Haku

VKL 621/14

Tulosta

Asianumero: VKL 621/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2015

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutussopimuksen sisältö. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenottaja saanut ennen vakuutussopimuksen tekemistä tiedon siitä, ettei vakuutukseen sisältynyt ympäröivän omaisuuden vakuutusturvaa.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva konepalveluyritys A Oy aiheutti vahingon kaivuutyömaalla sijainneelle kaapelille 24.9.2013. A Oy oli hakenut korvausta toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 7.2.2014 evännyt korvauksen, koska vahingoittunut omaisuus oli vakuutukseen sisältyneen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla A Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena vahingon sattuessa. Vakuutuskirjan mukaan A Oy:llä oli toiminnan vastuuvakuutus, mutta ei ympäröivän omaisuuden vakuutusta.

Kielteisen päätöksen jälkeen A Oy oli vaatinut korvausta vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella. Vakuutuksenottajalle ilmoitettiin 4.4.2013, että vakuutusyhtiön asiakastietojärjestelmään oli tehty merkintä, jonka mukaan vakuutuksenottaja oli halunnut jättää ympäröivän omaisuuden ja rakennustyövakuutuksen pois, vaikka hänelle tarjottiin niitä. Vakuutusyhtiö on uudelleen 25.6.2014 ilmoittanut, ettei vahinkoa voitu korvata.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut 15.10.2014 päivätyssä hakemuksessaan, että vakuutuksentekotilanteessa vakuutusyhtiön edustajalle kerrottiin, että vakuutuksenottaja halusi entisessä vakuutusyhtiössä ollutta vakuutusta vastaava vakuutuksen. Vakuutuksenottajalla oli entisessä vakuutusyhtiössä toiminnan vastuuvakuutus ja omaisuusvakuutus, joka korvasi työn kohteena olleelle omaisuudelle aiheutetun vahingon.

Vakuutusyhtiön edustaja tapasi vakuutuksenottajan 31.1.2012, jolloin vakuutusten siirtämisestä sovittiin alustavasti. Seuraava tapaaminen oli 27.2.2012, jolloin vakuutusyhtiön edustajalla oli mukanaan 20.2.2012 päivätty vakuutustarjous. Tarjoukseen sisältyi yritysvakuutus sekä asennus- ja rakennustyövakuutus. Yritysvakuutus sisälsi toiminnan vastuuvakuutuksen. Asennus- ja rakennustyövakuutus sisälsi ympäröivän omaisuuden vakuutuksen 50 000 euroon saakka. Koska vakuutuksenottajayritys ei harjoittanut kokonaisurakointia, ei asennus- ja rakennustyövakuutukselle ollut tarvetta ja se oli tarkoitus poistaa vakuutustarjouksesta. Ympäröivän omaisuuden vakuutus oli tärkeä, koska kaivuutöissä oli usein riskinä ympäröivän tai huolehdittavana olevan omaisuuden vahingoittuminen, eikä kyseistä vakuutusturvaa ollut tarkoitus jättää pois vakuutuksesta.

Vakuutussopimusta ei tehty 27.2.212 käytyjen neuvottelujen aikana, koska uuden vakuutuksen hinta oli korkeampi kuin entisessä vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiön edustajan oli tarkoitus soittaa seuraavana päivänä ja selvittää, oliko hintaa mahdollista alentaa.

Vakuutusyhtiön edustaja soitti 28.2.2012. Keskustelu koski vakuutuksen hintaa, mutta puhetta ei ollut siitä, että vakuutuksesta olisi poistettu ympäröivän omaisuuden vakuutus. Koska hinta oli nyt alhaisempi kuin entisessä vakuutusyhtiössä, vanha vakuutus irtisanottiin ja vakuutussopimus tehtiin uuteen vakuutusyhtiöön.

Vakuutuksenottaja oli yhteydessä vakuutusyhtiön edustajaan vahingon jälkeen, jolloin edustaja kertoi vakuutusyhtiön tehneen virheen vakuuttamisessa, ja että asia hoidettaisiin vakuutusyhtiössä.

Vakuutusyhtiö on perustanut kantansa tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä muun muassa asiakastietojärjestelmäänsä kirjattuihin tietoihin, joiden kirjaamiseen vakuutuksenottaja ei voinut vaikutta eikä hän ollut tietoinen kirjausten sisällöstä. Vakuutusyhtiön edustajan asiakastietojärjestelmään kirjaamat tiedot eivät olleet aukottomia, ottaen huomioon, ettei asiakastietojärjestelmään ollut tehty lainkaan merkintää 27.2.2012 käydyistä neuvotteluista, joissa oli kyse henkilöauton vakuutustarjouksesta.

Vakuutuksenottajan vaimon 21.9.2014 antaman lausuman mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön edustajan neuvotteluissa oli 31.1.2012 sovittu, että yritykselle otetaan samanlainen vakuutus kuin vakuutuksenottajalla oli edellisessä vakuutusyhtiössä. Neuvotteluissa 27.2.2012 vakuutuksenottaja kertoi vakuutusyhtiön edustajalle, että häntä oli suositeltu ottamaan vakuutus ympäröivälle omaisuudelle. Tämä vakuutusturva oli edellisessä vakuutuksessa ja se oli tarkoitus ottaa myös uuteen vakuutukseen. Vakuutuksenottajan vaimon mukaan keskustelussa sovittiin, ettei asennus- ja rakennustyövakuutusta oteta. Vakuutus oli kalliimpi kuin edellisessä vakuutusyhtiössä, eikä vakuutusta otettu 27.2.2012.

Vakuutuksenottajalle ei ollut kerrottu vakuutuksentekotilanteessa, ettei vakuutus sisältänyt ympäröivän omaisuuden turvaa. Ympäröivän omaisuuden turvan puuttumista ei voitu havaita myöskään vakuutuskirjasta ja -ehdoista. Vakuutuskirjasta kävi ilmi ainoastaan, että vakuutuksenottajalla oli toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusyhtiön olisi tässä tapauksessa tullut oma-aloitteisesti ilmoittaa, ettei vakuutus sisältänyt ympäröivän omaisuuden vakuutusturvaa. Vakuutuksenottajan reklamointivelvollisuus oli rajoitettu tapauksiin, joissa vakuutuksenottaja olisi myöhemmin vakuutusyhtiöltä saamansa lisätiedon tai muun seikan perusteella voinut havaita aikanaan tapahtuneen virheen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 18.11.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei vakuutusyhtiön edustajalla ollut mitään syytä olla vakuuttamatta A Oy:n toimintaa mahdollisimman laajalla vakuutuksella. Kyse ei ollut tiedonantovirheestä. Vakuutuslautakunta oli katsonut ratkaisusuosituksessaan VKL 574/01, että vakuutuksenottajalla on vastuu siitä, jos vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä oli olennaisesti omaisuuden oikeaa arvoa pienempi. Vakuutuksenottaja vastasi siitä, että vakuutuskirjaan oli merkitty oikea vakuutusturva. Vakuutuksenottajalla oli velvollisuus tarkastaa vakuutusturva vuosittain. Vakuutusyhtiön mukaan oli erikoista, että vakuutuksenottaja oli huomannut välittömästi virheen laskussa mutta ei kuitenkaan huomannut virhettä vakuutuskirjassa, vaikka ympäröivän omaisuuden turva oli hänelle tärkeä. Tästä voitiin päätellä vakuutuksenottajan olleen tietoinen, ettei ympäröivän omaisuuden vakuutus kuulunut vakuutusturvaan.

Vakuutuksenottajalle oli viimeistään 25.6.2014 selvinnyt, ettei vakuutukseen sisältynyt rakennustyövakuutusta, eikä hän tuolloinkaan ottanut kyseistä vakuutusturvaa. Tähän nähden ei ollut uskottavaa, että vakuutuksenottaja olisi helmikuussa 2012 halunnut ottaa ympäröivän omaisuuden vakuutuksen korkeammalla vakuutusmaksulla.

Vakuutusyhtiö on lausunut 28.1.2015 päivätyssä lisäkirjelmässään, että vakuutuksenottaja oli tietoinen siitä, että ympäröivän omaisuuden turva sisältyi nimenomaan asennus- ja rakennustyövakuutukseen. Vakuutuksenottaja oli itse päättänyt olla ottamatta rakennustyövakuutusta. Tämä kävi ilmi vakuutusyhtiön edustajan henkilökohtaisesti asiakasrekisteriin 2.3.2012 tekemästä merkinnästä, jonka mukaan vakuutuksenottaja halusi jättää pois ympäröivän omaisuuden ja rakennustyövakuutuksen, joita hänelle tarjottiin myyntitilanteessa.

Vakuutusyhtiö on esittänyt, että koska rakennus- ja asennustyön vastuuvakuutuksen sisältö oli riidattomasti käyty läpi vakuutuksenottajan kanssa, ei tälle voinut jäädä väärää käsitystä kyseisen vakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksenottaja oli tietoisesti halunnut jättää rakennus- ja asennustyön vakuutuksen pois, ja tällöin pois jäi myös vakuutukseen sisältynyt ympäröivän omaisuuden turva.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiö menetellyt virheellisesti siten, että vakuutuksenottaja oli sen vuoksi erehdyksessä ottanut vakuutuksen, johon ei sisältynyt ympäröivän omaisuuden vakuutusturvaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutuksenottajalla oli edellisessä vakuutusyhtiössä vakuutus, joka sisälsi toiminnan vastuuvakuutuksen ja omaisuusvakuutuksen, jolla oli vakuutettuna työn kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Asiassa on riidatonta, että vakuutuksenottajalle oli alun perin tarkoitus tehdä kyseistä vakuutusta vastaava vakuutus. Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön edustajan kesken käydyissä neuvotteluissa oli keskusteltu nimenomaisesti ympäröivän omaisuuden vakuuttamisen tärkeydestä.

Asiassa on riidatonta myös se seikka, että vakuutuksesta oli jätetty pois asennus- ja rakennustyövakuutus. Koska vakuutuksenottajalle oli esitetty 20.2.2012 päivätty vakuutustarjous, josta kävi ilmi, että asennusvakuutus sisälsi ympäröivän omaisuuden vakuutuksen, oli vakuutusyhtiö antanut vakuutuksenottajalle riittävät tiedot tarjolla olevista vakuutusmuodoista ennen vakuutussopimuksen tekemistä, mitä tukee myös vakuutusyhtiön asiakasrekisteriin 2.3.2012 tehty merkintä, jonka mukaan vakuutuksenottaja oli halunnut jättää ympäröivän omaisuuden vakuutuksen ja rakennustyövakuutuksen pois, vaikka hänelle oli tarjottu niitä. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta kaivuutyömaalla sijainneelle kaapelille aiheutuneesta vahingosta tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Pesonen

Sjögren

Vainio

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia