Haku

VKL 621/12

Tulosta

Asianumero: VKL 621/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Vuokrasopimusta koskeva riita Muun kuin oman toimitilan huoneenvuokrasuhde Rajoitusehdon tulkinta Epäselvyyssääntö

Tapahtumatiedot

Vakuutettu B Oy, joka hallitsi eräitä toimitilojaan vuokrasopimuksen nojalla, vuokrasi puolestaan vuokranantajana A Oy:lle sanottuihin toimitiloihin kuuluneen studion. Sittemmin B Oy ilmoitti A Oy:lle purkavansa vuokrasuhteen maksamattomien vuokravakuuden ja vuokrien vuoksi. A Oy:n kiistettyä purkamisilmoituksen B Oy saattoi riidan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

B Oy haki oikeusturvaetua tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 25.3.2012 ja 18.5.2012 päivätyissä korvauspäätöksissään todennut, että toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen, silloin, kun kysymys on muusta kuin vakuutetun yrityksen toimitilana olevasta huoneistosta. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa riita liittyi huoneenvuokrasuhteeseen, ja koska kysymyksessä oleva studiotila oli riidan syntyessä ollut vuokrattuna A Oy:lle, se ei enää ollut B Oy:n omassa käytössä eikä voinut olla yrityksen omaa toimitilaa. Sen vuoksi oi­keus­turvaetua ei tullut myöntää.

 

Valitus

B Oy on kertonut vuokranneensa omaan käyttöönsä toimistotalon ylimmän kerroksen. Yhdessä huoneista oli alivuokralainen, jota ryhdyttiin häätämään maksamattomien vuokrien vuoksi. Kun alivuokralainen on saatu häädettyä, koko huoneisto tulee B Oy:n käyttöön. Vakuutusehto ei näytä rajaavan korvauksen ulkopuolelle oman toimitilan alivuokraamista. Kyseessä oli epäselvä ehto, jota tuli tulkita vakuutuksenottajan eduksi. Tämän vuoksi kyseessä oli ehtojen tarkoittamalla tavalla omaa toimitilaa koskeva riita.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehdossa korvattavuuden ulkopuolelle oli yksiselitteisesti rajattu kaikki huoneenvuokrasuhteeseen liittyvät riidat silloin, kun kyseessä ei ollut vakuutetun yrityksen toimitilana oleva huoneisto tai kiinteistö. Rajoitusehdolla oli pyritty sulkemaan korvattavuuden ulkopuolelle riidat, joissa vakuutettu yritys oli vuokranantajan asemassa. Ehdon tulkinnan kannalta ei ollut merkitystä sillä, kenen käytössä vuokrattu tila oli. Jos tila oli vuokrattu ulkopuoliselle, ei se voinut toimia yrityksen omana toimitilana.

Vakuutuslautakunnan ratkaisussa VKL 158/11 on katsottu, että merkitystä oli sillä, onko huoneisto ollut riidan syntyhetkellä vakuutetun omassa käytössä. Tässä tapauksessa riita oli syntynyt viimeistään 22.12.2011, jolloin A Oy oli vastannut kanteeseen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Toiminnan oikeusturvavakuutuksen kohdan 240.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen, silloin kun kysymys on muusta kuin vakuutetun yrityksen toimitilana olevasta huoneistosta tai kiinteistöstä.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä vuokrasopimuksen purkamista koskevaan riitaan.

Lautakunta toteaa, että edellä siteeratun sopimusehdon tulkinnassa lähtökohtana on ehdon sanamuoto. Sen mukaan huoneenvuokrasuhteeseen liittyviä kustannuksia ei korvata, jos kyse on muusta kuin ”vakuutetun yrityksen toimitilana olevasta huoneistosta tai kiinteistöstä”. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse huoneistosta, joka ei ole ollut yrityksen käytössä vakuutustapahtuman sattuessa. Sanamuotonsa mukaan toimitila tarkoittaa tilaa, jossa yritys toimii. Tämän tulkinnan mukaan tila ei ole voinut olla B Oy:n toimitilana.

B Oy:n mukaan kyseessä on epäselvä ehto. Epäselvyyden arviointi tapahtuu objektiivisen mittapuun mukaan. Pelkästään se, että valittaja ei ole ymmärtänyt ehtoa, ei siten yksinään osoita, että ehto olisi epäselvä. Valittajan esittämä ehdon epäselvyys koskee ilmaisua ”vakuutetun yrityksen toimitilana oleva huoneisto”. Lautakunta katsoo, että tapauksen tosiseikastoa voitaisiin kuvata lausumalla, että A Oy on ollut alivuokralaisena B Oy:n toimitiloissa ja että ehdossa mainitun toimitilan voidaan myös ymmärtää tarkoittavan yrityksen toimitilanaan käyttämää huoneistoa niiltäkin osin, kuin tilat ovat alivuokrattuina. Lautakunta pitää kysymyksessä olevaa sopimusehtoa siinä määrin tulkinnanvaraisena, että se on epäselvä.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että ehdon tarkoituksena on ollut rajata korvattavuuden ulkopuolelle sellaiset riidat, joissa vakuutettu on vuokranantajana. Lautakunta toteaa kuitenkin, että tämä ei ilmene ehdon sanamuodosta, eikä vakuutusyhtiön oma käsitys ole tulkinnan kannalta ratkaiseva.

Sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaan epäselvää ehtoa tulee tulkita sen laatijan vahingoksi. Lisäksi vakuutussopimusten rajoitusehtoja on vakiintuneesti tulkittu suppeasti. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiölle epäedullinen suppea tulkinta tarkoittaa, että kyseessä oleva rajoitusehto ei kata nyt käsillä olevan kaltaista vuokrasuhdetta.

Näillä perusteilla lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiassa oikeusturvaedun.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia