Haku

VKL 619/10

Tulosta

Asianumero: VKL 619/10 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2011

Kuorma-auton vahingoittuminen pyöräkuormaajan lastatessa sitä Käsiteltävänä, huolehdittavana ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena oleva omaisuus

Lausunnonpyytäjänä olevan maansiirtoyhtiön kuljettaja lastasi K Ky:n autoon kuorman 7.7.2010. Pyöräkuormaajan kuorma oli kuitenkin väärin arvioitu ja pyöräkuormaaja keikkasi niin, että kuormattava ajoneuvo vahingoittui.

Korvausta vahingosta haetaan vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vahingoittunut auto on ollut lausunnonpyytäjän työntekijän käsiteltävänä, huolehdittavana ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole suorittanut korvausta.

 

Lausuntopyyntö

Vahingoittunut omaisuus ei ollut kielteisissä korvauspäätöksissä mainitulla tavalla käsiteltävänä, suojaus- ja vahingonkorvausvelvoitteen alaisena tai muutoin huolehdittavana, eikä myöskään työsuorituksen kohteena, koska kuormaustyö ei ollut vielä alkanut.

Onnettomuustapahtumassa pyöräkuormaaja kantoi kauhassaan kromia ja ajoi kohti kuorma-autoa. Lähestyessään autoa kuljettaja alkoi jarruttaa tarkoituksenaan pysäyttää kuormaaja ennen kuormauksen aloittamista ja kauhan tyhjentämistä. Jarrutettaessa kuormaaja kaatui eteenpäin etupyöriensä varassa siten, että kuormaajan takaosa ja takarenkaat nousivat ilmaan. Kone ja sen kauhan liikkeet eivät olleet enää kuljettajan hallittavissa. Eteenpäin kaatuessaan ja vielä liikkuessaan eteenpäin kauhan kärki särki ensin kuorma-auton vastakkaisen sivun laidan ja kaatumisen jatkuessa kauhan pohja ja kuormaajan aisasto särkivät kuormaajan puoleisen laidan ajoneuvosta.

Vahinkotapahtuman aikana kuormaaja on ollut liikenteessä ja kuormaustoiminta ei ole vielä alkanut. Lautakunnalta pyydetään lausuntoa asiasta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Käsiteltävässä tapauksessa on kyse pyöräkuormaajan lastattavan kuorma-auton lavoille aiheuttamasta vahingosta sekä huolehdittavana olevasta omaisuudesta.

Huolehdittavana olevaa omaisuutta koskeva rajoitusehto tulee sovellettavaksi silloin, kun kyseinen omaisuus ei ole vakuutuksenottajan työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on velvollisuus huolehtia, että kyseinen omaisuus ei vahingoitu.

Vakuutusyhtiö viittaa Rovaniemen hovioikeuden 21.2.1997 antamaan tuomioon Dnro S 96/484, jossa se hyväksyi käräjäoikeuden perustelut. Tapauksessa oli tarkoitus kuormata purkujätettä kuorma-auton lavalle, mutta betonijätettä olikin pudonnut perälaudan päälle, jolloin se oli vaurioitunut. Käräjäoikeus totesi tuomionsa perusteluissa seuraavaa: Betonipurkujäte ei yksistään voi olla työn kohteena, koska jätteelle on myös tuossa tilanteessa tehtävä jotain eli lastattava kuorma-auton lavalle. Käräjäoikeus katsoo tässä tapauksessa siten työn kohteena olleen sekä betonipurkujätteen että kuorma-auton lavan, jolle jäte piti lastata. Tähän nähden kuorma-auton lava on siten ollut kantajan käsiteltävänä ja huolehdittavana. Kuorma-auton lava on ollut urakan sisällä ja on kuulunut kantajan huolehtimisvelvollisuuden piiriin.

Lausuntopyynnössä on vedottu siihen, että onnettomuustilanteessa vahingoittunut kuorma-auton perävaunu ei olisi ollut huolehdittavana, koska kuormaustyö ei ollut vielä alkanut. Pyöräkuormaajan kuljettaja oli hakenut kauhaan kromikuorman ja lähestyi kuorma-autoa lastatakseen kromin lavalle. Vahinko aiheutui siitä syystä, että kuorman määrä oli väärin arvioitu, koska jarrutettaessa kuormaaja kaatui eteenpäin etupyöriensä varassa siten, että kuormaajan takaosa ja takarenkaat nousivat ilmaan n. metrin korkeudelle. Kuormaustyö oli näin ollen selkeästi jo alkanut ja kuorma-auton lavojen rikkoutuessa kuormaustyö oli kesken. Näin ollen kuorman lastaukseen perustuva huolehtimisvelvollisuus on jo alkanut.

Vakuutusyhtiö viittaa myös liikennevahinkolautakunnan antamaan lausuntoon, jonka mukaan: "Tässä tapauksessa pyöräkuormaajan [--] kuljettajan tarkoituksena on ollut kuormata kauhallaan kromia kuorma-autoon [--]. Lähestyessään kuorma-autoa pyöräkuormaaja on jarrutuksen vuoksi kaatunut eteenpäin ja sen kauha on rikkonut kuorma-auton laidat. Pyöräkuormaajan kauha on ollut jo vahinkohetkellä työsuoritukselle ominaisessa yläasennossa kuormaamista varten, joten sen painopiste on ollut korkealla. Näin ollen lautakunta katsoi, että kuorma-autolle aiheutunutta vahinkoa on pidettävä liikennevakuutuslain 5 §:n 2 kohdan tarkoittamana vahinkona, joka on kohdistunut kuormauksen kohteena olevaan toiseen moottoriajoneuvoon."

Vakuutusyhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 419/01.

Koska nyt käsiteltävässä tapauksessa lastattava perävaunu on ollut vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana, ei korvausta voida vastuuvakuutuksen perusteella suorittaa.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aiempaa korvauspäätöstä.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.1.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli

 

  • vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä,

 

  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

 

  • taikka muulla tavoin huolehdittavana.

 

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista siitä, onko vahinkoa kärsinyt ajoneuvo ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana kun lausunnonpyytäjän työntekijä on lastannut ajoneuvoon kromia.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Lautakunta katsoo, että lastatessa kuorma-autoa kauhakuormaajalla on kuorma-auton lava kuormattavan materiaalin lisäksi käsiteltävänä. Lastattava ajoneuvo voi lisäksi helposti vaurioitua. Tämän vuoksi lastaajan on erityisesti huolehdittava siitä, että lastin vastaanottava ajoneuvo ei vahingoitu lastauksen aikana. Tapauksessa vahinko on aiheutunut lastauksen aikana, jolloin vahinkoa kärsineen auto on ollut lausunnonpyytäjän käsiteltävänä sekä suojelu- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Tällaisia vahinkoja ei vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Partanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia