Haku

VKL 611/14

Tulosta

Asianumero: VKL 611/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Astianpesukoneen poistoputken vuotaminen. Tulvakaukalo. Rakennusmääräysten vastainen rakentaminen. Läpivientien tiivistäminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiölle (rakennettu vuonna 2011) aiheutui korjauskustannuksia kun osakkaan astianpesukoneen poistovesiputkeen tuli halkeama, josta vettä pääsi valumaan viemärin läpiviennin kautta onteloputkeen ja sieltä edelleen alla olevaan huoneistoon. Astianpesukoneen alla oli tulvakaukalo, mutta poistoputki ei sijainnut kaukalon päällä. Viemärin läpivientejä ei ollut tiivistetty. Korvausta vesivahingon korjauskuluista oli haettu asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 4.9.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Rakennusaikana sovellettua rakennusmääräystä C2 on rakennusvalvonnan mukaan sovellettu siten, että astianpesukoneen alle asennettavan kaukalon lisäksi vaaditaan myös, että allaskaapin pohjalle asennetaan läpivientikohdista tiivistetty muovimatto ja lisäksi kaappien alta nousevat putkilinjojen juuret tulee olla tiivistetty.

Tässä tapauksessa allaskaapin viemärinoston ja allaskaapin pohjalevyn mattoeristyksen saumakohta oli auki ja viemärinnosto kalusteen sisään oli jäänyt vajaaksi. Koska allaskaapin pohjalevyn eristys oli jäänyt puutteelliseksi ja välipohjan putkiläpivientien juuret olivat jääneet kokonaan tiivistämättä, oli kyseessä hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta johtunut vahinko.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 13.10.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei rakennusmääräys 8.1.1 soveltunut tähän tapaukseen. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vesivahingon korjauskustannuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 14.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että vahinko on seurausta rakentamismääräysten ja –ohjeiden ja hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan pelkkä kaukalo ei ollut riittävä vedeneristys. Asiassa on lisäksi kiistatonta, ettei vedeneristys ollut lainkaan vedenpitävä viemäri- ja putkiläpivientien kohdalla. Vedeneristyksen tulisi olla kauttaaltaan vedenpitävä, mikä on todettu rakennusmääräys C2:n kohdassa 8.1.1.6 ja C2-oppaassa, jossa on todettu, että mikäli lattiaan on tehty vedeneristys, tulisi kaikki läpiviennit ja kiinnitykset tiivistää, jotta vedeneristyksen toiminnallinen vaatimus toteutuu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut rakentamismääräysten vastaisesta rakentamisesta. Asiassa ei ole riitaa siitä, oliko kyseessä korvattava vuotovahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 8.1.1 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on vakuutuksen voimassaoloaikana aiheutuneen tapahtuman takia virrannut ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta ja rakennusta palvelevasta kiinteästi asennetusta

 • vesijohdosta
 • jätevesiviemäristä tai sisäpuolisesta sadevesiviemäristä
 • lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta
 • öljysäiliöstä
 • pore- tai uima-altaan putkistosta
 • koneesta tai laitteesta
   

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneet vahingot.

Vakuutuksesta korvataan myös rakennuksen jätevesiviemäristä nousseesta vedestä aiheutunut vahinko, kun vahingon on aiheuttanut rakennuksen omaan viemäriverkostoon syntynyt äkillinen ja ennalta arvaamaton putkiston sisäinen tukkeutuma.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan pesukoneen tai astianpesukoneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta nestevuodosta aiheutunut vahinko. Edellytyksenä on kuitenkin, että laite on liitetty johtoverkkoon hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä ja että vuodon syynä on kyseisen laitteen tai sen putkistojen rikkoutuminen ja että aiheutunut vahinko todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusehtojen kohdan 11.2 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan jos vakuutuskirjaan on merkitty rakennukselle All Risk -laajennus (AR-laajennus), korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko silloin, kun vahinkoa ei korvata kohtien 5-10 perusteella.

Kohdan 11.3 (AR-laajennukseen sisältyvät rajoitukset) alakohdan 11.3.1 (Rakentamis-, suunnittelu- ja käyttövirheet sekä huollon laiminlyönti) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta
 • omaisuuden virheellisestä suunnittelusta, rakentamisesta, asentamisesta
 • virheellisestä tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä
 • huolto- tai korjaustoimien laiminlyönnistä.

 

Rakennusmääräyksen C2 kohdan 8.1.1 mukaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilman-vaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot niihin liittyvine laitteineen on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita niin aikaisin, ettei se ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta.

Kohdan 8.1.1.1 mukaan vesijohdot tulisi sijoittaa näkyville tai koteloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin, vaan ohjataan sopivaan kohtaan vuodon havaitsemiseksi. Putkien tulee olla helposti tarkastettavissa ja korjattavissa.

Kohdan 8.1.1.2 mukaan jos tilassa ei ole lattiakaivoa, sijoitetaan vesijohtoverkostoon kytketyn laitteen alle vesitiivis, viemäriin johtavalla ylijuoksuputkella varustettu kaukalo tai laitteen alusta tehdään vesitiiviiksi niin, että mahdollinen vesi-vuoto voidaan havaita. Vesitiivis alusta nostetaan seinälle niin, että mahdollinen vuotovesi ei pääse rakenteisiin lattian ja seinän liitoksen kautta.

Rakennusmääräyksen C2 kohdan 8.1.1.6 mukaan lattian vedeneristyksen putkiläpivientien tai vastaavien muiden läpivientien kohdalla vedeneristyksen reuna korotetaan ja tiivistetään putkeen vedenpitävästi.

Asian arviointi

Rakennusmääräys C2:n soveltamista koskevien ohjeiden mukaan vesijohtoverkkoon kytkettäviä tavanomaisia laitteita ovat esimerkiksi astian- ja pyykinpesukoneet. Kuivissa tiloissa sijaitsevien laitteiden vesieristämisen osalta vaihtoehtoina on rakennusmääräyksessä mainittu viemäröity kaukalo tai laitteen alle asennettu vesitiivis alusta. Jälkimmäinen tulisi ohjeiden mukaan asentaa siten, ettei vuotovesi pääse seinän ja lattian liitoskohdan kautta rakenteisiin.

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että laitteen alle oli sijoitettu tulvakaukalo, joka ei kuitenkaan yltänyt poistoputken alle. Vesitiivisteen nostamista seinälle edellytettiin määräyksen kohdassa 8.1.1.2 vain silloin, kun kaukalo oli korvattu vesitiiviillä alustalla. Koska tässä tapauksessa astianpesukoneen alla oli rakennusmääräyksen mukaisesti tulvakaukalo, ei vahinko ole johtunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakentamismääräysten tai –ohjeiden vastaisesta rakentamisesta. Vakuutuslautakunta katsoo lisäksi, että koska tässä tapauksessa vahingon aiheutti käyttäjän käyttölaite, ei rakennusmääräyksen C2 kohta 8.1.1 sovellu tähän tapaukseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vuotovahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia