Haku

VKL 613/13

Tulosta

Asianumero: VKL 613/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2014

Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän korvausvastuu. Taloyhtiön kunnossapitovastuuta koskeneessa riidassa osakasta vastaan nostettu kanne. Vastuu asunto-osakeyhtiön oikeudenkäyntikuluista.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu asunto-osakeyhtiö L on ollut asianosaisena asunto-osakeyhtiön huoneiston korjauskuluja koskeneessa riidassa. Käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa 10.10.2010. Osapuolet ovat tehneet asiassa hovioikeuden vahvistaman sovinnon 4.3.2013.

Riita koski sitä, ovatko asunto-osakeyhtiön osakkaiden hallitseman huoneiston kylpyhuoneen vauriot olleet yhtiön vastuulla olevissa rakenteissa. Yhtiön osakas ja hallituksen puheenjohtaja T.P. oli teettänyt kylpyhuoneeseen korjaustyön vuonna 2006. Kylpyhuoneen rakenteissa oli useita rakennevirheitä, joita ei ollut korjattu tuon korjaustyön yhteydessä. M.K. ja J.K., jotka ostivat puheena olevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet 10.3.2008, havaitsivat huoneiston virheet. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous päätti 26.10.2010, että yhtiö vastaa korjaustyön kustannuksista. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.1.2011 kuitenkin päätettiin, että korjauskustannukset kuuluvat M.K:n ja J.K:n maksettaviksi.

Käräjäoikeus katsoi, että huoneiston rakennusvirheiden korjauskustannukset kuuluivat asunto-osakeyhtiön maksettaviksi. M.K:n ja J.K:n maksettaviksi katsottiin ne kulut, jotka olivat johtuneet lisätöistä ja parannuksista. Hovioikeuden vahvistamassa sovinnossa käräjäoikeuden tuomio jätettiin lainvoimaiseksi ja sovittiin, että M.K. ja J.K. eivät vastanneet asunto-osakeyhtiön oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa.

Asunto-osakeyhtiö L on vaihtanut vakuutusyhtiötä 12.7.2010. Tässä asiassa kysymyksessä olevassa vakuutusyhtiössä vakuutus on alkanut 12.7.2010. Asunto-osakeyhtiöllä on oikeusturvavakuutus sekä hallituksen ja isännöitsijän vastuuvakuutus, joista se haki korvausta. Kaikki asiamies- ja asianosaiskulut olivat yhteensä 20 188,35 euroa.

Vakuutusyhtiön päätös

Myönnettyään asiassa oikeusturvaedun ja korvattuaan sen perusteella oikeudenkäynti- ja asianajokuluja vakuutuksen enimmäiskorvausmäärään saakka eli yhteensä 16 819 euroa, vakuutusyhtiö on päätöksellään 28.5.2013 lausunut, ettei asiassa ollut tapahtunut yhtiöjohdon tekemiä virheitä. Sen vuoksi vakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta hallituksen ja isännöitsijän vastuuvakuutuksesta.

Valitus

Asunto-osakeyhtiön mukaan käräjäoikeus ei olisi antanut edellä kerrotun sisältöistä tuomiota, jos yhtiön hallinto ei olisi toiminut tuottamuksellisesti. Vastuuvakuutuksesta tuli korvata kaikki vakuutuksenottajan laiminlyönnistä johtuneet kulut, joita muu vakuutus ei kattanut. Ratkaisua on pyydetty vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta sekä siitä, oliko aiempi vai nykyinen vakuutusyhtiö asiassa korvausvelvollinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan asunto-osakeyhtiö ei ollut aiheuttanut rakennusvirheistä aiheutunutta esinevahinkoa, vaan sen oli aiheuttanut osakas T.P. taitamattomilla korjaustöillä. Korjauksista ei ollut aiheutunut asunto-osakeyhtiölle vahinkoa, vaan ne olisivat kuuluneet yhtiön maksettaviksi suoraan asunto-osakeyhtiölain perusteella. Oikeudenkäyntikulut olivat aiheutuneet asunto-osakeyhtiölle itselleen, joten vaatimus niiden korvaamisesta oli perusteeton.

Vastapuolen oikeudenkäyntikulut olivat johtuneet siitä, että asunto-osakeyhtiö oli tulkinnut asunto-osakeyhtiölakia virheellisesti. Vastuuvahingon korvattavuus edellytti aina huolimattomuutta. Lisäksi huolimattomuuden tuli olla syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.

Asunto-osakeyhtiön asiamiehenä oli käytännöllisesti katsoen alusta lähtien ollut varatuomari K.M. Hallitus tai yhtiökokous ei ollut lähtenyt viemään asiaa eteenpäin ilman asiantuntija-apua vaan oli pyrkinyt toimimaan huolellisesti palkkaamalla asiamiehen.

Ylimääräinen yhtiökokous oli 10.1.2011 päättänyt ryhtyä oikeudenkäyntiin. Asunto-osakeyhtiö ja sen hallitus tai isännöitsijä eivät olleet toimineet asiassa huolimattomasti.

Asunto-osakeyhtiö oli lisäksi ottanut vastattavakseen M.K:n ja J.K:n osuuden, joka olisi tullut heidän maksettavakseen osuutena asunto-osakeyhtiön kuluista. Vakuutusyhtiön vastuu ei ole suurempi kuin vakuutuksenottajan korvausvastuu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön hallinnossa vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutettu varallisuusvahinko, kun vastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin ja vakuutettu on Suomessa voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain tai osakeyhtiölain mukaan vahingosta korvausvastuussa.

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 1 §:n mukaan hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 11 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 11 §:n mukaan yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys niiden kustannusten korvaamisesta, jotka ovat aiheutuneet asunto-osakeyhtiölle sen oltua asianosaisena asunto-osakeyhtiön kunnossapitoa koskevassa asiassa ja joita ei ole korvattu oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutettu varallisuusvahinko, kun vastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin ja vakuutettu on Suomessa voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain tai osakeyhtiölain mukaan vahingosta korvausvastuussa.

Lautakunta toteaa aluksi, että asunto-osakeyhtiön huoneiston korjauskustannukset ovat olleet sellaisia kuluja, jotka olisivat joka tapauksessa tulleet asunto-osakeyhtiön vastattaviksi. Tältä osin kyse ei siis ole ollut kiinteistön hallinnossa aiheutetusta vahingosta.

Kustannuksia on aiheutunut lisäksi siitä, että asunto-osakeyhtiö on aloittanut oikeudenkäyntimenettelyn huoneiston korjausvastuun jakautumista koskeneessa asiassa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen tai isännöitsijän korvausvastuu syntyy, jos hallitus tai isännöitsijä ei ole toiminut huolellisesti. Tässä tapauksessa korvausvastuu oikeudenkäynnistä aiheutuneista kustannuksista voi syntyä, jos asunto-osakeyhtiön johto on toiminut huolimattomasti aloittaessaan yhtiön kunnossapitovastuuta koskeneen oikeudenkäynnin.

Lautakunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan asunto-osakeyhtiö on käyttänyt asiamiestä ennen haastehakemuksen tekemistä. Päätös oikeudenkäynnin tarpeellisuudesta on siten tehty asiantuntijaa konsultoiden. Vakuutuksenottajan asiamies ei ole väittänytkään, että asunto-osakeyhtiö olisi halunnut lähteä ajamaan asiaa vastoin hänen suosituksiaan. Lautakunta katsoo siksi, että hallitus on toiminut huolellisesti käyttäessään asiamiestä, jonka avulla oikeudenkäynti oli aloitettu. Asiamiehen mahdollinen huolimattomuus ei ole asunto-osakeyhtiön vastuulla. Tämän vuoksi hallituksen ja isännöitsijän voidaan katsoa toimineen huolellisesti aloittaessaan oikeudenkäynnin. Oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut eivät siksi ole aiheutuneet huolimattomuudesta asunto-osakeyhtiön hallinnossa.

Lautakunta toteaa lisäksi, että M.K. ja J.K. olivat nostaneet asiassa asunto-osakeyhtiötä vastaan kanteen, joka koski ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten pätemättömäksi julistamista. Osa oikeudenkäyntikuluista on siten aiheutunut siitä, että yhtiökokouksen päätöksiä oli moitittu ja ne oli julistettu mitättömiksi. Hallitus ja isännöitsijä eivät ole vastuussa yhtiökokouksen päätöksistä, joten aiheutuneet kustannukset eivät tältä osin oikeuta korvaukseen yhtiöjohdon vastuuvakuutuksesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on asianmukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia