Haku

VKL 626/05

Tulosta

Asianumero: VKL 626/05 (2005)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2005

Lakipykälät: 69

Moottorin vaurioituminen puutteellisen voitelun johdosta Vahingonteko Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan veneen perämoottori leikkasi kiinni 12.6.2005. Vahinko johtui siitä, että moottorin alakotelosta puuttui kaksi proppua, ja peräöljyt olivat valuneet ulos.
 
Vakuutusyhdistyksen päätökset
 
Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan mm. tahallisesta vahingonteosta
aiheutuneet vahingot. Rajoitusehtojen mukaan mm. moottorille sen teknisestä viasta tai jäähdytys- tai voitelujärjestelmän viasta aiheutuneita vaurioita ei korvata.
 
Moottori oli ollut talvihuollossa veneliikkeessä, jolloin siihen oli mm. vaihdettu öljyt. Tällöin yhdistyksen käsityksen mukaan kyseiset proput on pitänyt avata. Kun näyttöä muusta todennäköisestä vahingon syystä ei ole, yhdis­tys pitää todennäköisenä, että moottorin huollon yhteydessä mainitut proput ovat jääneet kunnolla kiristämättä, jolloin ne ovat moottoria käytettäessä löystyneet ja lopulta irronneet, jolloin vahinko on voinut syntyä. Vahinko ei ole korvattava.
 
Vakuutuksenottajan mielestä kyse on vahingonteosta. Hän toimitti vakuutusyhdistykselle rikosilmoituksen, joka oli tehty poliisille ensimmäisen korvauspäätöksen jälkeen. Rikosilmoituksen mukaan vahinko oli aiheutettu siten, että proput oli irrotettu, jolloin moottori pääsi leikkaamaan kiinni.
 
Toisessa korvauspäätöksessään yhdistys viittaa vakuutussopimuslain 69 §:än ja katsoo, ettei sille ole toimitettu sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin varmasti todeta moottorivaurion johtuneen tahallisesta vahingonteosta. Yhdistys ei muuta korvauspäätöstään.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja selvittää moottorin huoltoa ja talvisäilytystä ja toteaa mm., että vene laskettiin vesille 21.4.2005, minkä jälkeen vene oli moottoreineen laituriin kiinnitettynä 12.6.2005 saakka, jolloin vahinko sattui. Vene oli laituriin kiinnitettynä yön yli n. 20 vrk ajan ennen vahinkoa. Lehtitiedon mukaan seudulla on ajalla 21.4.2005–12.6.2005 anastettu ainakin yksi vene moottoreineen. Poliisi antoi ymmärtää, että muutakin olisi tuona aikana voinut tapahtua, mutta vakuutuksenottaja ei yksityishenkilönä saanut poliisilta asiasta enempää tietoa.
 
Vakuutuksenottaja toteaa käyttäneensä moottoria noin puolentoista kuukauden ajan kolme–neljä kertaa viikossa ennen vahinkoa. Jos peräöljyt olisivat jääneet huollon yhteydessä pois, kone olisi varmaankin leikannut kiinni jo aiemmin. Koneen pitkä käyttöaika ennen vahingon sattumista viittaa vahingontekoon samoin kuin se, että molemmat proput puuttuivat.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vakuutusyhdistys toistaa korvauspäätöksissään esitettyä ja katsoo edelleen jäävän näyttämättä, että kyse olisi nimenomaan vahingonteosta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.
 
Tapaukseen sovellettavien venevakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut:
-         tulipalosta tai räjähdyksestä
-         varkaudesta veneelle tai sen moottorille, ellei omaisuutta ole löydetty 30 päivän kuluessa poliisille asiasta tehdyn rikosilmoituksen päiväyksestä, sekä varkaudesta muulle vakuutetulle omaisuudelle
-         tahallisesta vahingonteosta
-         salamaniskusta
-         karilleajosta tai pohjakosketuksesta
-         törmäyksestä tai
-         myrskystä. Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus vahingon tapahtumapaikkaa lähinnä olevan säähavaintoaseman mittauksen perusteella on ylittänyt 15 metriä sekunnissa ja tapahtuma-ajankohta on tarkoin määriteltävissä.
 
Ehtojen kohdan 4.3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottorille sen teknisestä viasta tai virheellisestä polttoaineesta tai jäähdytys- tai voitelujärjestelmän vian aiheuttamasta vauriosta tai moottorissa tai pakoputkessa tapahtuneesta räjähdyksestä.
 
Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottajan veneen moottori leikkasi kiinni 12.6.2005, koska moottorin alakotelosta puuttui kaksi öljyproppua, minkä vuoksi peräöljyt olivat valuneet ulos. Tällainen vahinko ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava, ellei voida todeta, että öljyproppujen puuttuminen johtuu esim. vahingonteosta, joka on määritelty korvattavaksi tapahtumaksi venevakuutusehtojen kohdassa 4.1.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattavaksi tuleva tapahtuma on sattunut. Vakuutus­lautakunta ei ole viranomainen, eikä lautakunta siten ole lausunnonpyytäjää paremmassa asemassa saamaan tietoja esim. poliisin tietojärjestelmistä. Lautakunnalle ei vahingonteon sattumisesta ole esitetty mitään suoranaista näyttöä, ainoastaan oletuksia. Esitetyn selvityksen perusteella vahingonteko on sinänsä mahdollinen vahingon syy, mutta mahdollista on sekin, että kyseisiä proppuja ei ollut kiristetty tarpeeksi tiukalle moottorin talvihuollossa, jolloin ne pääsivät moottoria käytettäessä vähitellen löystymään ja irtoamaan.
 
Käytettävissään olevan selvityksen pohjalta Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että proppujen puuttuminen vakuutuksenottajan veneen perämoottorista johtuisi tahallisesta vahingonteosta tai että muukaan ehtojen kohdassa 4.1 korvattavaksi määritelty tapahtuma olisi sattunut. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita tässä tapauksessa korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta