Haku

VKL 614/13

Tulosta

Asianumero: VKL 614/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2014

Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän korvausvastuu. Oliko väitetty vahinko todettu vakuutuskauden aikana? Asunto-osakeyhtiön oikeudenkäyntikulut kunnossapitovastuuta koskeneessa riita-asiassa.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu asunto-osakeyhtiö L on ollut asianosaisena asunto-osakeyhtiön huoneiston korjauskuluja koskeneessa riidassa. Käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa 10.10.2010. Osapuolet ovat tehneet asiassa hovioikeuden vahvistaman sovinnon 4.3.2013.

Riita koski sitä, olivatko asunto-osakeyhtiön osakkaiden hallitseman huoneiston kylpyhuoneen vauriot yhtiön vastuulla olevissa rakenteissa. Yhtiön osakas ja hallituksen puheenjohtaja T.P. oli teettänyt kylpyhuoneeseen korjaustyön vuonna 2006. Kylpyhuoneen rakenteissa oli useita rakennevirheitä, joita ei ollut korjattu tuon korjaustyön yhteydessä. M.K. ja J.K., jotka ostivat puheena olevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet 10.3.2008, havaitsivat huoneiston virheet. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous päätti 26.10.2010, että yhtiö vastaa korjaustyön kustannuksista. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.1.2011 kuitenkin päätettiin, että korjauskustannukset kuuluvat M.K:n ja J.K:n maksettaviksi.

Käräjäoikeus katsoi, että huoneiston rakennusvirheiden korjauskustannukset kuuluivat asunto-osakeyhtiön maksettaviksi. M.K:n ja J.K:n maksettaviksi katsottiin ne kulut, jotka olivat johtuneet lisätöistä ja parannuksista. Hovioikeuden vahvistamassa sovinnossa käräjäoikeuden tuomio jätettiin lainvoimaiseksi ja sovittiin, että M.K. ja J.K. eivät vastanneet asunto-osakeyhtiön oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa.

Asunto-osakeyhtiö L on vaihtanut vakuutusyhtiötä 12.7.2010. Tässä asiassa kysymyksessä olevassa vakuutusyhtiössä vakuutus on päättynyt 12.7.2010.

Asunto-osakeyhtiö, jolle myöhempi vakuutusyhtiö oli korvannut riidasta aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja oikeusturvavakuutuksen perusteella, on hakenut korvausta loppuosasta oikeudenkäyntikulujaan ottamastaan hallituksen ja isännöitsijän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 18.11.2011 päivätyssä päätöksessään todennut, että vakuutusehtojen mukaan vahinko kuului siihen vakuutuskauteen, jolloin vahinko ilmenee tai se todetaan. Koska vahinko oli päätöksen mukaan todettu käräjäoikeuden 10.10.2011 antamalla tuomiolla eli vasta sen jälkeen kun vakuutus oli 12.7.2010 päättynyt, kysymyksessä ei ollut vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Valitus

Asunto-osakeyhtiön mukaan asiassa ei olisi annettu käräjäoikeuden tuomion kaltaista ratkaisua, jos yhtiön hallinto ei olisi toiminut tuottamuksellisesti. Vastuuvakuutuksesta tulee korvata kaikki vakuutuksenottajan laiminlyönnistä johtuvat kulut, joita muu vakuutus ei kata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutus ei ollut voimassa, kun vahinko oli todettu. Asunto-osakeyhtiö ei myöskään ollut aiheuttanut vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa. Vakuutuksesta ei korvata itselle aiheutunutta vahinkoa.

M.K. ja J.K. olivat reklamoineet asuntonsa virheistä 12.10.2010. Tämä oli aikaisin hetki, milloin vakuutustapahtuma oli voitu todeta. Vakuutus oli päättynyt 12.7.2010, minkä vuoksi vakuutus ei ollut voimassa, kun vahinko todettiin.

Huoneiston korjauskulut olivat syntyneet tarpeellisten korjaustöiden seurauksena ja ne olisi tullut joka tapauksessa maksaa. Oikeudenkäynnissä oli ollut kyse korjauskulujen jakamisesta ja siten asunto-osakeyhtiölain tulkintaan liittyneestä riita-asiasta. Tämän vuoksi kyseessä ei ollut vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Taloyhtiölle asiassa syntyneet kulut olivat sille itselleen aiheutunutta vahinkoa, jota ei korvata vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön hallinnossa vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutettu sellainen varallisuusvahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutettu voimassa olevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain tai osuuskuntalain mukaan on korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Asian arviointi

Tapauksessa on kysymys niiden kustannusten korvaamisesta, jotka ovat aiheutuneet asunto-osakeyhtiölle sen ollessa asianosaisena asunto-osakeyhtiön kunnossapitoa koskeneessa asiassa ja joita ei ole korvattu oikeusturvavakuutuksesta.

Lautakunta toteaa aluksi, että aiheutuneet asunto-osakeyhtiön huoneiston korjauskustannukset ovat olleet sellaisia kuluja, jotka olisivat joka tapauksessa tulleet asunto-osakeyhtiön kannettaviksi. Tältä osin kyse ei siis ole ollut kiinteistön hallinnossa aiheutetusta vahingosta.

Kustannuksia on aiheutunut lisäksi siitä, että asunto-osakeyhtiö on aloittanut oikeudenkäynnin huoneiston korjausvastuun jakautumista koskeneessa asiassa. Puheena oleva vakuutus oli päättynyt 12.7.2010. Asunnon virheistä on reklamoitu ensimmäisen kerran 12.10.2010 ja oikeudenkäynti on alkanut tämän jälkeen. Siitä aiheutuneet kustannukset on siten todettu vasta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Koska väitettyä vahinkoa ei ole vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla todettu vakuutuskauden aikana, se ei tule vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen päätös on ollut asianmukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia