Haku

VKL 626/14

Tulosta

Asianumero: VKL 626/14 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkan peruuntuminen. Lääketieteellisesti pakottava syy. Noidannuoli. Lähiomaisen vakava sairastuminen.

Tapahtumatiedot

Luottokorttiin liittyvällä matkavakuutuksella vakuutettujen aviopuolisoiden A:n ja B:n oli tarkoitus lähteä automatkalle Ranskaan ajanjaksoksi 6.-17.7.2013. A hakeutui lääkärinhoitoon alaselän kipeytymisen vuoksi 4.7.2013 ja hänellä todettiin lumbago eli noidannuoli. A perui matkan ja haki korvausta matkojen peruuntumisesta matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen ja katsoi, ettei matkalle lähtö ollut estynyt lääketieteellisesti pakottavasta syystä.

Asiakkaan valitus

Vakuutetut ovat lausuneet 11.9.2014 päivätyssä valituksessaan, että lääkäri kielsi lentokoneessa ja autossa istumisen ja matkalle lähtö oli näin ollen estynyt lääketieteellisellä perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 9.2.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei noidannuoli ole sellainen vakuutusehtojen tarkoittama vakava äkillinen sairaudentila, joka estäisi pakottavasti matkalle lähdön. Matkan peruuntumisen pakottavuutta arvioidaan lääketieteellisin perustein, eikä matkan tarkoitusta oteta huomioon pakottavuutta arvioitaessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko matkalle lähdön estyminen johtunut vakuutusehtojen tarkoittamasta lääketieteellisesti pakottavasta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 10 (Korvaus matkan peruuntumisesta) mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli kotimaasta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli kotimaasta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Lautakunnan näkemyksen mukaan ehtokohdan tarkoittamat lääketieteelliset perusteet tarkoittavat sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilan vakavuutta ja hänen mahdollisuuksiaan lähteä matkalle.

A:ta hoitanut lääkäri on todennut 28.12.2013 päivätyssä lausunnossa, että hän kehotti vakuutettua perumaan matkan koska lentomatkaa ja autossa istumista ei voinut suositella noidannuolipotilaille. Istuminen ja tärinä pahentaisivat sairaudentilaa ja aiheuttaisivat kipua. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan A:n matkalle lähtö oli estynyt pakottavasti lääketieteellisin perustein, ottaen huomioon, että lääkäri oli määrännyt A:n matkustuskieltoon sairauden vuoksi.

Lautakunnan näkemyksen mukaan on epäselvää ja vaikeasti ymmärrettävää, mikä voisi vakuutetun kannalta olla pakottava lääketieteellinen peruste matkan peruuntumiselle lähiomaisen sairastumisen johdosta. Lautakunnan mukaan ehdon tarkoittamat lääketieteelliset perusteet kohdistuvat sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilan vakavuuteen ja hänen mahdollisuuksiinsa lähteä matkalle. Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, ettei lääketieteellisiä perusteita ole ehdoissa selkeästi ulotettu koskemaan vakuutettua, jonka lähiomainen on sairastunut. Ehto asettaa korvausedellytyksiksi lähiomaissuhteen ja matkalle lähdön estymisen lähiomaisen vakavan sairauden vuoksi. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen myös A:n lähiomaisen B:n matkan peruuntumisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan vakuutetuille korvauksen matkan peruuntumisesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia