Haku

VKL 608/14

Tulosta

Asianumero: VKL 608/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2015

Aukeavan oven aiheuttama kaatuminen. Julkisyhteisön vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (synt. 1928) oli asioimassa terveyskeskuksessa 26.2.2014. A oli siirtymässä röntgentutkimuksen jälkeen lääkärin vastaanotolle terveyskeskuksen käytävää pitkin, kun käytävän varressa ollut ovi aukesi toisen potilaan ollessa tulossa ulos huoneesta. Ovi osui auetessaan A:han, hän kaatui ja otti kaatuessaan tukea vasemmalla kädellään, jonka seurauksena hänen vasemman kätensä kyynärluun ja värttinäluun alaosa murtui. Myös A:n vasen silmäkulma aukesi törmäyksessä ja A kolautti päänsä. A haki korvausta aiheutuneesta henkilövahingosta kaupungin vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen vedoten siihen, että oven avasi potilas, eikä terveyskeskuksen työntekijä. Koska vahingon aiheuttaja ei ollut kaupungin työntekijä, ei kaupungilla ole vakuutusyhtiön mukaan lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen.

Asiakkaan valitus            

A:n mukaan hänelle aiheutunut vahinko tulisi korvata kaupungin vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksen ehdon 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon. A katsoo hänelle aiheutuneen vahingon olevan kaupungin vastuuvakuutuksesta korvattava, koska vahinko tapahtui tilassa, jossa harjoitetaan potilaiden vastaanottotoimintaa. Vahinko on A:n näkemyksen mukaan tapahtunut yhteisön toiminnassa vakuutusehtojen mukaisesti. A:n mukaan kyseinen kohta ei sido vakuutusta työntekijään vaan nimenomaan toimintaan. Siten merkitystä ei ole sillä, oliko oven avaaja työntekijä vai potilas. Toisaalta ovi oli myös huomaamaton eikä kaupunki ole varoittanut ulospäin aukeavista ovista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiön mukaan vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksella aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. A:lle sattunutta henkilövahinkoa ei ole aiheuttanut kaupungin palveluksessa oleva henkilö, eikä vahinko ole aiheutunut työntekijän virheestä tai huolimattomuudesta eikä huolimattomuudesta kaupungin toiminnassa. Vahinko tapahtui terveyskeskuksen tiloissa, mutta tapaturmasta ei seuraa lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta tällä perusteella.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan tilanteessa oli kysymys tapaturmasta. Mikäli oven avanneen asiakkaan katsottaisiin toimineen tilanteessa huolimattomasti, olisi tämä toinen asiakas korvausvelvollinen A:lle aiheutuneesta vahingosta. Tällöin tulisi arvioitavaksi myös se, että A kulki aivan oven takana altistaen itsensä vahingon vaaraan. Poistuva asiakas ei voinut tietää, että joku olisi aivan oven takana. Vaikka toisen asiakkaan katsottaisiin toimineen tilanteessa huolimattomasti, ei korvausvelvollisuutta tässäkään tapauksessa syntyisi kaupungille.

Tapaturman sattuessa terveyskeskuksen tilat olivat vakuutusyhtiön mukaan hyvässä kunnossa, turvalliset sekä säännösten mukaiset. Ovien avautuminen vastaanottohuoneesta katsoen ulos eli käytävälle päin on tavanomaista. Käytävällä oli tilaa kulkea ilman, että ovien avaamisesta aiheutuu käytävällä kulkeville vaaraa. Valokuvista voi havaita, että vastaanottohuoneen ovi on ollut normaali ja hyvin havaittavissa. Lisäksi seinän viertä ei ole mahdollista kulkea ovien puolella koko matkaa, koska seinustalla on esimerkiksi pöytiä, jotka tulee kiertää.

Vakuutusyhtiön mukaan myös rakennusmääräyksien mukaan uloskäytävän kulkusuunnassa olevien ovien tulee yleensä avautua poistumissuuntaan. Vastaanottohuoneen ovien osalta oven aukeaminen huoneesta ulospäin on hyvin tavanomainen ja hyväksyttävä ratkaisu sekä rakennusmääräysten mukaan suositeltavaa.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että ovien avautuminen käytävälle ei ole poikkeuksellista, eikä siitä siksi ole velvollisuutta varoittaa. Käytävällä kuljettaessa on ilman erillistä varoitusta varauduttava siihen, että ovet saattavat aueta asiakkaiden ja/tai henkilökunnan liikkuessa tilasta toiseen. Edellä mainituista syistä kaupunki ei ole vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan korvausvelvollinen A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kaupunki korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut A:lle toisen terveyskeskuksessa asioineen potilaan avaaman oven osuessa häneen terveyskeskuksen käytävässä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslaki 2 luku 1 §

”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.”

Kaupungin vastuuvakuutuksen ehdot

”203.1 Korvattavat vahingot

Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- tai esinevahingon,
(…)
joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.”

Asian arviointi

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää voimassa olevan oikeuden mukaan sitä, että vahingonaiheuttaja on menetellyt tahallisesti tai tuottamuksellisesti ja vahinko on seurausta tästä tuottamuksellisesta menettelystä. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Ovien avautumista voidaan pitää yleisen elämänkokemuksen mukaan riskinä, joka tulee ottaa huomioon liikuttaessa oven välittömässä läheisyydessä. Vakuutuslautakunnalle toimitettujen valokuvien perusteella vahinkopaikalla auennut ovi ei ole ollut erityisen huomaamaton, eikä oven olemassaolosta olisi senkään vuoksi tullut erikseen varoittaa terveyskeskuksessa asioivia.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiassa ole osoitettu sellaista kaupungin huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, jonka perusteella kaupunki olisi korvausvastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Koskinen, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia