Haku

VKL 616/13

Tulosta

Asianumero: VKL 616/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2014

Vakuutustapahtuman ajankohta. Vakuutuksen voimaantulo. Riidan peruste. Auton myyneen liikkeen virhevastuuta koskeva riita-asia.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva yhdistys oli 22.8.2011 ostanut käytetyn pikkubussin. Yhdistys oli ottanut pikkubussille oikeusturvavakuutuksen sisältäneen autovakuutuksen, joka tuli voimaan 24.8.2011.

Kaupanteon jälkeen autossa ilmeni useita vikoja, joiden korjauskustannusten korvaamista yhdistys vaati kirjeitse auton myyneeltä kommandiittiyhtiöltä joulukuussa 2011. Kommandiittiyhtiö kiisti virhevastuunsa 20.12.2011. Yhdistys haki riitaan oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä asiaan oikeusturvaetua 1.3.2012 ja 26.3.2012 antamillaan päätöksillä. Vakuutusyhtiön rekisteritietojen mukaan ajoneuvon oikeusturvavakuutus oli alkanut 24.8.2011. Ajoneuvon kauppa oli tehty 22.8.2011.

Autovakuutuksen oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 40.4.1 mukaan vakuu­tuksesta korvattavalla vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riita- ja hakemusasi­assa perusteeltaan ja määrältään yksilöityä vaatimusta, joka on kiistetty perus­teen tai määrän osalta. Ehtokohdan 40.4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, jos riita tai vaatimus perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen kohdassa 40.4.2 tarkoitettu vakuutustapahtuma oli asiakirjojen mukaan sattunut 22.8.2011, kun riidan perusteena oleva kauppa oli tehty. Yhdistys oli katsonut, ettei auto ollut siinä kunnossa kuin kaupantekohetkellä oli annettu ymmärtää. Koska vakuutus ei ollut voimassa kaupan hetkellä, oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut yhteensä 13.811,81 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksen mukaisesti omavastuulla vähennettynä. Vakuutuksenottajan ymmärtämän mukaan korvaus oli evätty, koska vakuutusyhtiön mielestä vakuutus ei ollut voimassa autossa ilmenneiden vikojen syntyessä eikä myöskään kaupantekopäivänä. Vakuutuksenottajan mielestä tämä ei pitänyt paikkaansa.

Vakuutuksenottajan edustajan mukaan autosta oli maksettu 22.8.2011 heti käsiraha, mutta kauppa vahvistui 23.8.2011, kun koko kauppasumma oli maksettu. Autovakuutusta pyydettiin saman tien vakuutusyhtiöstä puhelimitse, ja tietoa vakuutuksesta tuli sähköpostitse 24.8.2013. Vakuutusaikaa koskeneeseen lisätiedusteluun ilmoitettiin, että vakuutus oli voimassa. Vakuutuksenottajan edustajan mukaan yhdistyksessä luonnollisesti koko ajan oletettiin, että auton vakuutus oli voimassa heti auton ostosta, eikä vasta silloin, kun vakuutusyhtiö sai vakuutuspaperit kuntoon.

Vakuutushakemus oli jätetty välittömästi ”omaan vakuutusyhtiöön", kun autokauppa oli tehty. Vakuutushakemusta ei olisi voitu jättää aikaisemmin, koska auton hankintapäivästä ei ollut eikä voinut olla ennakkoon mitään tietoa. Yhdistystä ei missään vaiheessa vakuutusta haettaessa neuvottu tai ohjeistettu vakuutusyhtiön puolelta. Vakuutusyhtiön edustaja tiesi, että kyseessä oli nimenomaan autovakuutushakemus. Yhdistys oli toiminut vilpittömässä mielessä ja olettanut vakuutuksen olevan voimassa heti auton ostopäivästä lukien. Mikäli asiassa oli ollut jotain tulkinnanvaraa, olisi vakuutusyhtiön edustajan tullut tehdä asia selväksi. Vakuutusyhtiö oli nimenomaan ilmoittanut, että tarjouksessa mainitut päivät eivät tarkoittaneet vakuutuksen voimassaoloaikaa vaan, että vakuutus oli voimassa.

Käräjäoikeus oli vakuutuksenottajan myyjää vastaan ajamassa irtaimen kauppahinnan alentamista koskeneessa asiassa antamassaan tuomiossa kanteen hylätessään lausunut, ettei myyjä ollut velvollinen korjaamaan auton vikoja. Vakuutuksenottajan mielestä sillä seikalla, olivatko kyseiset kohdat rikki jo autokaupan aikana vai ei, ei voinut olla merkitystä, koska sitä ei juurikaan voitu osoittaa jälkikäteen. Ainoa mahdollisuus saada korvaus oli ryhtyä oikeustoimiin myyjää kohtaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut tekemäänsä korvausratkaisuun. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, milloin ajoneuvon viat olivat ilmenneet.

Siltä osin kuin yhdistys oli pyytänyt selvitystä autovakuutuksen tekemisestä vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle 21.5.2013 antamaansa selvitykseen. Vakuutusyhtiön asiakashallintarekisteriin viedyn tiedon mukaan yhdistyksen edustaja oli soittanut yhtiöön 24.8.2011 ja halunnut autolle vakuutuksen. Auton liikenne- ja autovakuutus oli alkanut yhtiössä 24.8.2011. Asiakashallintarekisteristä ei löytynyt aikaisempia yhteydenottoja, jotka liittyisivät kyseisen auton vakuuttamiseen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan autovakuutukseen liittyvään oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2010 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 40.4.1 mukaan vakuu­tuksesta korvattavalla vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riita- ja hakemusasi­assa perusteeltaan ja määrältään yksilöityä vaatimusta, joka on kiistetty perus­teen tai määrän osalta (jäljempänä riita).

Ehtokohdan 40.4.2 (Vakuutustapahtuman syntymisajankohta) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, jos riita tai vaatimus perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajayhdistyksen ja yhdistykselle auton myyneen kommandiittiyhtiön välinen riita on koskenut kommandiittiyhtiön vastuuta autossa kaupanteon jälkeen ilmenneistä vioista.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdassa 40.4.1 on korvattavaksi vakuutustapahtumaksi eli riidaksi määritelty asiassa esitetyn yksilöidyn vaatimuksen kiistäminen. Asiakirjojen mukaan riita yhdistyksen ja kommandiittiyhtiön välillä on syntynyt, kun kommandiittiyhtiö on kiistänyt yhdistyksen sille esittämät vaatimukset 20.12.2011 päiväämällään vastineella.

Vakuutusehtojen kohdassa 40.4.2 on korvauksen saamisen edellytykseksi asetettu lisäksi se, että juuri mainitun vakuutustapahtuman tulee sattua vakuutuksen voimassaoloaikana. Ehtokohdassa annetun määritelmän mukaan näin on asianlaita, jos riita perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämän vuoksi yksin se seikka, että kommandiittiyhtiö on kiistänyt vakuutuksenottajayhdistyksen vaatimukset puheena olevan oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikana, ei vielä perusta oikeutta vakuutuskorvauksen saamiseen.

Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa riidan perusteena eivät ole olleet kaupankohteena olleessa käytetyssä autossa ilmenneet viat sinänsä vaan se, että vakuutuksenottajayhdistyksen näkemyksen mukaan auto ei ole ollut kaupanteon hetkellä siinä kunnossa kuin yhdistyksellä oli ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Lautakunnalle annetun otsikolla ”Kuitti / Lasku” otsikoidun asiakirjan mukaan auton kauppaa koskeva sopimus on tehty 22.8.2011, mitä on pidettävä käsiteltävässä asiassa riidan perusteen syntymisajankohtana. Sillä seikalla, että kauppahinnan loppuosa on mainittuun asiakirjaan tehdyn merkinnän mukaan maksettu vasta 23.8.2011, ei ole merkitystä.

Vakuutuksenottajayhdistys ei ole lautakunnalle osoittamissaan kirjelmissä täsmällisesti yksilöinyt, milloin se on kyseistä autovakuutusta hakenut. Yhdistyksen edustaja on 16.4.2013 päiväämässään kirjelmässä kertonut ainoastaan, että autosta oli maksettu käsiraha 22.8.2011, mutta kauppa vahvistui 23.8.2011, kun koko kauppasumma oli maksettu, ja edelleen, että ”…soitimme saman tien vakuutusyhtiöömme… …ja pyysimme autovakuutusta”. Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijälle 14.3.2012 lähettämässään sähköpostissa yhdistyksen edustaja on kertonut, että 22.8.2011 oli tehty alustava sopimus kaupasta ja se vahvistui vasta muutama päivä myöhemmin, ”ja siinä välissä myös laitoimme kaikki vakuutusasiat kuntoon”.

Vakuutusyhtiö on asiakashallintarekisterinsä tietoihin vedoten ilmoittanut vakuutuksen tulleen voimaan vasta 24.8.2011, ja että rekisteristä ei löydy auton vakuuttamiseen liittyviä aikaisempia yhteydenottoja. Vakuutuksen voimassaoloa koskeva sähköposti yhdistykselle on lähetetty vakuutusyhtiöstä 24.8.2011.

Lautakunta katsoo, että käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella ei ole todettavissa, että yhdistys olisi hakenut autovakuutusta ja siihen liittynyttä oikeusturvavakuutusta ja että sanotut vakuutukset olisivat tulleet voimaan ennen 24.8.2011. Samasta syystä asiassa ei myöskään ole todettavissa, että yhdistyksellä olisi ollut perusteltua aihetta käsittää vakuutusten olleen voimassa jo sanottua ajankohtaa aikaisemmin. Näin ollen oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukainen vakuutustapahtuma on edellä selostetuin perustein sattunut jo ennen oikeusturvavakuutuksen voimaan tuloa. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia