Haku

VKL 615/02

Tulosta

Asianumero: VKL 615/02 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2003

Toiminnan vastuu Vanhainkodin automaattiset ovet

Lausunnonpyytäjä (syntynyt 1906) oli 23.11.2001 käymässä vakuutuksenottajana olevan säätiön ylläpitämässä vanhainkodissa tapaamassa sisartaan. Tällöin automaattisesti avautuva ovi tönäisi hänet kumoon ja hän sai kaatuessaan lonkkamurtuman. 

Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta haettiin vanhainkotia ylläpitävän säätiön toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vakuutuksenottajalta saatujen tietojen mukaan ovet toimivat normaalin tutkaohjatun oven mukaisesti. Kyseinen ovi, jossa vahinko sattui, on toiminut normaalisti. Ovien säädöissä on huomioitu asukkaiden ikä, joten niiden toiminta on säädetty hitaaksi.
 
Vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Koska vahinkotapahtuma on katsottava tapaturmaksi, peruste vakuutusehtojen mukaiselta korvausvelvollisuudelta puuttuu eikä korvausta voida suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön hylkäävään päätökseen. Hän toteaa, että vanhainkodin automaattinen ulko-ovi avautui ulospäin ja hän meni sisälle. Seuraava ovi avautui automaattisesti myös ulospäin ja tämä ovi tönäisi hänet niin pahasti nurin, että häneltä murtui häpyluu.
 
Vanhainkodin sisäänkäynnissä ei missään lue varoituksia automaattisista ovista eikä maahan ole merkitty rajaa, mihin pitää jäädä seisomaan, kun ovet avautuvat tai sulkeutuvat. Lausunnonpyytäjän mukaan vahingon sattuessa ovet menivät nykyistä nopeammin kiinni ja auki eli ovien toimintaa on muutettu onnettomuuden jälkeen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että rakennus, jossa vahinko sattui, oli valmistunut marraskuussa 2000 ja se oli otettu käyttöön tammi­kuussa 2001. Ovi, jossa tapaturma sattui, toimi normaalin automaattisen tutkaohjatun oven tavalla. Ulko- tai sisäovissa ei ole ollut ongelmia, vaan ne ovat aina toimineet moitteettomasti. Rakennuksen käyttöaikana vakuutuksenottajan tietoon ei ole tullut ongelmia eikä vahinkoja, jotka olisivat aiheutuneet automaattiovista.
 
Automaattiovi, jossa vahinko sattui, tarkastettiin heti vahinkopäivänä. Tuolloin ovessa ei havaittu mitään vikaa tai toimintahäiriötä. Tuolloin todettiin myös, että oven avautuminen kestää seitsemän sekuntia ja sulkeutuminen samoin. Automaattioven avautumis- ja sulkeutumisvoimasta ei ole tietoa, koska tätä ei voida todeta ilman voimaa osoittavaa mittaria. Automaattiovi pysyy avoinna 18 sekuntia.
 
Oven avautumis- ja sulkeutumisnopeudet sekä avoinnaoloaika on säädetty erityisen hitaaksi, koska rakennuksessa liikkuu liikuntarajoitteisia. Asiakkaiden liikuntarajoitteisuuden vuoksi ovet ovatkin automaattisesti toimivia, eikä normaaleiden ovien pitäminen rakennuksessa olisi mahdollista.
 
Sisäovessa on ollut turvasensori kahden metrin korkeudella. Se on tutka, joka havaitsee liikkeen jopa 0-kulmassa. Mikäli sensori havaitsee liikettä, oven sulkeutuminen pysähtyy. Automaattiovi avautuu, kun ovitutka havaitsee liikettä valvonta-alueella. Tutka on säädetty siten, että oven aukeaminen tapahtuu ennen kuin sisääntulija on tullut oven avautumisalueelle. Ulko-oven ja sisäoven välissä on tuulikaappi, jossa sisääntulijalla on riittävästi tilaa odottaa sisäovien aukeamista joutumatta niiden avautumisalueelle. Oven edustalla lattiassa ei ole oven kääntymisaluetta kuvaavaa turvamerkintää, mutta oven avautumisen viemä tila on melko helposti arvioitavissa oven leveyden perusteella.
 
Vaikka rakennuksen sisäänkäynnissä ei olisikaan ollut varoituksia automaattisista ovista, sisäoven, jossa tapaturma sattui, automaattisuus on tuskin voinut tulla lausunnonpyytäjälle yllätyksenä. Hän oli ennen sisäovea kulkenut samanlaisesta ja samalla periaatteella toimivasta automaattisesta ulko-ovesta, joten tuolloin on ollut ennalta-arvattavaa, että myös sisäovi on automaattisesti avautuva. Ulommaisen oven auetessa hän oli varmasti myös havainnut, paljonko ovi vaatii tilaa avautuakseen vapaasti. Sisemmän oven avautumistila ja –nopeus eivät ole voinee tulla hänelle täysin yllätyksenä.
 
Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus, mutta siitä huolimatta hänen vahingonkorvausvelvollisuutensa syntyy tuottamuksen perusteella, vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on osoittanut toimineensa huolellisesti ja on osoitettu, että ovet ovat toimineet moitteettomasti ja turvallisesti. Kyseessä on valitettava tapaturma, joka on sattunut vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta ja siksi peruste korvauksen maksamiselta puuttuu. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei voi korvata vahinkoa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana olevan säätiön puolesta lautakunnalle on puhelimitse ilmoitettu, ettei sillä ole lisättävää asiaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuu­tusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutu­neen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sellaisen huolellisuuden laiminlyömistä, jota kyseisessä tilanteessa voidaan kohtuudella edellyttää. Palvelun tarjoajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen tarjoamia palveluja voidaan vaaratta käyttää.
 
Automaattisesti toimivissa ovissa on se vaara, että ovi avautuessaan tai sulkeutuessaan osuu siitä kulkevaan ihmiseen. Mikäli ovea käyttävät vanhukset tai liikuntarajoitteiset henkilöt riskin suuruus kasvaa. Vanhukset ja liikuntarajoitteiset yleensä liikkuvat hitaasti, mikä on otettava huomioon automaattioven säädöissä. Oven tönäistessä he voivat myös helposti kaatua, vaikka oven iskuvoima ei sinällään olisikaan niin suuri, että se voisi aiheuttaa vammoja. Kun on kyse ovesta, joka avautuu kohti oven käyttäjää, vaarana on se, että kyseinen henkilö on oven avautuessa sen kääntymisalueella. Tätä riskiä voidaan pienentää säätämällä ovea avaava tutka toimimaan niin, että ovi on auki jo ennen kuin henkilö ehtii sen kääntymisalueelle tai merkitsemällä lattiaan selvästi oven kääntymisalue.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä on kaatunut automaattisesti avautuvan oven osuttua häneen. Vahinkoa aiheuttanut ovi oli tuulikaapin sisäovi, joka toimi samalla periaatteella kuin ulko-ovi, josta lausunnonpyytäjä oli juuri tullut sisään. Lausunnonpyytäjän lautakunnalle toimittaman piirroksen mukaan tuulikaappi on syvyydeltään 2,40 metriä ja leveydeltään 1,40 metriä. Ovilehden leveys on noin yksi metri. Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että kyseisten ovien avautumis- ja sulkeutumisnopeudet sekä aukioloaika oli säädetty asianmukaiseksi. Tuulikaapin sisäoven kääntymisaluetta ei ollut merkitty lattiaan.
 
Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa ei ole riittävästi huolehdittu siitä, että automaattioven toiminta olisi oven käyttäjälle turvallista. Ovi on ollut vielä avautumassa lausunnonpyytäjän ehdittyä sen kääntymisalueelle eikä oven kääntymisaluetta ollut mitenkään merkitty lattiaan. Ottaen huomioon sen, että ulko-oven ja sisäoven välinen etäisyys on vain 2,40 metriä, sisäoven aukeaminen vasta siinä vaiheessa kun henkilö on jo ehtinyt tuulikaappiin aiheuttaa törmäysriskin. Tämä ennakoitavissa oleva riski olisi vältettävissä esimerkiksi säätämällä sisäovi aukeamaan yhtä aikaa ulko-oven kanssa.
 
Lautakunnan käsityksen mukaan ei voida edellyttää, että lausunnonpyytäjän olisi tullut ymmärtää myös tuulikaapin sisäoven toimivan samalla periaatteella kuin ulko-oven. Ei voida myöskään edellyttää, että oven käyttäjä pystyisi ilman lattiaan tehtyä kääntymisaluetta osoittavia merkintöjä arvioimaan, missä on turvallista seistä oven avautuessa.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva säätiö on kyseisen vanhainkodin ylläpitäjänä vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia