Haku

VKL 616/15

Tulosta

Asianumero: VKL 616/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Vakuutusehtojen soveltaminen. Oliko vahinko aiheutunut nesteen äkillisestä vuotamisesta? Lämmityspatterin paluuputken venttiilin vuodosta aiheutunut vesivahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön huoneistossa havaittiin vesivahinko, jonka syyn arvioitiin olevan vuonna 1971 asennetun patterin paluuputken venttiilivuoto. Kosteus oli 23.4.2015 suoritetun vahinkokartoituksen mukaan levinnyt tiputteluvuotona laajalle alueelle koko asuntoon. Kartoitusraportin mukaan putkimies oli tiivistänyt vuodon.

Korvausta rakenteille aiheutuneesta vahingosta oli haettu asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 3.7.2015 evännyt korvauksen, koska vakuutuksenottaja ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että vuoto olisi aiheutunut jostakin äkillisestä tapahtumasta. Vakuutuksenottaja on myöhemmin epäillyt vahingon aiheutuneen siitä, että vuokralainen oli potkinut patteria ilkivaltaisesti. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen myös ilkivaltavahingosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vahingon ollut näytetty aiheutuneen mistään äkillisestä tapahtumasta. Venttiili oli ilmeisesti vuotanut vanhuuttaan. Myöskään ilkivallasta ei ollut esitetty selvitystä. Valokuvista ei ilmene, että patteria tai venttiiliä olisi potkittu tai että niihin olisi kohdistunut jotain mekaanista voimaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla nesteen vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta käyttövesiputkistosta tai oliko vahingon selvitetty aiheutuneen ilkivallasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen kohdan 6.6.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta

- rakennuksen lämmitystä tai ilmastointia palvelevasta kiinteästi asennetusta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä

Kiinteistövakuutuksen ehtokohdan 6.6.2 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata

- vahinkoa, joka on aiheutunut käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki jättämisestä tai veden pääsyn estämisestä viemäriin

- vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Ilkivaltavakuutuksen ehtokohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus ilkivallasta tai tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon törmäämisestä. Ilkivallalla tarkoitetaan tahallista toisen omaisuuden vahingoittamista. Korvauksen edellytyksenä on, että tapahtumasta on tehty rikosilmoitus.

Asian arviointi

Putkimieheltä saadun selvityksen mukaan venttiilin sisussulku oli huonossa kunnossa ja sen hattu oli löysästi kiristetty. Ehjä venttiili olisi ollut tiivis ilman hattuakin. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vahinko on aiheutunut vuodosta, joka on johtunut rikkoutuneesta lämmitysjärjestelmän venttiilin tiivisteestä. Vakuutuslautakunta katsoo, että vuoto on alkanut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti venttiilin tiivisteen vikaannuttua, ja että vakuutusyhtiöllä on korvausvelvollisuus vikaantuneen venttiilin aiheuttaman vuodon seurauksena syntyneestä vesivahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan vakuutuksenottajalle korvauksen vuotovahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta