Haku

VKL 609/14

Tulosta

Asianumero: VKL 609/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Lakipykälät: 69

Putken tukkeutuminen ja tiivisteen vuoto. Äkillisesti, ennalta arvaamatta ja suoraan virrannut aine.

Tapahtumatiedot

Vakuutettuna olleessa kiinteistössä havaittiin vesivahinko joulukuussa 2013. Keittiön viemäriputki oli tukkeutunut ja padottanut vettä. Tällöin silikonilla tiivistetty liitos lavuaarin muovisen viemäriputken ja valurautaisen viemäriputken välillä alkoi vuotaa. Silikonitiivistys oli ajan mittaan hapertunut eikä ollut enää tiivis. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vuoto ollut johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, eikä korvannut vahinkoa. Yhtiö vetosi myös rakennusvirhettä koskevaan rajoitusehtoon.

Asiakkaan valitus

Lausunnonpyytäjät vaativat, että aiheutunut vesivahinko katsotaan korvattavaksi vakuutustapahtumaksi ja vahingon korjauskustannukset korvataan.

Lausunnonpyytäjät katsovat, että vakuutusyhtiö ei ole esittänyt mitään perusteita sille, että silikonin ikääntyminen olisi ennalta arvattavaa. Kyse ei siten ole objektiivisesta faktasta, joka olisi ollut tiedossa liitoksen rakentamishetkellä vuonna 1989. Lisäksi kaikki materiaalit kuluvat ja rikkoutuvat ajan kuluessa. Jos materiaalin ikääntyminen itsessään riittäisi perusteeksi korvauksen eväämiselle, vuototapauksissa korvauksen evääminen voitaisiin aina perustella sillä, että materiaali on ikääntynyt ja alkanut siksi vuotaa. Perusteluna tulisikin siis käyttää selkeää ja yksiselitteistä määräystä, ohjetta tai vakuutusehtoa, jolla käytetyn menetelmän virheellisyys tai muu peruste korvauksen eväämiselle voidaan osoittaa.

Lausunnonpyytäjät vetoavat myös siihen, ettei vuoden 1989 määräyksiä voida soveltaa tapaukseen, sillä vakuutettu rakennus on valmistunut vuonna 1969. Vuonna 1989 toteutetussa keittiöremontissa ei ole ollut kyse sellaisesta remontista, joka olisi vaatinut rakennusluvan. Siksi remontin asianmukaisuutta arvioidessa tulisi soveltaa rakennuksen valmistumisajankohtana eli vuonna 1969 voimassa olleita määräyksiä. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt perusteita, joiden mukaan liitos olisi ollut epäasianmukainen vuonna 1969 voimassa olleiden määräysten mukaan.

Lausunnonpyytäjät katsovat lisäksi, että vaikka tapaukseen heidän näkemyksensä vastaisesti sovellettaisiinkin vuonna 1989 voimassa olleita rakennusmääräyksiä, ei silikonin käyttö viemäriliitoksen tiivistämiseksi edes vuonna 1989 olisi ollut määräysten tai ohjeiden vastaista. Lausunnonpyytäjät viittaavat liitoksen asennusaikaan voimassa olleisiin Rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin (LVI-RYL 86), jossa erään vesikalusteen viemäriliitoksesta todetaan seuraavasti: "Tiivistetään silikonimassalla". Koska silikonimassaa LVI-RYL -ohjeen mukaan on selvästi voitu käyttää viemäriliitoksen tiivistämiseen, ei silikonimassan käyttö viemäriliitoksen tiivistämiseen ole voinut olla ohjeiden ja määräysten vastaista vuonna 1989 siten kuin vakuutusyhtiö esittää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että ensimmäisessä korvauspäätöksessä oli virheellisesti todettu, että vahinko olisi seurausta altaan poistoputken vuodosta. Myöhempien selvitysten mukaan kyse ei ole altaan poistoputken vuodosta, vaan vahingon syynä on valurautaviemärin ja muovisen poistoputken epätiivis liitos. Liitos on tiivistetty silikonilla, joka on ajan myötä hapertunut ja valurautaviemärin padottaessa vesi on päässyt liitoksen kautta rakenteisiin

Yhtiö toteaa, että vuotovahingon korvaaminen kiinteistövakuutuksesta edellyttää aina, että vuoto on äkillinen ja ennalta arvaamaton. Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan vakuutusehdoissa käytetyssä merkityksessä sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei siis ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä tai ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella.

Korvauksenhakijan lähtökohtaisena velvollisuutena on esittää näyttöä vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Tässä tapauksessa mitään yksilöityä tapahtumaa, mikä olisi aiheuttanut vakuutusehtojen kohdan 3.1.7 mukaisen äkillisen, ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman sattumisen, ei kuitenkaan ole esitetty. Silikonin ikääntymisestä johtuva silikonin hapertuminen ja sitä kautta liitoksen epätiiviys ei ole ennalta arvaamatonta. Myös putkimiehen sähköpostissa 7.1.2014 todetaan, että muovisen poistoputken ja valurautaputken tiivistys on ilmeisesti rikkoutunut ajan mittaan ja viemärin tukkeutumisen rakia vettä on tulvinut lattialle. Mikäli liitos olisi ollut asianmukainen ja pitävä, olisi vesi viemäriputken tukkeuduttua noussut tiskialtaaseen ja veden juoksutus ymmärretty lopettaa. Lisäksi silikonin ikääntymisestä johtuva hapertuminen ja sitä kautta liitoksen epätiiviys ei ole äkillinen tapahtuma vaan on tapahtunut vähitellen pidemmän ajan kuluessa. Asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä että viemärin tukkeutuminen olisi aiheutunut äkillisesti eikä esimerkiksi vuosien kuluessa ahtautumalla.

Vakuutusyhtiö vetoaa myös rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata asennusvirheen aiheuttamaa vahinkoa. Liitoksen asennusvuonna 1989 voimassa olleissa rakennusmääräyksissä todetaan, että jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä tiiviiksi. Silikonitiivistys ei ole ollut asianmukainen tiivistystapa. Yhtiö toteaa myös, että koska vuonna 1989 tehdyssä remontissa on vaihdettu vuoden 1969 viemäriputkia uudempiin, olisi uusien putkien yhdistäminen vanhoihin tullut tehdä vuonna 1989 voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaan. Vuonna 1989 voimassa olleissa rakennusmääräyksissä on todettu, että jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä tiiviiksi. Lisäksi tavoite jätevesiputkistojen osalta on myös vuonna 1969 aina ollut se, että ne ovat tiiviit.

Yhtiö viittaa ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelmaan D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet, voimassa 1.7.1987, jonka sivulla 32 taulukossa 17 todetaan jätevesijärjestelmän hyväksyttävät putkimateriaalit ja liitostavat. Tässä taulukossa ei mainita hyväksyttäväksi liitostavaksi minkään putkimateriaalin kohdalla silikonitiivistystä. Lisäksi määräyksessä 3.4.3 todetaan, että jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä tiiviiksi, eli kaikkien liitostapojen tulee joka tapauksessa olla riittävän tiiviitä. Lausunnonpyytäjän esittämästä ohjeistuksesta yhtiö toteaa, että ohje koskee vesikalustetta kun taas tässä vahinkotapauksessa on kyse viemäriputkistosta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. kosteuskartoituksen tarkastusraportit ja putkimiehen lausunto.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa arvioidaan, onko viemäriputken liitoksen vuotovahinko sellainen vakuutuksesta korvattava vahinko, jossa aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta tai jätevesiviemäriputkistosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohta 3.1.7:

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.
Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta

- vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta.

Vakuutuksesta ei korvata

---
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.
---

Vakuutussopimuslain 69 §:

Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Tapauksessa vakuutusyhtiö on katsonut, että korvauksen hakijat evät ole osoittaneet, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Vastaavasti lausunnonpyytäjät katsovat, että vakuutusyhtiö ei ole esittänyt mitään perusteita sille, että silikonin ikääntyminen olisi ennalta arvattavaa. Vakuutuslautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti korvauksen hakijan on vakuutussopimuslain 69 §:n mukaisesti annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Korvauksen hakijan on siis ensi saatettava todennäköiseksi, että vahingon on aiheuttanut vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Näyttötaakka rajoitusehdon soveltumisesta tapaukseen on puolestaan vakuutusyhtiöllä.

Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että vahinko johtuu siitä, että silikonilla tiivistetty liitos lavuaarin muovisen viemäriputken ja valurautaisen viemäriputken välillä on alkanut vuotaa, koska ikääntyessään hapertunut silikoni ei ole enää kestänyt viemäriputken tukoksesta putkeen syntynyttä painetta. Lausunnonpyytäjät ovat katsoneet, ettei silikonin ikääntymistä voida pitää ennalta arvattavana. Näin ollen vahinko tulisi korvata. Lautakunta toteaa, ettei vuotovahinkoja voida pitää ennalta arvattavana pelkästään putkiston tai tiivisteiden ikääntymisen perusteella. Ikääntyessä tapahtuva hapertuminen ja tiivistysominaisuuksien huononeminen on kuitenkin nimenomaan silikonin yleisesti tunnettu ominaisuus ja siksi silikonitiivisteet tulisikin ajoittain uusia. Koska putkien liitoksessa on käytetty silikonitiivistettä tavanomaisen kumitiivisteen sijaan, ikääntymisestä johtuvaa hapertumista ei voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana. Vahinko ei siten johdu siitä, että vesi olisi virrannut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.  

Koska Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahingon ole tässä tapauksessa näytetty johtuneen vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vuotovahingosta, lautakunta ei tässä tapauksessa ota kantaa siihen, onko silikonin käyttö viemäriputken tiivisteenä ollut vakuutusehtojen tarkoittama suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinko ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vuotovahinko, jossa aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta tai jätevesiviemäriputkistosta. Näin ollen lautakunta ei suosita vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Uimonen
Vaitomaa
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia