Haku

VKL 624/13

Tulosta

Asianumero: VKL 624/13 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2014

Lakipykälät: 31, 34

Företagsförsäkring. Ersättningsbelopp. Säkerhetsföreskrift. Överspänningsskydd. Skadans storlek. Åldersavdrag.

Uppgifter om händelseförloppet

Enligt skadeanmälan slog en överspänning på elnätet 14.9.2012 ut försäkringstagarens växthusdator (klimatdatorn). Ersättning för reparationskostnaderna som uppgick till 20 238,82 euro har sökts ur växthusförsäkringen.

Försäkringsbolagets beslut 16.11.2012 och 28.11.2012

Försäkringsbolaget har anfört att de nödvändiga reparationskostnaderna var 9 000 euro. Från den summan har bolaget emellertid gjort ett åldersavdrag som motsvarar sex år och ett 20 procent stort avdrag för att säkerhetsföreskriften har försummats. Eftersom en partiell uppgradering inte innebär förnyelse av hela datorn ska åldersavdraget beräknas utgående från datorns tillverkningsår. Dessutom har försäkringsbolaget ansett att det i datorn inbyggda överspänningsskyddet inte motsvarade ett sådant skydd som ett externt överspänningsskydd ger och att det därmed inte var fråga om ett sådant överspänningsskydd som avses i säkerhetsföreskriften.

Besvär

Försäkringstagaren harbett omett avgörande i fråga om åldersavdraget och avdraget för försummelse av säkerhetsföreskriften. Enligt försäkringstagaren borde det i försäkringsvillkoren ha nämnts hurdant överspänningsskyddet ska vara för att uppfylla kraven i säkerhetsföreskriften.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande som daterats 12.11.2013 meddelat att försäkringstagaren när bemötandet skrevs inte hade gett in någon utredning om det överspänningsskydd som anläggningen var försedd med. Bolaget har lovat att på nytt granska förutsättningarna för ersättning om en sådan utredning lämnas in. Enligt de uppgifter som försäkringstagaren gett var anläggningen skyddad endast med en inbyggd VDR (Voltage Dependent Resistor). Samma typ av skydd finns i alla elektroniska strömkällor, och det ger skydd mot normala orenheter i distributionsel men inte mot sådana överspänningar som avses i säkerhetsföreskriften i punkt 25.6 i försäkringsvillkoren. Enligt punkten i fråga bör datorn utrustas med överspänningsskydd. Det inbyggda överspänningsskyddet kunde därmed inte vara tillräckligt. Om det hade varit det, skulle säkerhetsföreskriften vara onödig.

Vad åldersavdraget beträffar har bolaget anfört att anläggningens ålder beräknas utgående från inköpstillfället och att reparationer inte minskar anläggningens ålder. Enligt försäkringsbolagets uppgifter hade en del av automatiken uppdaterats år 2010. Försäkringstagaren hade emellertid inte påvisat detta med hjälp av kvitton eller motsvarande handlingar.

Utredningar

Enligt ett 22.10.2012 daterat e-postmeddelande från reparationsföretaget är försäkringstagarens anläggning från år 2005, men enligt försäkringstagaren uppdaterades programvaran år 2010. Det nya systemet är mångsidigare och mer avancerat. Enligt en representant för reparationsföretaget förekom inget överspänningsskydd i försäkringstagarens lokaler vid skadetillfället, och inte heller vid besöket 22.10.2012. Utrustning för säkerhetskopiering saknades också.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Lagrum

Enligt 31 § i lagen om försäkringsavtal kan i ett försäkringsavtal tas in föreskrifter om anordningar, metoder och andra arrangemang som syftar till att förebygga eller begränsa skada, eller om att den som nyttjar eller sköter försäkringsobjektet skall ha en viss kompetens (säkerhetsföreskrifter).

Den försäkrade skall iaktta säkerhetsföreskrifterna.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin skyldighet enligt 2 mom., kan ersättningen till honom sänkas eller förvägras.

Enligt 34 § i lagen om försäkringsavtal ska det vid prövningen av om ersättningen från en skadeförsäkring ska sänkas eller förvägras på någon grund som föreskrivs i detta kapitel beaktas vilken betydelse för skadans uppkomst den omständighet har haft som försäkringstagarens eller den försäkrades oriktiga eller bristfälliga uppgift gällt. Detsamma gäller även om det har skett en sådan förändring i förhållandena som medför ökad risk för skada och åtgärder eller försummelser av den försäkrade eller en person som avses i 33 §. Dessutom ska eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren, den försäkrade eller en person som avses i 33 § beaktas, liksom också arten av hans eller hennes oaktsamhet samt förhållandena i övrigt.

Försäkringsvillkor

25 Säkerhetsföreskrifter

25.6 Datamaskiner bör utrustas med överspänningsskydd. Datamaskiners program bör säkras med minst två uppdaterade säkerhetskopior, varav den ena bör förvaras i brandsäkert säkerhetsarkiv skilt från övriga kopior eller i brandsäkert A60-klass dataskåp. Datafiler bör säkras med åtminstone en sakligt uppdaterad säkerhetskopia som uppbevaras på annan plats än orginalfilerna.

31.6 På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av nedan nämnda egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt följande:

Föremål                                                         Fria år            %
Pannor, oljebrännare jämte                             1                    8
utrustning samt anläggningar som baserar
sig på andra uppvärmningssystem8

Automatik samt installationer                          1                    6

Övriga anläggningar                                       1                    6

Elmotorer, ADB-utrustning                                                   dagsv.

Kontorsmaskiner                                            1                    20

Handmaskiner, verktyg                                   1                    10

31.7 Avdraget uträknas genom multiplikation av åldersavdragsprocenten med antalet bruksår från och med det år från vilket avdraget räknas.

31.8 Vid skada på mobiltelefoner, ADB-utrustning, elmotorer och arbetstagares egendom utgår ersättningen enligt dagsvärdet.

31.9 I övrigt tillämpas i punkterna 25 och 26 nämnda säkerhetsföreskrifter och värderings- och ersättningsbestämmelser.

31.10 Självrisk

Försäkringstagaren står i varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk av skadebeloppet.

Avgörande

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida försäkringsbolaget har haft rätt att göra avdrag från ersättningen på grund av att säkerhetsföreskriften hade försummats och huruvida säkerhetsföreskriften var tillräckligt detaljerad. Dessutom är det fråga om att bedöma huruvida försäkringsbolaget hade rätt att göra ett åldersavdrag.

Enligt motiveringen till lagen om försäkringsavtal anges det i lagen inte närmare hur detaljerad en säkerhetsföreskrift skall vara. Enligt motiveringen ska den dock vara så klar att den försäkrade direkt på basis av den vet hur han ska förfara för att bevara sin rätt till full ersättning.

Enligt säkerhetsföreskriften bör datorer utrustas med överspänningsskydd. Eftersom det i försäkringsvillkoren inte definieras närmare vad som i dem avses med överspänningsskydd anser nämnden att tolkningen måste utgå från betydelseinnehållet enligt det allmänna språkbruket. Försäkringsnämnden anser att säkerhetsföreskriften är otydlig i det här avseendet, eftersom det i den konstateras bara att datorer bör utrustas med överspänningsskydd. Försäkringstagaren har därmed kunnat förstå att det skydd som är inbyggt i datorn är tillräckligt. Försäkringsbolaget kan följaktligen inte sänka ersättningen på den grunden att försäkringstagaren har underlåtit att följa säkerhetsföreskriften.

Försäkringsbolaget har bett försäkringstagaren och datorverkstaden ge en utredning om systemets ålder. Enligt verkstaden är systemet från år 2005, men enligt försäkringstagaren uppdaterades systemet år 2010. Försäkringsnämnden konstaterar att den som söker ersättning är skyldig att lägga fram bevis för hur stor den skada som önskas bli ersatt är. Försäkringstagaren har inte gett in till vare sig försäkringsbolaget eller Försäkringsnämnden någon utredning om att anläggningens ålder skulle avvika från verkstadens bedömning. Försäkringsnämnden anser därmed att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat när det gäller åldersavdraget.

På de grunder som nämns ovan rekommenderar Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget betalar ersättningen utan avdrag för försummelse av säkerhetsföreskriften.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Raulos, ledamöterna Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas och Sjögren samt suppleanten Vainio. Sekreterare var Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia