Haku

VKL 615/14

Tulosta

Asianumero: VKL 615/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2015

Aiheutuiko vamma kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnistä? Kiinteistönomistajan vastuu. Akillesjänteen katkeaminen. Autotallin ovi. Kivisora.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla on autotalli vakuutuksenottajana olevassa asunto-osakeyhtiössä. Hän oli aamulla 24.2.2014 ilmoittanut isännöitsijälle autotallin kippioven olevan jälleen jumissa. Isännöitsijä tilasi ovelle korjauksen. Ovea ei kuitenkaan ollut korjattu klo 15 mennessä, kun asiakkaan piti lähteä autolla asioille. Asiakas sai oven puoleen väliin auki, kunnes se jumittui. Saadakseen oven auki, hän päätti työntää sitä oikein voimakkaasti, jolloin hänen vasen akillesjänteensä katkesi.

Asiakas vaati korvausta asunto-osakeyhtiöltä, joka haki korvausta vakuutusyhtiöstä vastuuvakuutuksensa perusteella. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko aiheutunut asunto-osakeyhtiön tuottamuksesta, eikä siten korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että vahinko on aiheutunut siitä, että asunto-osakeyhtiö on laiminlyönyt autotallin oven korjauksen sekä oven edustan kunnossapidon. Ei ole riittävää, että isännöitsijä on soittanut kerran huoltomiehelle. Huoltomies tuli vasta vahingon tapahtumisen jälkeen, kun asiakas otti yhteyttä ja vaati oven korjattavaksi, koska auto oli saatava tallista ulos. Ovi oli ollut useita kertoja aikaisemminkin jumissa kosteuden aiheuttaman turpoamisen vuoksi.

Asiakkaan mukaan hänen jalkansa lipesi epätasaisella kivisoralla, kun hän joutui työntämään ovea voimakkaasti, mistä aiheutui akillesjänteen katkeaminen. Piha oli koko talven sorapintainen, koska asfaltti oli kuorittu pois. Sora oli karkeaa ja seassa eri kokoisia kivimurskeita. Asiakas ei tiennyt, että ovea ei ollut korjattu, kun hän yritti avata sitä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että asunto-osakeyhtiö ei ole tuottamuksellisesti aiheuttanut vahinkoseuraamusta. Isännöitsijä on toiminut tilanteessa asianmukaisesti tilaamalla oven korjauksen heti asiakkaan pyynnön jälkeen. Myöskään pihan talvikunnossapitoa, kuten hiekoitusta, ei ole laiminlyöty vahinkohetkellä. Asiakkaan vahinkoilmoituksessa on todettu autotallin edustan olleen hiekoitettu.

Kiistatonta on, että autotallin ovessa on ollut vahinkohetkellä vikaa. Vahingon ei voida katsoa kuitenkaan aiheutuneen tästä puutteesta, vaan asiakkaan omasta toiminnasta, kun hän on päätynyt työntämään tiukasti juuttunutta ovea auki. Asiakas on ollut tietoinen viasta ennen kuin hän on ryhtynyt oven avaamiseen.

Koska ei ole osoitettu, että vahinko on aiheutunut asunto-osakeyhtiön tuottamuksesta, kiinteistö ei ole korvausvastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Korvausta ei siten voida suorittaa kiinteistön vastuuvakuutuksesta, koska sen korvausvastuu ei ole sen laajempi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaan akillesjänteen katkeaminen johtunut siitä, että asunto-osakeyhtiön olisi laiminlyönyt autotallin oven korjauksen tai piha-alueen kunnossapidon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvausoikeudessa tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttajan huolimattomuutta, virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua.

Tämän lisäksi, jotta aiheutunut vahinko tulisi vahingonkorvausoikeuden ja oikeuskäytännön mukaan korvattavaksi, huolimattoman teon tai toiminnan tulee olla syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan. Korvausvastuun perustavan syy-yhteyden katsotaan olevan olemassa, jos laiminlyönti on ollut omiaan aiheuttamaan kyseisen tyyppisen vahingon. Mikäli vahinkoon johtanut tapahtumakulku on epätavallinen ja vahinko ennalta arvaamaton seuraus laiminlyönnistä, korvausvastuuta ei yleensä synny. Syy-yhteys laiminlyönnin ja vahingon välillä voi myös katketa, mikäli jokin laiminlyönnistä riippumaton ja ennalta arvaamaton tekijä on vahingon suoranaisena syynä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella asiakas on yrittänyt avata autotallin ovea, kun se on jumittunut puoliväliin. Asiakkaan mukaan hänen jalkansa lipesi epätasaisella kivisoralla, kun hän joutui työntämään ovea voimakkaasti, mistä aiheutui akillesjänteen katkeaminen. Asiakkaan mukaan vahinko on aiheutunut siitä, ettei ovea ollut korjattu ja kivisora oli epätasaista. Vakuutusyhtiön mukaan korjaaja oli tilattu, mutta ovea ei ollut vielä korjattu.

Riippumatta siitä onko kiinteistön omistaja laiminlyönyt kiinteistön kunnossapitovelvoitteen, vahingon korvattavuuden edellytyksenä on se, että vahingon pitää kuitenkin olla riittävän läheisessä ja kiinteässä syy-yhteydessä asunto-osakeyhtiön toimintaan.

Lautakunta toteaa, että asiakas on voinut huomata oven olevan jumissa ja oven edustan olevan kivisoraa. Asiakas on yrittänyt työntää ovea voimakkaasti ja hänen akillesjänteensä on katkennut. Ottamatta kantaa asiakkaan väittämiin asunto-osakeyhtiön laiminlyönteihin, lautakunta katsoo, että vahinkoa ei ole aiheuttanut oven korjaamattomuus tai kivisora. Vahingon on ensi kädessä aiheuttanut asiakkaan ryhtyminen nostamaan jumiutunutta ovea voimakkaasti. Asiakkaan väittämillä laiminlyönneillä ei siten ole vahingonkorvausvastuun kannalta riittävää syy-yhteyttä vahinkoon. Edellä todetun perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön asiassa antamaa hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein sekä käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Heino, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia