Haku

VKL 611/12

Tulosta

Asianumero: VKL 611/12 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Lakipykälät: 9

Oliko kysymyksessä yksi vakuutustapahtuma? Korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista. Korvausvelvollisuuden enimmäismäärästä annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja M.S. oli tehnyt yhtymä X:n kanssa tilaussopimuksen, jonka mukaan X:n tuli toimittaa M.S:lle tarvikkeita teräshallin rakentamista varten. Tavarantoimitukset olivat viivästyneet, minkä vuoksi M.S. oli vaatinut X:ltä sopimussakon maksamista. Vakuutusyhtiö oli myöntänyt tähän riita-asiaan oikeusturvaedun. Toimituksesta aiheutunutta riitaa myöhemmin käräjäoikeudessa käsiteltäessä X oli esittänyt M.S:ää kohtaan kattolevyjen lisätoimitukseen liittyvän vaatimuksen. Vakuutuksenottaja haki oikeusturvaetua myös tähän asiaan. Koska sekä lisälevyjen toimittamista koskevan riidan että alkuperäisen sopimussakkoa koskevan riidan perusteena oli sama tavarantoimitussopimus, vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli vakuutuksen ehtojen mukaan yksi vakuutustapahtuma, johon voitiin myöntää vain yksi oikeusturvaetu. Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtoon, jonka mukaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kulujen osalta sekä ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavissa asioissa vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärä on 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Vakuutusyhtiön päätökset 4.10.2010, 16.4.2012 ja 27.4.2012

Vakuutusyhtiö on lausunut, että sopimussakkoa koskevassa riidassa ja lisäkattolevyjen veloitusta koskevassa riidassa oli vakuutuksen ehtojen mukaan kysymys yhdestä vakuutustapahtumasta, johon voitiin myöntää vain yksi oikeusturvaetu. Vakuutusyhtiö on korvannut ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kulujen osalta 50 % vakuutusmäärästä eli tässä tapauksessa 4 250 euroa. Käräjäoikeuden tuomiolla ratkaistun oikeudenkäyntikuluvaatimuksen käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvattiin kuitenkin kokonaisuudessaan omavastuun ylittävältä osalta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut, että vakuutusyhtiön edustaja oli asian käräjäoikeuskäsittelyn aikana käydyssä puhelinkeskustelussa ilmoittanut vakuutusyhtiön korvaavan kuluista 50 % ja korkeintaan 50 % vakuutuskorvauksen enimmäismäärästä, mikäli asia ratkaistiin sovinnollisesti. Lisäksi edustaja oli vakuutuksenottajan mukaan kertonut, että vakuutusyhtiö korvaa 100 % kuluista korvauspäätöksen enimmäismäärään saakka siinä tapauksessa, että kuluasian ratkaisee tuomioistuin. Koska vakuutusyhtiö oli korvannut ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kuluista ainoastaan 50 % vakuutusmäärästä, vakuutusyhtiö oli vakuutuksenottajan mukaan toiminut vastoin sitä, mitä puhelinkeskustelun aikana oli ilmoitettu. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö oli velvollinen korvaamaan kulut kokonaan vakuutuskorvauksen enimmäismäärään saakka.

Lisäksi vakuutuksenottaja on lausunut, että kattolevyjä koskenut asia ei liittynyt sopimussakkoasiaan ja että kyseessä ei siten ollut sama asia. Vakuutuksenottaja on myös ilmoittanut, että vakuutusyhtiö ei ollut toimittanut sille alkuperäistä päätöstä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että sekä vastakannetta koskevan riidan että alkuperäisen sopimussakkoa koskevan riidan perusteena oli sama tavaransopimuksesta tehty sopimus. Vakuutuksen ehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kuin vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Koska molemmat riidat perustuivat samaan oikeustoimeen, kyseessä oli yksi vakuutustapahtuma, johon voitiin myöntää vain yksi oikeusturvaetu.

Lisäksi vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutuksenottajalle annetussa korvauspäätöksessä oli ilmoitettu tapaukseen sovellettavasta ehdosta, jonka mukaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kulujen osalta sekä ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavissa asioissa vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärä on 50 % enimmäiskorvausmäärästä.

Vakuutusyhtiön edustaja oli käynyt puhelinkeskustelun vakuutuksenottajan edustajan kanssa edellä mainittujen vakuutusehtojen johdosta. Yhtiön edustaja oli laatinut heti puhelun jälkeen lyhyen käsittelymuistion sekä myöhemmin laajemman muistion. Vastineessa on todettu, että puhelussa oli ollut kysymys enimmäiskorvausmäärästä sovintotilanteesta. Asiamies oli tiedustellut korvausmäärää, mikäli asia ratkaistiin sovinnolla ja hänelle oli kerrottu, että sovintotilanteissa korvaus on korkeintaan 50 % vakuutuskorvauksen enimmäismäärästä. Puhelussa ei ollut käsitelty pääkäsittelyn aloittamisen vaikutusta ennen sitä syntyneisiin kuluihin. Mikäli asiasta olisi puhuttu, olisi yhtiön edustaja osannut kertoa, että korvausmäärän rajoitusta koskeva ehto koskee kaikkia ennen pääkäsittelyn aloittamista syntyneitä kuluja.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että puhelun käyneellä korvauspäälliköllä oli pitkä ja laaja kokemus oikeusturvavakuutuksen ehtojen soveltamisesta ja että hän osasi selvittää asiaan liittyvät olennaiset ehdot. Lisäksi kyseinen ehto oli oikeusturvavakuutuksissa yleinen ja tavanomainen. Ehto oli mainittu asianmukaisesti vakuutuksenottajille annetuissa korvauspäätöksissä, eikä siitä ollut annettu muuta tietoa asian käsittelyn myöhemmissä vaiheissa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että asiassa oli kysymys vakuutuksenottajan edustajan väärinymmärryksestä, josta vakuutuksenantaja ei voinut olla vastuussa. Lisäksi vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutuksenottajan väite siitä, ettei se ollut saanut alkuperäistä korvauspäätöstä, oli virheellinen. Se, että vakuutuksenottaja oli pyytänyt korvauspäätöksen uudelleenkäsittelyä, osoitti, että vakuutuksenottaja tunsi päätöksen sisällön.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

4. Korvattavat vakuutustapahtumat

4.2, Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

- kaksi tai useampi tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos-, tai hakemusasiassa samalla puolella

- vakuutetulla on useita riita-, rikos-, ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen

7. Korvaussäännökset

7.1, Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Vakuutussopimuslaki 9 §

Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kyseessä yksi vakuutustapahtuma ja siitä, onko korvausmäärän rajoitusta koskevasta ehdosta annettu vääriä tietoja.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö oli myöntänyt 4.10.2010 päivätyssä korvauspäätöksessä vakuutuksenottajan sopimussakkoa koskevaan riita-asiaan oikeusturvaedun. Päätöksessä oli todettu, että asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kulujen osalta sekä ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavissa asioissa vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärä on 50 % enimmäiskorvausmäärästä eli 4250 euroa.

Myöhemmin vakuutuksenottajan vastapuoli oli oikeudenkäynnissä esittänyt kattolevyjen lisätoimitukseen liittyvän vaatimuksen. Vakuutuksenottaja on hakenut oikeusturvaetua myös tähän asiaan.

Vakuutuksen ehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kuin vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Tässä tapauksessa sekä kattolevyjen lisätoimitusta koskevan riidan että alkuperäisen sopimussakkoa koskevan riidan perusteena on sama tavaransopimuksesta tehty sopimus. Siten lautakunta katsoo, että kyseessä on yksi vakuutustapahtuma ja että asiaan tulee myöntää vain yksi oikeusturvaetu.

Asiassa on ilmennyt, että vakuutusyhtiön edustaja oli käynyt puhelinkeskustelun vakuutuksenottajan edustajan kanssa asiaan sovellettavien vakuutusehtojen johdosta. Puhelua ei ollut nauhoitettu, mutta yhtiön edustaja oli laatinut heti puhelun jälkeen lyhyen käsittelymuistion sekä myöhemmin laajemman muistion. Muistion mukaan puhelussa oli keskusteltu siitä, että kyseessä oli yksi vakuutustapahtuma ja että enimmäiskorvausmäärä sovintotilanteessa oli 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Muistion mukaan puhelun aikana ei ollut keskusteltu siitä, kuinka kulut korvataan, mikäli vain oikeudenkäyntikuluvaatimus jätetään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Mikäli asiasta olisi puhuttu, olisi yhtiön edustaja osannut vakuutusyhtiön mukaan kertoa, että puheena ollut ehto koski kaikkia ennen pääkäsittelyn aloittamista syntyneitä kuluja.

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vakuutusyhtiön edustaja oli kertonut vakuutusyhtiön korvaavan kuluista 50 % ja korkeintaan 50 % vakuutuskorvauksen enimmäismäärästä, mikäli asia ratkaistiin sovinnollisesti. Lisäksi edustaja oli vakuutuksenottajan mukaan kertonut, että mikäli tuomioistuin ratkaisee kuluasian, korvataan kuluista 100 %. Tämän jälkeen pääasia oli ratkaistu tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla, mutta kuluasia oli jätetty käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Koska vakuutusyhtiö oli korvannut ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kuluista vain 50 %, vakuutuksenottaja on katsonut, että vakuutusyhtiö oli toiminut vastoin sitä, mitä puhelinkeskustelun aikana oli ilmoitettu.

Lautakunta toteaa, että korvausmäärän rajoitusta koskeva ehto on asianmukaisesti mainittu vakuutuksenottajalle annetuissa korvauspäätöksissä. Ehdon mukaan korvauksen enimmäismäärä on 50 % vakuutusmäärästä sekä silloin, kun asia ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä että myös silloin, kun kulut ovat syntyneet ennen pääkäsittelyä. Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että vakuutusyhtiön edustaja olisi kertonut puhelinkeskustelun aikana kyseessä olevan ehdon sisällöstä muuta. Tässä tapauksessa kulut ovat syntyneet pääosin ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ja vakuutusyhtiö oli korvannut kulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätökset ovat asianmukaisia.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta