Haku

VKL 622/13

Tulosta

Asianumero: VKL 622/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Vakuutusehtojen soveltaminen. Yksi vai useampi vakuutustapahtuma? Myyntitoimeksiantosopimuksen palkkiota koskevat riita-asiat.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja I Oy oli ollut kantajana myyntitoimeksiantosopimuksen palkkiota koskeneessa riita-asiassa, jossa vastapuolina olivat PP Oy sekä L.H., M.T. ja T.T. henkilökohtaisesti. I Oy:n 6.5.2010 päivätyn kannekirjelmän mukaan vaatimukset asiassa olivat perustuneet 14.11.2008 allekirjoitettuun myyntitoimeksiantosopimukseen PP Oy:n osakekannan, sen osan tai PP Oy:n liiketoiminnan myymisestä. Osapuolten välille oli syntynyt erimielisyys I Oy:n oikeudesta myyntipalkkioon PP Oy:n myytyä 24.11.2008 omistamansa erään toisen osakeyhtiön osakkeet. Asiaa oli käsitelty käräjäoikeudessa velkomus­asiana.

Vakuutuksenottaja I Oy on ollut sittemmin kantajana myös toisessa riita-asiassa, jossa vastapuolena on ollut PH Oy (entinen PP Oy). I Oy:n 29.8.2012 päivätyn kannekirjelmän mukaan sen tässäkin asiassa esittämät vaatimukset ovat perustuneet 14.11.2008 allekirjoitettuun myyntitoimeksiantosopimukseen. Kanteen mukaan PP Oy:n liiketoiminta oli myyty 8.8.2011, minkä jälkeen yhtiön nimi oli muutettu PH Oy:ksi.

I Oy oli hakenut oikeusturvaetua edellä mainittuihin riitoihin.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 7.1.2011 ja 7.3.2013 päivätyillä päätöksillään myöntänyt molempiin asioihin oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö on kuitenkin jälkimmäisessä päätöksessään ilmoittanut, että käytettävissä oli vain yksi vakuutusmäärä, koska molemmissa asioissa oli olennaisesti sama peruste.

Vakuutusyhtiö on pysynyt samalla kannalla myös 25.3. ja 24.4.2013 antamissaan päätöksissä. Vakuutusyhtiö on vedonnut oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohtaan 1.3, jonka mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutusyhtiön mukaan I Oy:n vaatimukset myös jälkimmäisessä riita-asiassa olivat perustuneet edelleen samaan myyntitoimeksiantosopimukseen ja vakuutusyhtiölle toimitettujen haastehakemusten sisältö oli ollut osin sama.

Valitus

I Oy on vaatinut myöntämään täysimääräisen oikeusturvaedun myös jälkimmäiseen riita-asiaan. Lisäksi I Oy on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan myös tästä valituksesta aiheutuvat kustannukset korkoineen myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti laillisine korkoineen.

Oikeusturvaetu oli myönnetty asiaan, jossa I Oy oli ollut kantajana ja vastaajana muun muassa P Oy. Uudessa oikeudenkäynnissä vastaajana oli ollut PH Oy. Kyseessä ei ollut yksi ja sama vakuutustapahtuma eikä yksi ja sama peruste vaan kaksi erillistä oikeudenkäyntiasiaa.

Jälkimmäisessä asiassa ei ole mitenkään voinut olla kyse samasta vakuutustapahtumasta, koska jälkimmäinen kanne perustui liiketoimintakauppaan, joka on tehty vasta 8.8.2011. Näin ollen tästä vakuutustapahtumasta ei ole voinut olla minkäänlaista tietoa silloin, kun vakuutusyhtiö oli tehnyt aikaisemmassa asiassa oikeusturvapäätöksensä. Kyseessä oli yksiselitteisesti kaksi erillistä oikeudenkäyntiä ja kaksi erillistä vakuutustapahtumaa. Niiden ainoa yhtäläisyys oli, että I Oy on ollut molemmissa jutuissa kantajana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan riita koski sitä, oliko tapauksessa kysymys yhdestä vai kahdesta erillisestä vakuutusehtojen mukaisesta vakuutustapahtumasta eli oliko I Oy:n käytettävissä oikeusturvavakuutuksen 30.000 euron vakuutusmäärä yhteen vai kahteen kertaan.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vaikka vastapuolen nimi oli asian kuluessa muuttunut, sen Y-tunnus oli pysynyt samana, joten kyseessä on ollut sama taho. Väite siitä, että jälkimmäinen asia ei ole voinut olla samanperusteinen ensimmäisen asian kanssa, koska se on koskenut vasta oikeusturvaedun myöntämisen jälkeen tehtyä liiketoimintakauppaa, oli väärä. Molemmissa asioissa riidan perusteena on ollut 14.11.2008 allekirjoitettu myyntitoimeksiantosopimus, kuten I Oy oli molemmissa kanteissaan esittänyt.

Vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Ottaen huomioon I Oy:n vaatimukset sekä perusteluiden, todistelun ja sisällön osalta kaksi lähes identtistä haastehakemusta, joissa molemmissa vaatimusten perusteeksi oli ilmoitettu 14.11.2008 allekirjoitettu myyntitoimeksiantosopimus, sekä sen, että molemmissa asioissa vastapuolena oli ollut Y-tunnuksen perusteella sama taho, vakuutusyhtiö on katsonut, että molemmilla asioilla on ollut sama peruste. Näin ollen kahta erillistä oikeusturvaetua ei tullut myöntää.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien 1.8.2008 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.3 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön myöntää erikseen oikeusturvaetu I Oy:n kahteen riita-asiaan vai onko kysymys ollut vakuutusehtojen kohdan 1.3 mukaisesti vain yhdestä vakuutustapahtumasta. Vakuutusehdon mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että I Oy:n vaatimukset ovat perustuneet molemmissa asioissa 14.11.2008 allekirjoitettuun myyntitoimeksiantosopimukseen PP Oy:n osakekannan, sen osan tai PP Oy:n liiketoiminnan myymisestä. I Oy:n puolesta laadittujen kirjelmien perusteella ensimmäinen palkkioriita on liittynyt PP Oy:n omistamien erään toisen yhtiön osakkeiden kauppaan ja toinen palkkioriita myöhemmin tapahtuneeseen PP Oy:n liiketoiminnan kauppaan.

Vaikka I Oy:n esittämät palkkiovaatimukset ovatkin liittyneet PP Oy:n omaisuutta ja liiketoimintaa koskeneisiin edellä mainittuihin kahteen eri kauppaan, ja vaikka PP Oy:n nimi on sittemmin muutettu PH Oy:ksi, ovat I Oy:n palkkiovaatimukset kummassakin riidassa perustuneet 14.11.2008 allekirjoitettuun myyntitoimeksiantosopimukseen. Molemmissa riita-asioissa on ollut kyse siitä, että I Oy on katsonut edellä mainitun toimeksiantosopimuksen nojalla olleensa oikeutettu myyntipalkkioon. Siten kyseessä ovat olleet samaan I Oy:n ja PP Oy:n väliseen oikeustoimeen perustuneet riidat, jotka on oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdassa 1.3. määritelty vain yhdeksi vakuutustapahtumaksi. Näin ollen I Oy:n käytettävissä on vakuutussopimuksen mukaan kyseisiin riitoihin vain yksi vakuutusmäärä. Vakuutuslautakunta pitää sen vuoksi vakuutusyhtiön korvausratkaisua asianmukaisena.

I Oy on myös vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan asian käsittelystä Vakuutuslautakunnassa aiheutuneet kustannukset. Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta käsittelee sille tehdystä valituksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamista vain siinä tapauksessa, että niitä on vaadittu korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole kyse tällaisesta vaatimuksesta. Sen vuoksi lautakunta ei käsittele I Oy:n kulukorvausvaatimusta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia