Haku

VKL 613/15

Tulosta

Asianumero: VKL 613/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2016

Lakipykälät: 2, 26, 62

Rakennuksen vesiputkien jäätyminen ja vuotovahinko. Vakuutetut. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus vakuutuksen voimassaoloaikana. Suojeluohjevähennys.

Tapahtumatiedot

Tyhjillään olleessa asuinrakennuksessa havaittiin 15.2.2015 käynnin yhteydessä, että välipohjasta oli vuotanut vettä alempaan kerrokseen. Vakuutuksenottajan poika teki vahinkoilmoituksen puhelimitse 16.2.2015. Vahinkopäiväksi vahinkoilmoitukseen on merkitty 1.2.2015.

Vahinko on ollut seurausta siitä, että rakennuksen öljylämmitys oli lakannut toimimasta öljyn loputtua. Rakennuksen putkisto oli jäätynyt ja rikkoutunut. Rakennuksen tonttivesijohdon sulkuventtiili oli ollut auki, minkä vuoksi rikkoutuneista putkista valunut vesi oli aiheuttanut rakenteiden kastumisen.

Vakuutusyhtiö on 20.5.2015 tekemässään korvauspäätöksessä katsonut, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta vuotovahingosta. Korjauskustannuksista tehdään vakuutusehtojen mukaisesti rikkoutuneen putkiston ikään perustuva 30 prosentin vähennys. Ikävähennys on kuitenkin enintään 3.500 euroa. Rikkoutuneen putkiston uusimiskustannuksista ei tule korvattavaa osuutta vuotuisten 3 prosentin ikävähennysten vuoksi.

Korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että se alentaa korvausta suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi 50 prosenttia. Vahinkoa ei olisi vakuutusyhtiön mielestä tapahtunut, jos asuinrakennusta olisi valvottu riittävästi kylmänä vuodenaikana ja lämmitysöljyn riittävyydestä olisi huolehdittu. Vahinko olisi myös ollut olennaisesti pienempi, jos asumattoman asuinrakennuksen tonttivesijohdon sulkuventtiili olisi ollut suljettuna.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on valituksessa katsonut, ettei vakuutusyhtiön tekemää 50 prosentin suojeluohjevähennystä tulisi käyttää. Vähennystä pidetään kohtuuttomana.

Valituksessa kerrotaan, että vakuutuksenottajan puoliso oli kuollut äkillisesti muutamia vuosia sitten ja että vakuutuksenottaja on hoidossa vanhainkodissa, minkä vuoksi vahingoittuneen kiinteistön hoito on jäänyt puolisoiden lapsille. Talon vakuutukset oli päivitetty talon jäätyä tyhjilleen. Samalla vakuutusyhtiöltä oli kysytty toimintaohjeita. Vastaukseksi oli saatu pitää vakuutus voimassa, mutta suojeluohjeesta heille ei ollut mainittu. Kukaan kolmesta lapsesta ei asu paikkakunnalla, joten he eivät ole voineet valvoa kohdetta päivittäin.

Valituksessa on myös kerrottu, että talolla on käyty vähintään kerran viikossa katsomassa, että kaikki on kunnossa. Huoneiston lämpötila on pidetty yli 15 asteen kosteusvaurioiden ja jäätymisen ehkäisemiseksi. Öljysäiliö oli täytetty heinäkuussa 2014 ja lämmityskattila oli huollettu syksyllä 2014. Öljyn loppuminen oli ollut täysi yllätys, koska öljyn oli arveltu riittävän huhtikuulle 2015 asti.

Kuolinpesän puolesta on ilmoitettu, että vakuutuksenottajan puoliso oli aikoinaan tehnyt vakuutuksen. Kuolinpesän osakkaat eivät ole olleet tietoisia vakuutuksen sisällöstä ja suojeluohjeista. He ovat huolehtineet talosta kaikin tarpeellisin keinoin, eivätkä he ole syyllistyneet suojeluohjeen laiminlyöntiin.

Lisäselvityksessään vakuutuksenottajan puolison kuolinpesä kertoo, että vahingoittunut rakennus on ollut tyhjillään 1.10.2011 alkaen. Rakennus kuuluu vakuutuksenottajan puolison kuolinpesään. Vakuutuksenottaja omistaa kiinteistöstä puolet ja toisen puolen omistavat vakuutuksenottajan puolison perillisenä olevat puolisoiden neljä lasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei erimielisyyttä ole kertakorvauslaskelman korvaussummasta eikä ikävähennysten määristä. Erimielisyys koskee suojeluohjevähennyksen määrää. Vakuutusyhtiön mielestä 50 prosentin suojeluohjevähennystä ei voi pitää kohtuuttomana.

Vakuutusyhtiö katsoo, että öljylämmitteisessä kiinteistössä on normaalia valvontaa huolehtia siitä, että öljyä on riittävästi. Öljyn loppumista ei voida pitää ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana. Lämmityksen toimimattomuuteen ei liity mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista tekijää. Käyttövesiputkia on jäätynyt, kun lämmitysöljy on loppunut eikä kiinteistössä tämän jälkeen ole ollut lämmitystä. Putken jäätymistä ja aiheutunutta vesivahinkoa ei vakuutusyhtiön mukaan ylipäätään voida pitää ennalta arvaamattomana vuotovahinkona, vaan väistämättömänä seurauksena, kun kiinteistössä ei ole talvella ollut lämmitystä.

Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa on saatu ristiriitaista tietoa siitä, milloin kiinteistössä on käyty vahingon havaitsemista aikaisemmin. Ensimmäisen vahinkoyhteydenoton mukaan edellinen käynti oli ollut jouluna 2014. Seuraavan yhteydenoton mukaan kiinteistössä oli käyty vähintään kerran viikossa tarkistamassa, että kaikki on kunnossa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että kiinteistöä hoitaneiden henkilöiden tietoisuudella vakuutusehtojen sisällöstä ei ole merkitystä, koska he eivät ole puheena olevan vakuutussopimuksen osapuolia. Vakuutusyhtiö korostaa, ettei suojeluohje sisällä mitään sellaisia toimintaohjeita, jotka eivät kuuluisi normaaliin kiinteistön hoitoon.

Vakuutuksenottajan puolesta toimitetun lisäselvityksen johdosta vakuutusyhtiö toteaa, että kiinteistön kunnossapito, mukaan lukien rakennusten lämmitys, on kiinteistön omistajan vastuulla riippumatta vakuutuksen voimassapitämisen osalta annetuista ohjeista. Vastuu on vakuutusyhtiön mielestä kaikilla omistajilla, joten korvauksen alentaminen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella tulee tehtäväksi koko korvauksen osalta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

- 24.2.2015 päivätty tarkastusraportti 19.2.2015 suoritetusta vahinkotarkastuksesta. Raporttiin sisältyy kuvia vaurioituneista rakenteista.

- 11.3.2015 päivätty vahinkoselvityspöytäkirja siihen sisältyvine valokuvineen. Pöytäkirjaan on vahingon syyksi merkitty ”Öljy oli loppunut ja talon lämmitysjärjestelmä oli ollut pois päältä. Käyttövesiputkia oli rikkoutunut jäätymisen seurauksena.”

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko kyse korvattavasta vahinkotapahtumasta ja onko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä 50 prosentin vähennys suojeluohjeen laimin­lyöntiin vetoamalla sekä ketkä ovat olleet vakuutettuina ja siten velvollisia noudattamaan suojeluohjeita.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vuotovahinko

Kotivakuutuksen vakuutuskirjassa olevan turvatason laajennuksen mukaan korvataan myös muu kuin vakuutusehtojen kohdissa 5.2.1 – 5.2.11 mainittu vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 (Laaja turvataso) mukaan vakuutuksesta korvataan muun ohessa vuotovahinkoja sekä rikkoutumisvahinkoja kohtien 5.2.1 – 5.2.12 ja 5.3 – 5.4 mukaisessa laajuudessa. Jos erikseen sovitaan ja tehdään merkintä vakuutuskirjaan, voidaan laajaan turvatasoon lisätä turva kattamaan muutkin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuvat vahingot kuin kohdissa 5.2.1 – 5.2.12 mainitut.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.10 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen voimassaoloaikana rakennukseen asennetuista kiinteistä putkistoista, koneista ja käyttölaitteista, ja aiheutunut vahinko todetaan vakuutuskauden aikana. Vakuutuksesta korvataan lisäksi korvattavan vuotovahingon korjauksen yhteydessä tapahtuva vuotovahingon aiheuttaneen kiinteän putkiston vauriokohdan korjaus.

Suojeluohjeet

Kotivakuutuksen vakuutusehtojen kohtien 7.1 (Suojeluohjeiden merkitys) ja 7.3 (Vuotovahinkojen torjuminen) mukaan

- Suojeluohjeen tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja vähentää syntyviä vahinkoja. Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, voidaan korvausta vähentää tai se evätä (katso myös yleiset sopimusehdot, kohta 6.1).

- Rakennuksen johtoverkkoa tulee suojella jäätymiseltä. Mikäli rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman valvontaa ja riittävää lämmitystä (rakennuksen peruslämpötila laskee alle + 12 oC), on tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava ja käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä sekä johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita, 31 § ja 34 §) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vakuutetut

Esinevakuutuksen ehtojen kohdan 2 (Vakuutetut) mukaan vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa asuvat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteri­viran­omaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Vakuutussopimukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen 1 kohdan (Eräät keskeiset käsitteet) mukaan vahinkovakuutuksessa vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

Vakuutussopimuslain 1 luvun (yleisiä säännöksiä) 2 §:n (määritelmiä) mukaan laissa vakuutetulla tarkoitetaan sitä, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa. Lain 62 §:n mukaan omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa (muun muassa) omistajan hyväksi, jollei toisin ole sovittu. Omaisuutta koskeva vakuutus on 62 §:n mukaan muutoinkin voimassa sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

Asian arviointi

Jäätyneet putket ja vuotovahinko

Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että putkien rikkoutuminen on aiheutunut jäätymisestä sen jälkeen, kun lämmitysöljy oli loppunut ja rakennus jäänyt kylmilleen.

Vakuutusehtojen (kohta 5.2.10 Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä aiheutunut vahinko, kun neste on virrannut arvaamattomasti ja suoraan rakennukseen asennetuista kiinteistä putkistoista. Vakuutusehdoissa ei ole jäätymiseen liittyviä rajoituksia.

Putken rikkoutumisesta aiheutuvia vuotovahinkoja on vakuutuskäytännössä pidetty lähtökohtaisesti äkillisinä ja ennalta arvaamattomina. Myös jäätymi­sestä seuranneesta rikkoutumisesta aiheutuvat vuodot kuuluvat vuoto-osan korvauspiiriin rikkoutumista koskevan pääsäännön mukaan.  Vakuutusehtoihin otettu johtoverkon jäätymistä koskeva suojeluohje viittaa myös siihen, että tällaisesta rikkoutumisesta aiheutuvat vuodot kuuluvat vakuutuksen korvaus­piiriin.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 20.5.2015 katsonut, että vuotovahinko on vakuutuksen perusteella korvattavissa. Vakuutuslautakunnalle osoitetussa vastineessa yhtiö toteaa ensin, että ”rakennuksella on vakuutusturva, joka korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneita vahinkoja”. Myöhemmin vastineessa todetaan, että ”vaikka vahinkoa ei voida pitää ennalta arvaamattomana, olemme kuitenkin luvanneet korvata vahingosta 50 %”.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön esittämiä perusteita ristiriitaisina. Jos katsotaan, ettei vahinko ole ennalta arvaamaton, sitä ei tulisi korvata vakuutuksesta lainkaan. Tästä huolimatta vakuutusyhtiö on luvannut korvata 50 prosenttia vahingosta. Vakuutuslautakunta toteaa, että hyvään vakuutustapaan kuuluu ajatus siitä, että vahingot korvataan vakuutusehtojen mukaisesti. Jos vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, sitä ei tule korvata vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta pitää putken rikkoutumista ja sitä seurannutta vuotovahinkoa tässä tapauksessa vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvana vahinkona.

Vakuutetut, joilla on ollut suojeluohjeen noudattamisvelvollisuus

Esinevakuutuksessa olevan, vakuutettuja koskevan vakuutusehdon mukaan vakuutettuna ovat vakuutuspaikassa asuvat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt, ellei heillä ole omaa vakuutusta.  Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottaja ei ole asunut vahingoittuneessa rakennuksessa 1.10.2011 jälkeen, vaan rakennus on ollut tyhjillään siitä alkaen.

Vakuutusehdon sanamuoto huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole ollut vakuutettuna esinevakuutuksessa sen jälkeen, kun hän oli muuttanut pois kiinteistöltä. Muitakaan vakuutettuja ei tämän ehtokohdan perusteella ole esinevakuutuksessa ollut.

Vakuutuslautakunta toteaa, että yleisten sopimusehtojen ja vakuutussopimuslain (2 § ja 62 §) säännösten perusteella vakuutettuna ovat tässä tapauksessa vakuutuksenottaja ja hänen puolisonsa kuolinpesän osakkaat, jotka yhdessä omistavat vakuutetun rakennuksen.

Vakuutuksenottajan ilmoitus olosuhteiden muutoksesta

Vakuutuksenottajan puolesta on esitetty, että vakuutusyhtiöltä oli kysytty toimintaohjeita siinä vaiheessa, kun vakuutuksenottaja oli muuttamassa rakennuksesta pois ja rakennus oli jäämässä tyhjilleen vuoden 2011 lopussa. Tuolloin vakuutusyhtiön edustaja oli neuvonut pitämään vakuutuksen voimassa, mutta suojeluohjeista ei mainittu erikseen mitään.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan katsonut, ettei kiinteistöä hoitaneiden henkilöiden tietoisuudella vakuutusehtojen sisällöstä ole merkitystä, koska he eivät ole vakuutussopimuksen osapuolia. Lisäselvityksen johdosta vakuutusyhtiö on katsonut, että toimintaohje vakuutuksen voimassa pitämiseksi on ollut paikkansa pitävä eikä se ole sisältänyt virheellisiä tietoja. Vakuutusturva kannattaa vakuutusyhtiön mielestä pitää voimassa niin kauan kuin rakennus on vakuutuksen­ottajan omistuksessa.

Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutussopimuslain 26 §:ssä (Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä) tarkoitetuin tavoin vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tapahtuneesta olennaiseksi käsittämästään muutoksesta, kun rakennus oli jäämässä tyhjilleen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön olisi toimintaohjeita kysyttäessä pitänyt kiinnittää vakuutuksenottajan huomio siihen, ettei esinevakuutuksessa sen ehtojen sanamuoto huomioon ottaen ollut vakuutettuja lainkaan. Tällöin vakuutuksenottaja ja hänen puolisonsa kuolinpesä olisivat voineet ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen sen, että vakuutetut ja heidän vastuunsa suojeluohjeiden noudattamisen osalta olisi selvitetty vastaamaan uutta tilannetta kiinteistöllä.  

Suojeluohjeiden laiminlyönti

Suojeluohjeisiin on otettu jäätymiseltä suojaamista koskevia määräyksiä. Kiistatonta Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan on se, että tonttivesijohdon sulkuventtiiliä ei ollut suljettu vaikka rakennus oli kylmänä vuodenaikana jätetty ilman riittävää lämmitystä. Lämmityksen puuttuminen oli aiheutunut siitä, että öljysäiliöstä on loppunut öljy.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Vakuutuslautakunta toteaa, että rakennuksen valvonta ei ole ollut riittävää.

Vakuutuksenottajan menettelyä arvioitaessa on otettava huomioon, että hän on iäkäs henkilö, joka asuu vanhainkodissa sairauden takia. Tyhjillään olevasta rakennuksesta ovat käytännössä mahdollisuuksiensa mukaan huolehtineet muualla asuneet vakuutuksenottajan lapset.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutetut ovat laiminlyöneet noudattaa rakennuksen johtoverkkoa koskevaa suojeluohjetta. Suojeluohjeen laiminlyönti on vaikuttanut vahingon syntymiseen, eikä vakuutettujen huolimattomuutta voida tässä tapauksessa pitää vähäisenä. Vakuutusyhtiöllä on yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaan oikeus alentaa maksettavaa korvausta vakuutettujen menettelyn perusteella.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauskäytännössä suojeluohjevähennykset ovat tyypillisesti 1/5 – 1/4 suuruisia. Vakuutusyhtiö on tehnyt 50 %:n vähennyksen, mitä Vakuutuslautakunta olosuhteet huomioon ottaen pitää liian suurena. Vakuutuslautakunta suosittaa, että korvausta alennetaan suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi 1/5.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen 1/5:lla alennettuna viivästyskorkoineen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta