Haku

VKL 616/14

Tulosta

Asianumero: VKL 616/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Onko vakuutuksesta korvattava autolle parkkihallin ovesta aiheutunut vahinko? Parkkihalli. Automaattiovi.

Tapahtumatiedot

Asiakkaat ovat aviopuolisot A ja B. A oli ajamassa B:n omistamaa autoa ulos vakuutuksenottajana olevan kaupan parkkihallista. Parkkihallissa on metallinen automaattinen nosto-ovi, joka on varustettu tutkilla sekä oven alareunan painetunnistimella. A törmäsi autollaan oveen sen laskiessa. Auton tuulilasi ja katto vaurioituivat törmäyksessä.

Vakuutuksenottaja haki korvausta vastuuvakuutuksen perusteella vakuutusyhtiöstä. Yhtiö katsoi, että vakuutuksenottaja ei aiheuttanut vahinkoa toiminnallaan, eikä siten korvannut vahinkoa. Asiakkaat vaativat nyt korvausta vakuutusyhtiöltä vahinkoa kärsineenä.

Asiakkaiden valitus

A näki ajaessaan ulos parkkihallista, että hänen edellään meni auto rampin yläosassa. Nosto-ovi oli siis ylhäällä, kun hän lähti ajamaan ulos. A:n vauhti ei voinut olla kova johtuen siitä, että ennen ovea on 90 asteen mutka. Asiakkaat epäilevät, että valokennot/tunnisteet eivät olleet joko oikein suunnattu tai eivät toimineet. Lisäksi paikalla ei ole merkkivaloja eikä turvapuomia. Asiakkaat vaativat vakuutusyhtiötä korvaamaan autolle aiheutuneet vauriot.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan todennut, että kyseessä on ollut vasta vuonna 2011 avattu kauppakeskus ja ovet on juuri huollettu. Ovissa ei ole todettu mitään vikaa. Kyseinen ovi on automaattiovi, joka on varustettu tutkilla sekä oven alareunan painetunnistimella. Tutkan havainnointikenttä on hallin sisällä 6 metriä, jonka sisäpuolella olevan liikkeen se havaitsee ja lähettää avauskäskyn oven nostokoneistolle. Ovi on auki 20 sekuntia kerrallaan, mikäli sen tutkassa ei ole liikettä. Liike tutkan havainnointikentässä saa oven nousemaan uudelleen, ovi reagoi liikkeeseen 1 sekunnissa ja oven täysi avautuminen kestää 10–15 sekuntia. Ovi laskeutuu hitaasti.

Merkkivalot ja turvapuomi eivät ole pakollisia turvalaitteita pysäköintihalleissa. Ajoneuvon kuljettajan tulee tarkkailla edessään olevaa ajoväylää ja sovittaa nopeutensa sellaiseksi, että hän kykenee pysäyttämään ajoneuvon, mikäli ajoväylällä on esteitä tai pysäköintihallin ovi on sulkeutumassa tai kiinni. Valvontakameran nauhoitteesta on nähtävissä, että A ajoi huomattavasti nopeampaa vauhtia kohti ovea kuin edellä menneet ajoneuvot. Nauhoitteen kohdassa 13.59.50 ovi aukeaa ja edellinen auto ajaa rauhallista vauhtia ulos ovesta. Nauhoitteen kohdassa 14.00.18 näkyy A ajamassa ulos huomattavasti suurempaa nopeutta kuin edellä menevä auto. A jarruttaa vasta oven kohdalla.

Auton vauriot sijoittuvat tuulilasiin sekä auton kattoon. Koska ovi on osunut tuulilasiin, se on ollut jo varsin alhaalla. A on siis ajanut jo selvästi alhaalla olevan nosto-oven alle. Mikäli nosto-ovi olisi asiakkaiden esittämin tavoin laskeutunut yllättäen osuen autoon, vauriot olisivat ainoastaan auton katossa tai takaosassa. Koska nosto-ovi on osunut jo tuulilasiin, on se ollut selkeästi alhaalla A:n lähestyessä ovea ja A ei syystä tai toisesta johtuen ole hidastanut nopeutta, vaikka nosto-ovi on jo ollut alhaalla. Auton nopeudesta johtuen ovi ei ole ehtinyt vielä nousta uudelleen ylös, sillä ovi tarvitsee 1 sekunnin reagoidakseen liikkeeseen ja kuten yllä on todettu, 10–15 sekuntia avautuakseen kokonaan.

Koska ovissa ei ole todettu mitään vikaa ja ne on varustettu toimivilla turvalaitteilla, on kiinteistön turvallisuudesta katsottava huolehditun riittävästi. Koska vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä, ei vakuutuksenottaja ole aiheutuneesta vahingosta korvausvastuussa eikä korvausta toiminnan- ja tuotevastuuvahingosta voida maksaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan autolle aiheutuneen vahingon. Asian ratkaisemiseksi Vakuutuslautakunnan on arvioitava sitä, onko vakuutuksenottaja vastuussa asiakkaiden autolle aiheutuneesta vahingosta. Korvausvastuun ratkaisemiseksi on arvioitava, voidaanko vakuutuksenottajan katsoa toimineen huolellisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että vahinko on aiheutunut korvausvelvollisen tahon huolimattomuuden, laiminlyönnin tai virheen seurauksena.

Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistönomistajan tulee osoittaa, että kiinteistön turvallisuudesta on huolehdittu riittävällä tavalla.

Vakuutuksenottajan mukaan ovet ovat toimineet normaalisti. Ovi on automaattiovi, joka on varustettu tutkilla sekä oven alareunan painetunnistimella. Ovi avautuu ja sulkeutuu hitaasti tutkan havainnoiman liikkeen perusteella. Lautakunnalla ei ole käytettävissä oleva selvitys huomioon ottaen syytä epäillä ovien toimineen virheellisesti.

Parkkihallin valvontakameran tallenteesta käy ilmi, että asiakas ajoi selvästi suurempaa nopeutta kuin edellä ajanut ajoneuvo. Tallenteen kohdassa 13.59.50 ovi aukeaa ja edellinen auto ajaa rauhallista vauhtia ulos ovesta. Kohdassa 14.00.18 asiakas ajaa kovempaa vauhtia ja jarruttaa vasta oven kohdalla.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että kauppa on osoittanut huolehtivansa parkkihallin automaattioven turvallisuudesta riittävällä tavalla ja että vahinko on aiheutunut pääosin asiakkaan liian kovasta tilannenopeudesta.

Lopputulos

Koska kauppa ei ole toiminut tuottamuksellisesti kiinteistön turvallisuudesta huolehtiessaan, autolle aiheutunut vahinko ei ole kaupan vastuuvakuutuksesta korvattava.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Eskuri

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia