Haku

VKL 613/12

Tulosta

Asianumero: VKL 613/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2013

Tuhoutuneen ladon arvo vahinkohetkellä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan alaikäinen lapsi on yhdessä toisen lapsen aiheuttanut tulipalon 27.5.2011. Tulipalon seurauksena tuhoutuneesta latorakennuksesta on haettu korvausta vahingonaiheuttajan perheen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 5.1.2012 päivätyllä päätöksellä suorittanut korvausta ladosta 7000 euroa vahingonaiheuttajaa kohden. Vakuutusyhtiö katsoo, että rakennuksen käypä arvo on 14 000 euroa. Yhtiö on 15.6.2012 päivätyllä, muutoksenhaun johdosta tehdyllä korvauspäätöksellä suorittanut vahinkopaikan siivouksesta erillisen 2000 euron korvauksen.

Korvauksen määrää arvioitaessa olennaista on se, millä korvausmäärällä pystyttäisiin pääsemään vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Korvauksen saamisen ei tule johtaa liialliseen hyvitykseen niin, että vahingonkärsinyt olisi korvauksen jälkeen paremmassa asemassa kuin ennen vahinkotapahtumaa. Vakuutusyhtiö toteaa, että ratkaisusuosituspyynnön liitteenä olleessa perunkirjassa oli koko tilan arvoksi arvioitu 55 000 euroa. Tilan kokonaispinta-ala on noin 2,5 hehtaaria, ja tilalla sijaitsee asuinrakennus, talousrakennus, sekä makasiini. Latorakennuksen käypä arvo 14 000 euroa vastaa noin 25 % perunkirjan arvion mukaisesta koko tilan arvosta. Vakuutusyhtiön mukaan ei voida pitää todennäköisenä, että latorakennuksen arvo olisi vuonna 2011 ylittänyt koko tilan perunkirjan mukaisen arvon.

Vahinkotarkastajan käyvän arvon määrittelyssä on otettu erityisesti huomioon latorakennuksen kiviperustukset ja punamultalaudoitukset. Arviossa on huomioitu myös rakennuksen ikä. Latorakennuksen runko on yli 30 vuotta vanha ja tehdyt parannuksetkin ovat jo 5-6 vuotta vanhoja.

Valitus

Vahingonkärsineet ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön suorittamaan korvaukseen ja pyytävät Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että korvauksenhakija on ilmoittanut muutoksenhakukirjeessään, että vahinkotarkastaja oli vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen arvioinut rakennuksen hinnaksi 100 000 euroa. Vahinkotarkastajalta saadun selvityksen mukaan hän on kertonut korvauksenhakijalle vahingon käsittelyvaiheessa virheellisesti, että rakennuksen arvo olisi 45 000 euroa. Vahinkotarkastajan mukaan hän ei ole kuitenkaan kertonut, että arvo olisi 100 000 euroa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauksenhakijalle on annettu virheellistä tietoa rakennuksen arvosta. Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen annettu lupaus vahingon korvaamisesta ei sido vakuutuksenantajaa, ellei vakuutuksenantajan tai sen edustajan menettely ole aiheuttanut vakuutuksenottajalle vahinkoa. Vakuutusyhtiö toteaa, ettei sen tiedossa ole, että korvauslupaus olisi aiheuttanut vahinkoa korvauksenhakijalle.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössä mm. seuraava selvitys:

- korvausvaatimus, jossa on haettu korvausta palaneen varaston ja irtaimen lisäksi palopaikan siivouksesta, jätteiden poiskuljetuksesta ja nurmikkotöistä. Korvausvaatimuksessa edellytetään lisäksi, että palaneet puut on kaadettava ja niistä on tehtävä yhden metrin halkoja;

- lainhuutotodistus ja rasitustodistus;

- valokuvia vahinkopaikalta;

- sovittelutoimistossa tehty sopimus;

- poliisin tutkintailmoitus; sekä

- vakuutusyhtiön luottamuksellinen muistio.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2010 alkaen) kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Ehtojen kohdan 3.2 mukaan lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen Yleisten sopimusehtojen kohdasta 7 poiketen vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan lapsen tahallaankin aiheuttama vahinko.

Ratkaisu

Asiassa on kyse siitä, mikä tuhoutuneen rakennuksen arvo on ollut vahinkohetkellä.

Korvauksenhakijalla on voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka korvattavan vahingon suuruudesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijat eivät ole esittäneet selvitystä siitä, että tuhoutuneen omaisuuden arvo ylittäisi vakuutusyhtiön suorittaman korvauksen. Vakuutuslautakunta on selvittänyt uusien latojen pyyntihintoja internetistä, eivätkä pyyntihinnat ole ylittäneet vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta. Vakuutusyhtiön suorittama korvaus perustuu laskelmaan uuden ladon rakentamisen kustannuksista. Vahinkoa kärsinyt ei ole esittänyt näyttöä siitä, että kustannus olisi vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta suurempi. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia