useita hampaita, ja se on kauttaaltaan kulunut. Lisäksi planeettavaihteiston aurinkopyörän hampaat ovat kuluneet päistään.

Vakuutuslautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella koneen rikkoutuminen on todennäköisesti johtunut kulumisesta. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Sjögren ja varajäsen Mitts. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta