Haku

VKL 618/04

Tulosta

Asianumero: VKL 618/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.12.2004

Tulipalo Vakuutetun tuottamus

Vakuutettu V.R. ja A.N. olivat 29.6.2004 autotallissa korjaamassa P.R:n omistamaa mopoa. Poliisitutkintapöytäkirjan mukaan he olivat irrottamassa mopon kaasutinta ja tyhjentämässä mopon polttoainetankkia. Tyhjentämisen seurauksena tankissa ollutta bensiiniä oli päässyt valumaan mopon alle lattialle, jossa se oli syttynyt tuleen. Syntyneessä tulipalossa vaurioitui mm. J.I:n omistama henkilöauto. V.R. ja A.N. kertoivat poliisille, ettei heillä ollut valoa tai muuta, mistä palo olisi voinut saada alkunsa. Valo, jota he olivat käyttäneet, oli tallin takaseinällä. Heidän kertomansa mukaan mopossa ei ollut tapahtumahetkellä virta päällä eikä mopon pakoputki ollut kuuma.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen laatiman onnettomuusselosteen arviona palon syttymissyystä oli mekaaninen kipinä ja iskukipinä. Seloste arvioi palon vahingoksi tai tahattomaksi.
 
Korvausta auton vahingoista haettiin P.R:n vastuuvakuutuksesta, jossa V.R. oli vakuutettuna.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 29.7.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusyhtiölle toimitettujen selvitysten perusteella ei ole ilmennyt mitään sellaista huolimattomuutta tai moitittavuutta, jonka perusteella V.R:ää voitaisiin pitää korvausvastuussa sattuneesta vahingosta. Mopoa korjatessa ei ole näytetty tapahtuneen mitään virhettä tai laiminlyöntiä. Sattunut vahinko on tapaturma, josta vahingonkorvauslain mukaisen pääsäännön mukaan vahingonkärsinyt vastaa itse. Auton omistajan tulee hakea korvausta auton vapaaehtoisen autovakuutuksen perusteella palovahingosta.
 
Koska V.R. ei vahingonkorvauslain perusteella ole korvausvastuussa sattuneesta vahingosta, ei vakuutusyhtiö voi sitä korvata, sillä sen korvausvastuu ei ole vakuutuksenottajan vastuuta laajempi.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 9.9.2004 lausunnonpyytäjä J.I. toteaa, että selvityksen saatuaan hän muisti, että kyseisenmallisessa mopossa on akku. On mahdollista, että sytyttävä kipinä oli lähtöisin mopon akusta, rikkinäisistä kaapeleista tai jokin esine kosketti samanaikaisesti molempiin napoihin, jolloin syntyi sytyttävä kipinä. Huolimattomuutena olisi tällöin akun paikalleen jättäminen. Lausunnonpyytäjä ei tiedä, jäikö poliisikuulusteluissa huomioimatta akun olemassaolo. Hän muistaa, että akku oli ehkä siirretty varotoimenpiteiden vuoksi pois mopon palamisjätteiden luota roskakorin viereen. Olisikohan ollut mahdollinen akun räjähtämisvaara, happohan olisi voinut vahingoittaa läsnäolijoita.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 12.10.2004 vakuutusyhtiö uudistaa kaiken päätöksessään lausutun ja katsoo, että päätös on oikea ja valitus tulee hylätä.
 
Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan valituksen perusteella ei voida edelleenkään todeta, että vakuutettujen toiminnassa olisi ollut huolimattomuutta. Mikäli palo olisi aiheutunut akusta, joka sekin perustuu pelkkiin olettamuksiin, ei akun paikalleen jättäminen vakuutusyhtiön käsityksen mukaan olisi sellaista huolimattomuutta, josta seuraisi vahingonkorvausvastuu ja sitä kautta korvausvelvollisuus vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta, vakuutusehdot
 
Vahingonkorvauslaki
 
2. luku 1 §, 1 mom.
Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.
 
Kotivakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 11.2.2002 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
-         korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka tosiasiallisesti asuvat ja ovat väestörekisteriin merkitty asuviksi samaan osoitteeksi.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse tulipalon aiheuttamasta vahingosta ja vakuutetun tuottamuksesta.
 
Vakuutettu V.R. ja A:N. ovat olleet 29.6.2004 autotallissa korjaamassa P.R:n omistamaa mopoa. Mopon polttoainetankkia tyhjennettäessä siellä ollutta bensiiniä on valunut lattialle. Selvittämättä jääneestä syystä bensiini on syttynyt tuleen ja syntyneessä tulipalossa on vaurioitunut mm. J.I:n omistama henkilöauto.
 
Pelastuslaitos on onnettomuusselosteessaan arvioinut palon syyksi mekaanisen tai iskukipinän ja pitänyt paloa vahinkona tai tahattomana. J.I. on olettanut sytyttävän kipinän olleen lähtöisin mopon akusta.
 
Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajassa tahallisuutta tai tuottamusta, jolla tarkoitetaan huolimattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. Korvauksen vaatija on näyttövelvollinen korvausvelvollisuuden perusteesta.
 
Esillä olevassa tapauksessa vahingon aiheutumissyy on jäänyt selvittämättä. V.R:n ja A.N:n ei ole osoitettu menettelyllään aiheuttaneen lattialle valuneen bensiinin syttymistä.
 
Lautakunta katsoo, ettei pelkkää bensiinin lattialle valumista mopon korjauksen yhteydessä voida pitää tuottamuksena. Lausunnonpyytäjän korvausvelvollisuuden jäätyä näin ollen osoittamatta, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia