Haku

VKL 622/14

Tulosta

Asianumero: VKL 622/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Lakipykälät: 9

Vakuutuksen irtisanominen vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutuksesta sen voimassaoloaikana annettu virheellinen tai puutteellinen tieto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli saanut vakuutusyhtiöstä ilmoituksen, jonka mukaan vakuutus oli irtisanottu maksamattoman vakuutusmaksun vuoksi ja vakuutus päättyisi 8.5.2014. Vakuutuksenottaja ei itse selvittänyt vakuutusnumeron perusteella, mitä yrityksen vakuutusta irtisanomisilmoitus koski, vaan meni 25.4.2014 vakuutusyhtiön konttorille tiedustelemaan asiaa.

Vakuutuksenottaja on kertonut konttorilla käydessään päätelleensä vakuutusyhtiön edustaja A:n kanssa, että päättymisuhan alainen vakuutus voi olla jokin vapaaehtoinen sairaus-, henki- tai matkavakuutus. Vakuutuksenottaja ei maksanut vakuutusmaksua ja antoi vakuutuksen päättyä. Vakuutuksenottajan yrityksen varastorakennus paloi 13.8.2014. Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen palovahingosta, koska rakennuksen vakuutus oli päättynyt 8.5.2014.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 19.10.2014 päivätyssä hakemuksessaan, että vakuutussopimuksen tuli katsoa olleen voimassa vahingon hetkellä ja vakuutuksesta tuli suorittaa korvaus 13.8.2014 sattuneesta palovahingosta. Vakuutuksenottajan mukaan oli ilmeistä, ettei vakuutusmaksua olisi jätetty maksamatta, jos hän olisi saanut tiedon, jonka mukaan kyse oli rakennuksen vakuutuksesta. Vakuutuksen maksamatta jättäminen johtui vakuutusyhtiön edustajan menettelystä. Vakuutusyhtiön edustajan olisi tullut selvittää, mitä vakuutuksia lasku koski.

Vakuutuksenottaja on lausunut 9.2.2015 päivätyssä lisäkirjelmässään, että hän oli vakuutusyhtiössä käydessään varmasti kysynyt, mitä vakuutusta lasku koski. Vakuutuksenottajan mukaan ei ollut uskottavaa, että hän olisi tyytynyt vain tietoon irtisanomisilmoituksen allekirjoittaneen henkilön nimestä ajettuaan ensin konttorille tiedustelemaan asiaa. Koska A ei jostain vakuutuksenottajalle tuntemattomasta syystä saanut tietokonetta auki tarkistaakseen asian, A oli tullut siihen tulokseen, että päättymisuhan alainen vakuutus voi olla jokin sairaus- tai matkavakuutus.

Vakuutuksenottajan mukaan A oli laiminlyönyt selvittää vakuutuksenottajalle, mitä vakuutuksia irtisanominen koski. A ei ollut vaivautunut selvittämään asiaa ja oli antanut vakuutuksenottajalle virheellistä tietoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että irtisanomisilmoitus oli sanamuodoltaan hyvin selkeä ja siitä kävi ilmi vakuutuksen päättymispäivä. Henkilövakuutusten irtisanomisilmoituksissa mainitaan lisäksi, että vakuutus oli saatettavissa voimaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajan väite siitä, että kukaan konttorilla olleista vakuutusyhtiön edustajista ei olisi osannut kertoa, mistä vakuutuksesta oli kyse, ei ollut uskottava. Tieto olisi ollut mahdollista saada helposti syöttämällä vakuutusnumero tietojärjestelmään.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiön näytetty antaneen vakuutuksenottajalle sellaisen virheellisen tiedon vakuutuksesta, jonka perusteella vakuutuksenottaja oli jättänyt maksamatta vakuutusmaksun.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttötaakka siitä, että hänelle on annettu väärä tieto 8.5.2014 päättyneestä vakuutuksesta. Vakuutusyhtiön edustaja A:lta saadun tiedon mukaan vakuutusvakuutuksenottaja oli kysynyt konttorilla käydessään, kenen allekirjoitus irtisanomisilmoituksessa oli. A oli tiedustellut asiaa muilta paikalla olleilta vakuutusyhtiön työntekijöiltä, jotka olivat tunnistaneet allekirjoituksen. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut olevansa yhteydessä irtisanomisilmoituksen allekirjoittaneeseen henkilöön. Jos vakuutuksenottaja olisi tiedustellut, mistä vakuutuksesta oli kyse, olisi A avannut tietokoneen ja selvittänyt asian. A ei kuitenkaan missään vaiheessa avannut tietokonetta, joten hän ei uskonut vakuutuksenottajan tiedustelleen asiaa.

Konttorilla paikalla olleelta vakuutusyhtiön työntekijä B:ltä saadun tiedon mukaan A oli tullut takahuoneeseen kysymään työtovereiltaan, kenen allekirjoitus irtisanomisilmoituksessa oli ja he tulkitsivat kyseessä olleen C:n allekirjoitus. Tämän jälkeen A oli palannut vakuutuksenottajan luo. Takahuoneessa ei puhuttu vakuutuksen sisällöstä, eikä sen selvittäminen olisi ollut mahdollista ilman tietokonetta.

Vakuutuksenottajan avovaimon antaman lausuman mukaan vakuutuksenottaja oli kertonut, ettei vakuutusta osattu yksilöidä. Avovaimo kertoi vakuutuksenottajan kysyneen vakuutusyhtiön edustajalta, oliko mahdollista, että kyseessä olisi ollut vapaaehtoinen tapaturma- tai henkivakuutus, ja vakuutuksenottaja oli yhdessä A:n kanssa päätellyt, että asia oli varmaankin näin.

Vakuutuksenottajan avovaimon, vakuutusyhtiön edustajan ja vakuutuksenottajan selvitykset ovat keskenään jossain määrin ristiriitaiset. A:n mukaan vakuutuksenottajalle ei ollut annettu tietoa siitä, mitä vakuutusta irtisanominen koski. Vakuutuksenottajan avovaimon ja A:n lausuman perusteella vakuutuksen yksilöiminen oli jäänyt osittain auki. Asiassa on riidatonta, ettei tietokoneelta tarkistettu, mikä vakuutus oli kyseessä.

Vakuutuslautakunta katsoo käytettävissään olleen asiakirjaselvityksen perusteella jääneen osoittamatta, että vakuutuksenottajalle olisi annettu väärä tieto siitä, mitä vakuutusta irtisanominen on koskenut. Tämän vuoksi vakuutuksenottajan päätöksen jättää vakuutusmaksu maksamatta ei ole osoitettu perustuneen hänen vakuutusyhtiöltä saamaansa väärään tietoon. Velvoite maksaa vakuutusmaksu ja huolehtia vakuutuksen voimassa pitämisestä kuuluu ensisijaisesti vakuutuksenottajalle.

Vakuutuksenottaja on jättänyt vakuutusmaksun maksamatta saamansa käsityksen perusteella ja jättänyt tiedon varmistamatta saatuaan irtisanomisilmoituksen allekirjoittaneen henkilön nimen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajan ja A:n epäily siitä, mitä vakuutusta irtisanomisilmoitus koski, ole vaikuttanut vakuutuksenottajan menettelyyn vakuutusyhtiön vastuun perustavalla tavalla.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että vakuutusyhtiön edustaja olisi antanut vakuutuksenottajalle virheellistä tai puutteellista tietoa siitä, mitä vakuutusta irtisanomisilmoitus koski, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta palovahingosta vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia