Haku

VKL 619/15

Tulosta

Asianumero: VKL 619/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2016

Kiinteistönomistajan vastuu. Tuottamus. Liukastumisesta johtuneeksi ilmoitettu kaatuminen kiinteistöllä. Syy-yhteys kaatumisen ja vammojen välillä. Selvitykset. Tuliko vahingonkärsineen henkilövahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1956) ilmoitti 14.4.2015 vakuutettuna olevalle seurakunnalle, että hän oli 26.12.2014 käymässä seurakunnan omistamassa vanhan pappilan talossa, jolloin hän liukastui talon ulkoportaissa ja putosi suoraan alas portaikkoa jäälle. A ilmoitti loukanneensa tapahtuman seurauksena olkapäänsä ja vaati seurakunnalta korvausta henkilövahingostaan. Seurakunta teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei seurakunta ollut korvausvastuussa A:n henkilövahingosta. Yhtiö piti todennäköisenä, että A oli kaatunut vanhan pappilan portaissa joulukuussa 2014. Koska vahingosta oli kuitenkin ilmoitettu seurakunnalle vasta 14.4.2015, ei vahinkohetken olosuhteita ja kaatumisen syytä voitu enää luotettavasti selvittää. Portaat olivat saadun selvityksen mukaan asianmukaiset rakenteeltaan ja niiden talvikunnosapito oli kiinteistön käyttötarkoitukseen (yksityisasunto) nähden riittävää. Lisäksi A ei ollut hakeutunut lääkäriin vahinkotapahtuman jälkeen. A:n tultua 17.2.2015 ambulanssilla sairaalaan sekavuuden takia oli todettu sivulöydöksenä vasemman olkapään ja solisluun arkuutta. Tehdyssä röntgentutkimuksessa ei ollut todettu tapaturmaperäisiä löydöksiä. Yhtiö katsoi, että asiassa oli jäänyt osoittamatta seurakunnan laiminlyönti kiinteistön talvikunnossapidossa sekä korvattavaksi vaaditun olkapääoireilun syy-yhteys tapaturmaan. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A kertoo kaatuneensa umpijäisellä portaiden ylätasanteella vasen olkapää edellä. Portaikon valaistus oli toimiva, mutta himmeä. A kiistää olleensa päihtynyt tapahtumahetkellä. Lääkärin A ei heti tapahtuneen jälkeen mennyt, koska hän muutti tammikuun 2015 alussa Ruotsiin. Palattuaan Ruotsista A hakeutui lääkäriin 17.2.2015. A:n käsissä ei ole ollut ongelmia ennen tapahtunutta. Vahingon jälkeen A:n olkapäässä on todettu murtuma, joka aiheuttaa oireet. A vaatii korvausta työn menetyksestä, säryistä, kivuista ja lääkekuluista yhteensä 4 000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle seurakunnalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Selvitykset

A:n selvitykset vahingosta

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:n valitus lautakunnalle 13.7.2015, A:n korvausvaatimus 22.4.2015, liitteet korvaushakemukseen 2.7.2015, 14.7.2015 ja 7.8.2015 sekä A:n sähköpostiviestejä vakuutusyhtiölle ja Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan.

A:n korvausvaatimuksen 22.4.2015 mukaan vahinko on sattunut vapaa-ajalla A:n ollessa käymässä ystävänsä luona vanhan pappilan talossa. A on keskustellut ystävän kanssa jonkin aikaa tämän ovella, kunnes A on päättänyt lähteä kotiin. On ollut pimeää, joten A ei ole nähnyt kunnolla portaikkoa ja sen askelmia. Askelmat ovat olleet lyhyet, jyrkät ja umpijäässä. A on liukastunut ja pudonnut suoraan alas portaikkoa jäälle vasen olkapää edellä kovalla vauhdilla. Vahingon jälkeen käsi oli niin kipeä, että A päätti 17.2.2015 mennä lääkäriin, jossa todettiin luunmurtuma olkapäässä.

Seurakunnan ja kiinteistön asukkaan selvitykset vahingosta

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seurakunnan vahinkoilmoitus 13.5.2015, kiinteistön asukkaan selvitys vahinko-olosuhteista 15.6.2015 ja seurakunnan talouspäällikön selvitys 30.6.2015.

Vahinkoilmoituksen mukaan A on 14.4.2015 ottanut yhteyttä seurakunnan talouspäällikköön ja kertonut, että on kaatunut vanhan pappilan pihalla. Seurakunnalla ei ole aiemmin ollut tietoa vahingosta. Vahingolla ei ole ketään silminnäkijää. Seurakunnan hiekoitukset hoitaa ulkopuolinen yritys ja hiekoitus on hoidettu asiallisesti. Alueella on toimiva pihavalaistus. Viimeksi ennen ilmoitettua vahinkoajankohtaa 26.12.2014 pihan lumityöt oli tehty 21.12.2014 ja hiekoitettu 12.12.2014. Säätila oli poutainen ja pakkasta oli -25 – -30 astetta.

Kiinteistön asukas on kertonut selvityksessään, että hänen täysi-ikäinen poikansa on edellisen joulun aikaan ollut yksin kotona, kun tuntematon mies on käynyt pimeään vuorokaudenaikaan perheen yksityisasunnon ovella kysymässä jotakuta osoitteessa aiemmin asunutta henkilöä. Poika oli saanut vaikutelman, että kävijä olisi ollut päihtynyt. Päivästä poika ei ole ollut varma. Kerrottuaan, ettei kysytty henkilö asu asunnossa, asukkaan poika on sulkenut oven. Ulkoeteisessä hän on kuitenkin kuullut portaissa kolinaa, avannut oven ja nähnyt miehen kaatuneena portaiden alla. Kysyttäessä tämä on kertonut, ettei tilanteessa käynyt kuinkaan.  Asukas on asunut perheineen kyseisessä osoitteessa lähes 17 vuotta. Myöhemmin kevättalvella sama mies on palannut ja pyytänyt asukkaan poikaa todistajaksi asiaan. Talo on kokonaan yksityisasuntokäytössä ja portaikkojen hoitovastuu on vuokralaisilla. Edellinen talvi on ollut sääolosuhteiden vuoksi haasteellinen ja portaikkoon on kertynyt jäätä yllä olevalta räystäältä valuvan veden vuoksi, mutta portaikkoa on jo oman kulkemisen vuoksi hiekoitettu tarpeen mukaan. Mikäli A:n ilmoitus tapahtuma-ajankohdasta pitää paikkansa, asukas huomauttaa, että tuolloin on ollut varsin tuntuva pakkanen eikä siis mitenkään erityisen liukasta.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään B-lausunto 2.6.2015, sairauskertomustekstejä 17.2.–5.8.2015, A-todistuksia, lääkemääräyksiä sekä tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan 4.3.2015.

Päivystyspoliklinikkakäyntiä 17.2.2015 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A on tullut päivystykseen ambulanssilla sekavuuden vuoksi. A on otettu sairaalaan katkaisuhoitoa varten. Sivulöydöksenä on todettu vasemman olkapään ja solisluun arkuutta. Selkeää tietoa olkapäähän kohdistuneesta tapaturmasta ei ole ollut; A on mahdollisesti kaatunut jonakin päivänä, mutta ei ole osannut sanoa milloin. Olkapään ja solisluun alueelta on otettu natiiviröntgenkuva. Solisluun etäisemmässä päässä on todettu vanhan murtuman jälkeä, jonka ei ole todettu tarvitsevan hoitoa.

Terveyskeskuksen sairauskertomustekstin 4.3.2015 mukaan A on tullut vastaanotolle vasemman olkapään kivun takia. A:lla on todettu vasemmassa olkapäässä kipua lähinnä solisluun tienoilla ja epäilty kiertäjäkalvosimen vammaa. Sivu- ja etunostoliikkeissä on ollut liikerajoitusta ja vastustetussa sisäkierrossa on tuntunut aristusta, samoin vastustetussa kyynärpäännostossa on tullut kipua olkavarteen. Selkeää tunnusteluarkuutta ei ole todettu. A:lle on määrätty kipulääkitys, kirjoitettu sairauslomaa sekä tehty lähete fysioterapiaan. Oireilun jatkuttua A:lle on 28.4.2015 tehty vasemman olkanivelen ja solisluun röntgentutkimus, jossa on todettu olkalisäke-solisluunivelen nivelrikkoa. Ajankohtaisilta vaikuttavia muutoksia ei ole todettu. Toimenpidekertomuksen 5.8.2015 mukaan A:lle on tehty solisluunpään typistystoimenpide olkalisäke-solisluunivelen nivelrikon takia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata seurakunnan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta.

Henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että vahingonkärsineen vamman tai sairauden voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingonaiheuttajan tekoon tai menettelyyn. Näyttötaakka vahingon ja vamman välisestä syy-yhteydestä on korvausta hakevalla.

Vakuutuslautakunta viittaa käytössään oleviin selvityksiin tapahtumien kulusta sekä A:ta koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin. Lautakunta pitää sinänsä uskottavana, että A on kaatunut seurakunnan omistaman vanhan pappilan ulkoportaikossa joulukuun lopulla 2014. Kaatumisen syy on kuitenkin lautakunnan käsityksen mukaan jäänyt epäselväksi. A on ilmoittanut vahingosta seurakunnalle vasta useita kuukausia tapahtuneen jälkeen, jolloin vahingon olosuhteita ei ole enää voinut luotettavasti selvittää. Lisäksi A ei ole hakeutunut vahingon satuttua lääkäriin. A on 17.2.2015 tullut ambulanssilla sairaalaan sekavuuden vuoksi, jolloin on sivulöydöksenä todettu vasemman olkapään kipuoireisto. Tehdyssä röntgentutkimuksessa on nähty vanha solisluun murtuman jälkitilaan viittaava löydös. Sittemmin A:ta on kuitenkin hoidettu pitkälle edenneen olkalisäke-solisluunivelen nivelrikon takia. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n olkapääoireilun syy-yhteys kaatumiseen jää epäselväksi. Nivelrikko on pidemmän ajan kuluessa syntyvä sairausperäinen muutos, jolla ei ole yhteyttä kuvattuun kaatumistapaturmaan.

Koska vahingon syy ja A:n oireilun syy-yhteys vahinkoon jäävät epäselväksi, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei seurakunnalle ole syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta. Lautakunta pitää tällä perusteella vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia