Haku

VKL 61/15

Tulosta

Asianumero: VKL 61/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.09.2015

Lakipykälät: 5

Veneen kauppaa koskeva riita-asia. Rajoitusehdon tulkinta. Kohtuuttomuus. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja J.L. on hakenut oikeusturvaetua asianajokulujen kattamiseksi purjeveneen kauppaa koskevassa riita-asiassa. J.L. on ostanut veneen helmikuussa 2013 ja vastapuoli on kiistänyt J.L:n esittämät vaatimukset 4.2.2014. J.L. haki korvausta asiassa syntyneistä asianajokuluista 28.2.2014 alkaneesta kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö epäsi asiassa oikeusturvaedun vakuutuksen ehtojen kohtaan 5.17 viitaten. Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain mukaisen vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa taikka josta vakuutetulle aiheutuneet kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta. Näin ollen J.L:lle ei voida myöntää asiassa oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

J.L. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J.L. toteaa ensinnäkin, ettei vakuutusyhtiön viittaama rajoitusehto sovellu tapaukseen, koska hän on riidassa nimenomaan ostajan roolissa eikä ehdon tarkoittamalla tavalla omistajana, haltijana tai kuljettajana. Ehtokohdasta saa sananmuodon mukaan sellaisen käsityksen, että rajoitus koskee auton tai veneen käyttämiseen tai hallinnoimiseen liittyviä asioita. Toiseksi valituksen mukaan ei ehdon tarkoituksena voi olla sulkea sellaisia riitoja vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, joita ei myöskään korvata venevakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vene on vakuutettuna ruotsalaisessa vakuutusyhtiössä ja se on tullut voimaan 31.5.2013 veneen hallinnan siirtyessä J.L:lle. Näin ollen, koska riita on perustunut ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneeseen seikkaan, ei asiaa korvata myöskään venevakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta.

Valituksen mukaan onkin pidettävä kohtuuttomana sitä, ettei veneen ostamista harkitseva vakuutettu voi vakuuttaa venettä eikä mahdolliseen kauppaan perustuvia mahdollisia tulevia riitoja ennen kauppaa ja veneen omistuksen siirtymistä.

J.L. katsoo joka tapauksessa, että puheena oleva rajoitusehto on epäselvä ja ankara ehto suhteessa kuluttajaan ja näin ollen tapauksessa on sovellettava kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:ä, jonka mukaan ehtoa, joka laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on siihen voinut vaikuttaa ja jonka tulkinnasta syntyy epätietoisuutta, on tulkittava kuluttajan hyväksi. Niin ikään J.L. viittaa vakuutussopimuslain 5 §:än ja toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole käsillä olevassa tapauksessa täyttänyt säännöksen mukaista velvollisuuttaan antaa vakuutetulle tietoja vakuutusturvan olennaisista rajoituksista etenkin kun tapauksessa otetaan huomioon, että kyseisen vakuutusyhtiön rajoitusehto rajoittaa korvausvastuuta laajemmin kuin kilpailevien yhtiöiden vastaava ehto ja muutenkin olennaisesti eri sisältöinen.

J.L. kommentoi myös vakuutusyhtiön vastineessa viittaamaa tuoteselosteen kohtaa, jossa todetaan, että autot ja veneet tulee aina vakuuttaa omina kohteinaan. J.L:n mukaan tästä ei mitenkään ilmene, etteikö näiden omistamista koskevat riidat kuitenkin tulisi korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta. Valituksen mukaan tuoteselosteessa ei myöskään kerrota, että näitä omaisuuseriä koskevat riidat tulisi erikseen saattaa niitä koskevien vakuutusten oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Edellä mainitsemillaan perusteilla J.L. vaatii edelleen oikeusturvaa myönnettäväksi veneen kauppaa koskevaan riita-asiaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä olennaisiin lainkohtiin.

Vakuutusyhtiö toteaa, että puheena olevaa rajoitusehtoa on pidettävä sanamuodoltaan selvänä sekä yksiselitteisenä ja sen tarkoituksena on nimenomaan rajata auton ja vesikulkuneuvon ostamiseen liittyvät riidat oikeusturvavakuutuksen vakuutusturvan ulkopuolelle. Niin ikään yhtiö toteaa, että asian riitautuessa keväällä 2014 on J.T. ollut riidan osapuolena ehdon tarkoittamalla tavalla veneen omistajan ominaisuudessa.

Vastineessa todetaan myös, että vakuutuksenottajan tulee itse huolehtia veneen oikea-aikaisesta vakuuttamisesta. Yhtiön mukaan siltä ei voida odottaa kilpailevien vakuutusten antajien ehdoista informoimista tai edes niiden yksityiskohtaista tuntemista. Se, että eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat vakuutukset eroavat sisällöltään toisistaan, ei ole kuluttajan kannalta yllättävää. Yhtiö toteaa, että J.L:lle oli myös annettu tarjous oikeusturvavakuutuksen sisältävästä venevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan toissijaisesti, että myöskään sen myöntämä oikeusturvavakuutus ei ole ollut ehtojen edellyttämällä tavalla voimassa kahta vuotta ennen riidan syntymistä. Näin ollen, mikäli lautakunta katsoisi riidan kuuluvan oikeusturvavakuutuksen piirin ehtokohdasta 5.17 huolimatta, tulisi J.L:n esittää selvitys siitä, että hänellä on ollut vastaavan sisältöinen oikeusturvavakuutus jossain toisessa vakuutusyhtiössä ennen nyt puheena olevan sopimuksen alkamista.

Vakuutusyhtiön mukaan ei myöskään voida pitää yllättävänä eikä ankarana sitä, ettei kotivakuutuksen liittyvistä vakuutuksista korvata autoihin ja veneisiin liittyviä vakuutustapahtumia, mikä myös vakuutuksen tuoteselosteessa on todettu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko tapaukseen soveltuva vakuutusehto epäselvä ja ankara siten, että sitä tulee tulkita kuluttajan hyväksi. Lisäksi kyse on sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuuden ehdon osalta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Ehtojen kohdan 5.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutu­via kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon tai vesi-kulkuneuvorekisteristä annetun lain mukaisen rekisteröitävän vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa taikka josta vakuutetulle ai­heutuneet kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutusehdot ovat sellaisia vakioehtoja, joita on epäselvyystilanteessa tulkittava kuluttaja-asiakkaan eduksi kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaisesti. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on arvioitavana, onko pidettävä epäselvänä ja ankarana sitä, ettei J.L:n venekaupasta aiheutunut riita-asia ole katsottu kuuluvaksi kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin rajoitusehtojen kohdan 5.17 perusteella. Lautakunta toteaa, että veneen kauppa on omistajanvaihdosta merkitsevä oikeustoimi, jolloin kaupan tekemisen jälkeen ostaja on veneen omistaja.  Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan J.L. on ostanut veneen 23.2.2013 ja veneen omistajuus on siirtynyt J.L:lle kesäkuussa 2013 veneen hallinnan luovutuksen yhteydessä. Edellä mainituin perustein lautakunta pitää selvitettynä, että J.L. on ollut riidassa osallisena nimenomaan omistajan ja haltijan ominaisuudessa. Näin ollen ei ehtokohtaa voida lautakunnan näkemyksen pitää epäselvänä.

Vakuutuksenottaja on vedonnut myös siihen, että vakuutusyhtiön päätös olisi kohtuuton. Korkeimman oikeuden ennakkopäätösten KKO 1993:18 ja KKO 2001:135 mukaan vakuutusturvan laajuus on yleensä sopimuksenvarainen asia, ja vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu. Sellaiseen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee ennakkopäätösten mukaan suhtautua varsin pidättyvästi. Vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavaa vakuutusehtoa voidaan ennakkopäätösten perusteella vain poikkeuksellisesti pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että sitä voitaisiin sovitella oikeustoimilain 36 §:n nojalla. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseinen ehtokohta on sanamuodoltaan ja sisällöltään yksiselitteinen ja selkeä eikä sitä siten voida pitää sillä tavoin kohtuuttomana taikka sen soveltamista kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana, että sitä tulisi sovitella tai jättää kokonaan soveltamatta.

Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että ehto, joka mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvojen ja rekisteröitävän vesikulkuneuvon haltijan, omistajana tai kuljettajan asemassa, on tarpeellinen tieto oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutussopimuslain 5 §.n mukaista tiedonantovelvollisuutta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille lainkohdassa edellytetyt tiedot. Hallituksen esityksessä todetaan vielä, ettei vakuutuksenantaja ole velvollinen antamaan tietoja muiden vakuutuksenantajien vastaavista vakuutuksista.

Vakuutusyhtiön esittämän selvityksen mukaan vakuutuksenottajalle on luovutettu myyntitilanteessa tuoteseloste, johon myös J.L. on itse valituksessaan viitannut toteamalla, ettei tuoteselosteesta käy ilmi, että moottoriajoneuvoja ja rekisteröitäviä veneitä koskevat riidat tulisi erikseen saattaa niitä koskevien vakuutusten oikeusturvavakuutuksen piiriin. Vakuutuslautakunnalle toimitetun tuoteselosteen sivulla 42 oikeusturvavakuutusta koskevassa osioissa on todettu seuraavasti:

”Oikeusturvavakuutus ei korvaa kaikkea. Emme esimerkiksi korvaa kuluja asiassa,

- ...

- jossa sinä tai perheenjäsenesi olette osallisena moottoriajoneuvon tai rekisteröitävän vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa.

- ..."

Näin ollen vakuutuksenantaja on antanut tuoteselosteessa vakuutuksenottajalle tiedon nyt sovellettavasta vakuutusehdosta, eikä vakuutuksenantajan voida katsoa laiminlyöneen vakuutussopimuslaissa asetettua tiedonantovelvollisuuttaan.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön soveltama rajoitusehto soveltuu kyseessä olevaan vahinkoon eikä ehto ole epäselvä. Vakuutusyhtiön päätöstä ei voida muutenkaan pitää kohtuuttomana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia