Haku

VKL 613/14

Tulosta

Asianumero: VKL 613/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.05.2015

Oikeudenkäynnin ulkopuolella käytetystä lakimiesavusta aiheutuneiden kustannusten korvattavuus. Välttämättömät kulut. Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja yhtiön osakkaan välinen erimielisyys yhtiön paikoitustilojen käytöstä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön osakas oli vaatinut, että asunto-osakeyhtiö ryhtyisi toimenpiteisiin estääkseen erään osakkaan ajoneuvon pysäköinnin yhtiön omistamissa autotallitiloissa sille varatulle paikalle. Osakkaan mukaan auto haittasi muiden pysäköintiä autotallissa.

Asunto-osakeyhtiön hallitus katsoi, ettei ajoneuvo haitannut pysäköintiä, eikä osakkaan vaatimukseen voitu suostua. Asiasta keskusteltiin seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2013. Kirjeenvaihto osakkaan ja hallituksen välillä jatkui sen jälkeen ja hallitus lähetti osakkaalle 30.8.2013 kirjeen, jossa oli todettu, ettei hallitus aikonut ryhtyä toimenpiteisiin auton pysäköinnin estämiseksi. Kirjeen oli laatinut asunto-osakeyhtiön asiamiehenä toiminut lakimies, joka oli esittänyt asunto-osakeyhtiölle 3 867,30 euron laskun suorittamastaan työstä. Korvausta lakimiehen palveluiden käytöstä aiheutuneista kuluista oli haettu asunto-osakeyhtiön oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli myöntänyt asunto-osakeyhtiölle oikeusturvaedun 18.11.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä sillä edellytyksellä, että vakuutuksenottajan vastapuoli saattoi asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiön mukaan asiamiehen toimet vastasivat normaalia taloyhtiön päivittäistä hallinnointia, joka ei edellyttänyt lakimiesavun käyttämistä. Korvausta asianajokuluista ei suoritettu.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt 11.10.2014 päivätyssä hakemuksessaan ratkaisusuositusta siitä, tuliko lakimiehen palvelujen käytöstä syntyneet kulut korvata asunto-osakeyhtiön oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 24.11.2014 päivätyssä vastineessaan, että asiamiehen käytöstä aiheutuneet kulut eivät olleet välttämättömiä. Kulujen välttämättömyyden arvioinnissa oli keskeistä, ettei asunto-osakeyhtiötä uhannut mikään sellainen toimenpide, jonka osakas olisi voinut toteuttaa ilman oikeudenkäyntiä. Näin ollen asunto-osakeyhtiöllä ei ollut oikeussuojan tarvetta. Asunto-osakeyhtiö olisi voinut pysyä passiivisena ja odottaa osakkaan ryhtymistä mahdollisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin. Asunto-osakeyhtiön asiamiehen oli tullut ymmärtää tämä koulutuksensa perusteella. Lakimiehen arvovallan käyttäminen saattoi olla perusteltua osakkaan painostamistarkoituksessa esimerkiksi yleisen rauhan säilyttämiseksi asunto-osakeyhtiössä. Tällaisista toimenpiteistä aiheutuvat kulut eivät olleet kuitenkaan välttämättömiä asianajokuluja vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko asunto-osakeyhtiölle lakimiehen käyttämisestä oikeudenkäynnin ulkopuolella aiheutuneet kulut, jotka liittyivät yhtiön hallituksen ja osakkaan välisten yhtiön paikoitustilojen käyttöä koskevien erimielisyyksien selvittelyyn, korvattava yhtiön oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 01 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 04 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) alakohdan 4.1.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Kohdan 7.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti

7.3.2 Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos on kysymys asiasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi kohdassa 3 mainituissa tuomioistuimissa.

Kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Kohdan 7.6.1 mukaan vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista oikeusasteittain. Lopullinen korvaus suoritetaan tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Riita-asiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Riita-asiassa vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos on kysymys asiasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi vakuutusehdoissa mainituissa tuomioistuimissa.

Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, että autotallipaikkoja koskevat osakeryhmät ovat kukin oikeuttaneet 10 neliömetrin suuruiseen autopaikkaan yhtiön omistamassa autohallissa. Yhtiöjärjestykseen tai yhtiön toimielinten päätöksiin ei kuitenkaan ole esitetty sisältyneen määräyksiä siitä, minkä numeroinen autopaikka on missäkin tai mikä osa tallista on ylipäänsä varattu autopaikoitukseen ja mikä kulkuväyläksi. Nämä asiat ovat muotoutuneet käytännössä. Vakuutuslautakunta katsoo, että tapauksessa on ollut kyse autotallipaikoituksen ja -liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi mahdollisesti tarvittavista käytännön järjestelyistä, jotka eivät ole välttämättä edellyttäneet yhtiön ulkopuolisen lakimiesavun käyttämistä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia