Haku

VKL 609/07

Tulosta

Asianumero: VKL 609/07 (2007)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2007

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Kanootin kaatuminen järvellä

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 12.1.2007 mukaan lausunnonpyytäjä oli 16.6.2006 ollut luonnonpuistossa viettämässä työhyvinvointipäivää työpaikkansa henkilökunnan kanssa meloen ja luonnossa liikkuen. Opastetulla kanoottiretkellä kanootti yllättäen kaatui ja mm. lausunnonpyytäjä joutui veden varaan. Tällöin matkapuhelin ja kamera laukkuineen putosivat lausunnonpyytäjän taskusta.

Vakuutusyhtiö pyysi lausunnonpyytäjältä lisätietoja vahinkotapahtumasta. Sähköpostiviestissään 19.1.2007 lausunnonpyytäjä kertoo, että kyse oli opastetusta ja johdetusta kanoottiretkestä. Ilma oli pilvipoutainen ja tyyni. Kanootti kaatui yllättäen tuntemattomaksi jääneestä syystä. Kyseessä on suhteellisen vakaa venemallinen kanootti. Vahingon syynä saattoi olla muista kanooteista lähtenyt aalto, yhtäaikainen yllättävä kääntyminen kanootissa tms.

Ennen vesille lähtöä oli käyty läpi normaalit vesilläliikkumisen rutiinit ja oli harjoiteltu opastetusti kanootin käyttöä ja käsittelyä. Matkaa oli tehty n. 2,5 h ennen vahinkoa. Vahinko tuli täysin yllätyksellisesti, eikä lausunnonpyytäjä ymmärrä mitä sen estämiseksi olisi voitu tehdä.

Vakuutusyhtiön päätös

Ehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot.

Kanootilla liikuttaessa riski kanootin kaatumiseen, irtaimiston kastumiseen tai putoamiseen on niin suuri, että vahingon ei katsota olevan ennalta arvaamaton.

Vakuutusyhtiön sisäinen oikaisumenettely

Oikaisupyynnössään lausunnonpyytäjä kertoo, että melontaretken järjestäjä oli tällaisten tapahtumien järjestämiseen erikoistunut yrittäjä. Lausunnonpyytäjä ja muut osallistujat meloivat rauhaisalla sisäjärvellä kanooteilla, jotka on suunniteltu juuri ei-ammattilaisia varten. Kanootti oli muodoiltaan lähes vene. Melonta ei siis tapahtunut missään koskessa tai muissa vaativissa olosuhteissa.

Jos tapahtumassa olisi ollut jonkinasteista riskiä, järjestäjä olisi varmasti huolehtinut omaisuuden säilytyksestä tapahtuman ajan. Näin ei ollut tarvetta tehdä, ja vahinko tulee korvata kotivakuutuksesta. Korvauspäätös on tehty hätiköidysti ja olosuhteita huomioimatta.

Sisäisessä oikaisumenettelyssään antamassaan ratkaisussa vakuutusyhtiö toteaa mm., että tapahtuman ennalta arvaamattomuuden arviointi perustuu objektiiviseen arvioon vahingon todennäköisyydestä kyseisenlaisessa tilanteessa, siis yleisen elämänkokemuksen perusteella syntyneeseen tietoon tapahtumien yleisyydestä ja todennäköisyydestä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka kanootin kaatuminen oli äkillistä ja lausunnonpyytäjän kokemuksen mukaan ennalta arvaamatonta, ei siihen johtanutta tapahtumaa voida pitää objektiivisesti arvioiden ennalta arvaamattomana. Melottaessa kanootilla on aina olemassa tiedostettu riski kaatumisesta ja omaisuuden kastumisesta tai vaurioitumisesta. Yhtiö pitää kielteistä ratkaisuaan ehtojen mukaisena ja oikeuskäytäntöä vastaavana.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä katsoo edelleen, että vahinko tulee korvata. Hän toteaa mm., että vakuutusehtojen mukaan rahapussia, puhelinta tms. omaisuutta ei saa jättää autoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksen kannalta vahingon odottamattomuuden määritelmää ei jätetä vakuutetun subjektiivisen näkökulman varaan, vaan odottamattomaksi katsotaan tapahtuma, jota kokemusperäisesti pidetään odottamattomana. Tulkinnassa lähdetään vahingon todennäköisyydestä objektiivisesti arvioiden. Ratkaisun tulee perustua yleisen elämänkokemuksen perusteella määräytyvään tietoon tietyntyyppisten tapahtumien yleisyydestä ja todennäköisyydestä.

Jos voidaan pitää todennäköisenä, että jostain toiminnasta tai laiminlyönnistä ei aiheudu vahinkoa, ja näin kuitenkin käy, vahinkoon johtanutta tapahtumaa on pidettävä odottamattomana. Samoin on asianlaita, jos tapahtumaa ei voi hallussa olevan tiedon perusteella arvata. Jos vakuutettu ymmärtää, että tietystä teosta tai tekemättä jättämisestä välttämättä tai todennäköisesti seuraa vahinko, tällaista vahinkoon johtanutta tapahtumaa on pidettävä odotettavissa olevana.

Vakuutusyhtiö viittaa teokseen Pellikka: Omaisuuden vakuuttaminen ja siinä s. 230 olevaan esimerkkiin, jonka mukaan kanootin kaatuminen koskessa on ennalta arvattava tapahtuma. Yhtiö viittaa lisäksi Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 566/97, jossa lautakunta katsoi, että melontaan ja erityisesti joki- tai koskimelontaan liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta.

Vakuutusyhtiö katsoo, että veden varaan joutuminen on ollut äkillinen tapahtuma, mutta se ei ole ollut ennalta arvaamatonta. Lähtiessään melomaan kanootilla järvelle lausunnonpyytäjä on ottanut tietoisen riskin siitä, että kanootti saattaa kaatua ja tavarat pudota tai kastua. Korvauspäätöstä ei muuteta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen 210.3 ”Korvattavat vahingot” kohdan 3.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot.

Tapauksessa lausunnonpyytäjä on ollut melomassa järvellä kanootilla, jota hän on kuvaillut ei-ammattilaiskäyttöön suunnitelluksi ja muodoiltaan lähes veneeksi. Kanootti on äkillisesti kaatunut, ja lausunnonpyytäjä on menettänyt matkapuhelimensa ja kameransa.

Vakuutusehdoissa ei ole melonnan aikana sattuneita vahinkoja koskevaa rajoitusehtoa. Tapauksen riitakysymyksenä on se, onko kanootin kaatuminen ja tästä johtuva omaisuuden menettäminen ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuslautakunnan käytännön mukaan vakuutusehdoissa tarkoitettua ennalta arvaamattomuutta on arvioitava objektiivisesti, jolloin vahingon syntymismahdollisuutta arvioidaan yleisesti ja yleisen elämänkokemuksen perusteella.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kanootin kaatuminen tai osuminen kiveen koskessa on ennalta arvattava tapahtuma. Koskenlaskussa ei ole arvaamatonta, että lakki putoaa päästä, vettä joutuu sadetakin taskuun tai kamera kastuu takin taskussa (Tuula Pellikka: Omaisuuden vakuuttaminen, 2. painos 2005, s. 230).

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että etenkin joki- ja koskimelontaan liittyy niin suuri jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta, ettei tällaista tapahtumaa voi pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomana ja odottamattomana (mm. VKL 549/01 ja VKL 173/06). Lautakunta on katsonut, että kanoottimelonta koskisessa vedessä sisältää tietoista riskinottoa vahinkojen sattumisesta.

Nyt käsillä oleva tapaus eroaa viitatusta lautakuntakäytännöstä siinä, että tässä tapauksessa kyse ei selvityksen mukaan ole ollut joki- ja koskimelonnasta, vaan lausunnonpyytäjä on ollut työnantajansa järjestämällä retkellä melomassa rauhaisaksi kuvaamallaan järvellä tyynellä, poutaisella ilmalla. Käytetty kanootti oli lausunnonpyytäjän riitauttamattoman ilmoituksen mukaan muodoiltaan lähes vene ja nimenomaan suunniteltu ei-ammattimaista melontaretkeilyä varten.

Vakuutuslautakunta arvioi, että näissä oloissa kanootin kaatumisen riski ei ennakolta arvioiden ole ollut lainkaan niin suuri kuin vuolaasti virtaavassa joessa tai koskessa melottaessa. Lautakunta pitää nyt käsillä olevaa kaatumisvahinkoa ennalta arvaamattomana ja suosittaa korvaamaan matkapuhelimen ja kameran vahingon kotivakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti ja Sario sekä varajäsenet Ilveskoski ja Maso. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia