Haku

VKL 619/13

Tulosta

Asianumero: VKL 619/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2014

Rajoitusehto. Metsätraktorin nostopuomin katkeaminen. Kysymys siitä, johtuiko vahinko aineen väsymisestä?

Tapahtumatiedot

Traktorin kuormaajan puomi katkesi puutavaraa lastattaessa ja putosi traktorin sylinterikannen päälle rikkoen sen iskullaan. Korvausta on haettu yrityksen koneelle ottamasta vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on lausunut 29.4.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahinkotarkastajien mukaan puomin katkeaminen johtui tyypillisestä väsymismurtumasta. Vahinkoa ei voitu korvata aineen väsymistä koskevan rajoitusehdon vuoksi.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että puomin katkeaminen oli selvästi ulkoinen, äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, vaikka katkeaminen johtuikin varmasti väsymismurtumasta. Vakuutuksenottajan mukaan puomin putoaminen oli väsymismurtumasta erillinen vakuutustapahtuma.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutuksen kohteena oli vakuutuskirjassa mainittu kone tai laite vakiovarusteineen. Vakuutukseen sisältyivät myös kiinteästi asennetut pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäväksi tarkoitetut lisälaitteet. Kyseinen nosturi oli kiinteä asennus, mikä ilmeni kuormausnosturin tarkastuspöytäkirjasta. Kyseessä oli siis vakuutuksen kohteena oleva laite, joka oli vaurioittanut vakuutuksen kohteena olevaa työkonetta. Rikkoutunut sylinteri oli myös vakuutuksen kohteena.

Vahinkoa ei voitu korvata vaunuvahinkovakuutuksesta, koska kyseisellä ajoneuvolla ei ollut törmätty ajamalla mihinkään eikä mitään ulkoa päin tulevaa tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut vahingon, ollut yksilöity. Kyseessä ei näin ollen ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 12.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kone tai laite vakiovarusteineen. Vakuutukseen sisältyvät myös kiinteästi asennetut, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäväksi tarkoitetut lisälaitteet.

Rajoitukset:

- kiinteänä asennuksena ei kuitenkaan pidetä vakuutuksen kohteeseen kiinnitettyjä hinattavia perävaunuja, muita vaunuja, koneita, laitteita ja lisälaitteita, jotka on varustettu kantavalla pyörällä.

Ehtokohdan 14.4 (Vaunuvahinkovakuutus) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteen kaatumisesta tai tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, maapohjan sortumisesta tai muusta vakuutuskohdetta ulkoapäin ennalta arvaamattomasti vahingoittavasta syystä taikka vajoamisesta/uppoamisesta jäihin, suohon tai veteen sekä siihen liittyvät koneen nosto yms. kustannukset (ks. kohta 18.4.2 Erityisomavastuut). Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on aiheutunut ulkoapäin vakuutuksen kohdetta kuormattaessa tai kuljetuksen aikana.

Kohdan 14.7 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on vakuutuksen kohteelle välittömästi aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteen sisäinen rikkoutuminen.

Kohdan 14.7.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutuksen kohteen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä vakuutuksen kohteen tai sen toimintakyvyn lakkaamista.

Ehtojen kohdan 14.7.1.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut materiaali-, valmistus-, suunnittelu- tai mitoitusvirheestä eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut suunnittelu- tai mitoitusvirhe taikka virheellinen neuvo tai ohje.

Kohdan 15.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella.

Kohdan 15.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta tai liian kovasta rasittamisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Asian arviointi

Traktorin kuormaajan puomi katkesi puutavaraa lastattaessa ja putosi traktorin sylinterikannen päälle 5.2.2013 rikkoen sen iskullaan. Korvausta on haettu yrityksen koneelle ottamasta vakuutuksesta. Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kone tai laite vakiovarusteineen. Vakuutukseen sisältyvät myös kiinteästi asennetut, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäväksi tarkoitetut lisälaitteet. Vakuutuslautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella vahingoittunut puomi on ollut kiinteästi asennettu pelkästään vakuutuksen kohteessa käytettäväksi tarkoitettu lisälaite. Myös vahingoittunut sylinterikansi on ollut vakuutuksen kohteena.

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteen kaatumisesta tai tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, maapohjan sortumisesta tai muusta vakuutuskohdetta ulkoapäin ennalta arvaamattomasti vahingoittavasta syystä. Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahinko, jonka on vakuutuksen kohteelle välittömästi aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteen sisäinen rikkoutuminen. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella.

Vakuutuksen kohteena on kohdan 12.1 mukaan vakuutuskirjassa mainittu kone tai laite vakiovarusteineen. Vakuutukseen sisältyvät myös kiinteästi asennetut, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäväksi tarkoitetut lisälaitteet. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa olevan riidatonta, että puomi on katkennut aineen väsymisen seurauksena. Tätä tukee myös asiassa esitetty teknillinen selvitys. Rajoitusehdon 15.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta. Kun kysymys on tämän rajoitusehdon tarkoittamasta tapahtumasta, vakuutus ei korvaa vahinkoa. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula ja Pesonen sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia