Haku

VKL 612/13

Tulosta

Asianumero: VKL 612/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Yhdistyksen oikeusturvavakuutus. Työsuhteen päättyminen. Oliko kysymys vakuutusehtojen tarkoittamasta työsuhteen irtisanomisesta taikka purkamisesta? Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu H.P. haki oikeusturvaetua Y-yhdistyksen oikeusturvavakuutuksesta työsuhteensa päättämistä koskevassa asiassa. Haastehakemuksen mukaan H.P. on joutunut purkamaan työsuhteensa HT Oy:ssä 2.5.2013 päivätyllä ilmoituksella syystä, että työnantaja oli rikkonut ja laiminlyönyt työsopimuksesta, työehtosopimuksesta ja laista johtuvia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei H.P. voinut jatkaa työsuhdettaan. H.P:n mukaan työnantaja on muun muassa estänyt H.P:n työvuorolistan mukaisen työnteon sekä jättänyt palkkasaatavia maksamatta. Työsuhteen purkaminen on näin ollen tapahtunut työnantajasta johtuvista syistä.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että vakuutuksesta ei ehtojen mukaan korvata kuluja asiassa, joka liittyy pelkkiin palkkaetuuksiin tai joka koskee vakuutetun itsensä päättämän työsuhteen riita-asiaa. Yhtiö katsoo päätöksessään, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys tällaisesta riita-asiasta, eikä oikeusturvaetua voida siten myöntää.

Asiakkaan valitus

H.P. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan tapauksessa ei ole kysymys vapaaehtoisesta työsuhteen päättymisestä, vaan siitä, että H.P. on työnantajan lainvastaisen menettelyn vuoksi ollut pakotettu lopettamaan työsuhteensa. Valituksessa H.P. viittaa myös työsopimuslakiin, jonka 12 luvun 2 §:n mukaan tilanteissa, joissa työnantaja on omilla toimillaan aiheuttanut työsuhteen päättämisen, on päättäminen katsottava työnantajan tekemäksi. Näin ollen tulisi käsillä olevaan riita-asiaan myöntää oikeusturvaetuus.

Lopuksi H.P. katsoo vakuutusyhtiön päätöksen loukkaavan yhdenvertaisuusperiaatetta, koska vastaavissa tapauksissa ovat muuta vakuutusyhtiöt myöntäneen oikeusturvan

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineen mukaan tapauksessa on riidatonta, että H.P. jätti 2.5.2013 päivätyn työsuhteensa irtisanomista koskevan ilmoituksensa HT Oy:lle. Kysymyksessä on näin ollen tilanne, jossa työsuhteen on purkanut työntekijä itse omasta aloitteestaan. Yhtiön näkemyksen mukaan käsillä on näin ollen rajoitusehdossa tarkoitettu tilanne ja annettu päätös on siten vakuutusehtojen mukainen. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan aiempaan ratkaisukäytäntöön, jossa lautakunta on katsonut, että vakuutettu on itse omasta aloitteestaan päättynyt työsuhteen, vaikka riita-asia olisikin koskenut työnantajan puolelta tapahtunutta sopimusrikkomusta. Vastineen mukaan ehtojen tulkinnan kannalta oleellista on nimenomaan se, kuka työsuhteen on nimenomaisesti päättänyt.

H.P:n väitteeseen yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamisesta vakuutusyhtiö toteaa, ettei se voi ottaa kantaa muiden vakuutusyhtiöiden toimintatapoihin. Vastineen mukaan vakuutusehtojen mukainen tulkinta on tehtävä objektiivisesti, eikä siihen voi vaikuttaa muiden tahojen tekemät päätökset.

Edellä mainituin perustein yhtiö pitää edelleen antamaansa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Riitakysymys

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko tapauksessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla kyse työsuhteen päättämisestä, kun riita-asia on koskenut työnantajan puolelta tapahtuneita sopimusrikkomuksia, vaikka vakuutettu on itse purkanut työsuhteensa.

Vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista) sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksenottaja on Y-yhdistys ry. Ehdon mukaan vakuutettuina ovat Y-yhdistys ry:n sääntöjen mukaiset jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet, jotka ovat olleet 8 edellistä kuukautta työttömyyskassan jäseninä jäljempänä kohdassa 5, määritellyn vakuutustapahtuman sattuessa.

Ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 6 alakohdan 15) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys riita-asiasta, joka koskee työ- tai virkasuhdetta, jonka vakuutettu on itse päättänyt (irtisanominen tai purkaminen vakuutetun toimesta).

Ratkaisusuositus

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu H.P. on päättänyt työsuhteensa kirjallisella ilmoituksella 2.5.2013. Työsuhteen päättämisen syynä on ollut työnantajan puolelta tapahtunut työsopimusvelvoitteiden rikkominen. H.P. on sittemmin riitauttanut työsuhteen perusteettoman päättämisen ja vaatinut työnantajaltaan oikeusteitse muun muassa maksamattomia palkkasaataviaan.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista) sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan kuluja ei korvata, jos vakuutettu on itse päättänyt työ tai virkasuhteensa.

H.P. on katsonut, että koska työsopimuksen päättäminen on johtunut työnantajasta johtuvista syistä, tulisi tapauksessa myöntää hänelle riitaan oikeusturvaetu Y-yhdistyksen oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksessään katsonut, että kysymyksessä on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettu tilanne, koska tapauksessa on selvää, että H.P. on itse purkanut työsopimuksensa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu H.P. on 2.5.2013 päivätyllä ilmoituksellaan purkanut työsopimuksensa HT Oy:n kanssa päättymään 6.5.2013 alkaen. Lautakunta toteaa, että edellä mainitun rajoitusehdon mukaan tällaisesta riita-asiasta aiheutuneet kulut ovat rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lautakunnan näkemyksen mukaan se seikka, että H.P. on katsonut työsuhteen purkamisen johtuneen työantajasta johtuvista syistä työsopimuslain 8 luvin 2§:n mukaisesti, ei kumoa sitä seikkaa, että H.P. on itse tosiasiallisesti päättänyt työsuhteensa.

H.P. on myös esittänyt väitteen siitä, että hänelle annettu kielteinen korvauspäätös rikkoisi yhdenvertaisuusperiaatetta syystä, että vastaavanlaisiin riita-asioihin on tavanomaisesti myönnetty oikeusturvaetu. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kyseisen rajoitusehdon tulkinta tässä tapauksessa vastaa sen vakiintunutta tulkintaa.

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Hanén, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Rantala
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia