Haku

VKL 607/15

Tulosta

Asianumero: VKL 607/15 (2016)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Vesiskootterin tankissa vettä. Ilkivalta. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Elokuussa 2015 vakuutuksenottajan vesiskootteri kävi huonosti ja korjaamossa sen tankista löydettiin noin puoli litraa vettä. Vakuutuksenottaja katsoi, että vettä olisi kaadettu tankkiin ilkivaltaisesti ja vaati korvausta vahingosta vesiskootterin ilkivaltavakuutuksesta. Vakuutustarkastajan mukaan tankissa ollut vesi saattoi myös olla kondenssivettä tai peräisin huonosta bensalaadusta. Vakuutusyhtiö katsoi, että näyttöä tahallisesta vahingonteosta ei ollut ja kieltäytyi korvaamasta vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että vesiskootterille oli tehty ilkivaltaa 1.-8.8.2015. Vahinkoilmoituksessa vakuutuksenottaja kertoo, että skootterilla oli tarkoitus lähteä ajelemaan 8.8.2015, mutta se kävi heti poikkeuksellisen huonosti ja sammui koko ajan. Lisäksi skootterin päälle oli syljeksitty. Skootteria kokeiltiin uudestaan viikon päästä, mutta sen käydessä yhtä huonosti skootteri päätettiin viedä korjaamolle tutkittavaksi.

Vakuutuksenottaja katsoo, että vesi on voinut päätyä tankkiin vain ilkivaltaisesti. Hän kertoo tankanneensa vesiskootterin samoilla kanistereilla kuin moposkootterin ja mönkijän, eikä niissä ole ollut vastaavia ongelmia. Huoltoasemalla täytetyistä kanistereista ei muutenkaan ole voinut tulla vettä suoraan kanistereihin. Vesiskootteria on aina talvella säilytetty lämpimässä autotallissa ja tankki on ollut talvisinkin täynnä. Vakuutuksenottajan mukaan ennen vahinkoa skootterilla oli ehditty ajaa heinäkuussa ongelmitta neljän tankillisen verran, eikä kesällä voi syntyä kondenssia, sillä se vaatii kylmän (pakkasen) ja lämpimän vaikutuksen ja mahdollisimman vajaan tankin.

Vakuutuksenottaja kertoo soittaneensa vesiskootterin korjanneen korjaamon työnjohtajalle kuultuaan vahinkotarkastajan lausunnosta, jonka mukaan kyseessä ei olisi ilkivaltavahinko. Vakuutuksenottajan mukaan työnjohtaja oli ilmoittanut tarkastajalle vain, mitä skootterille oli tehty ja että tankissa oli vettä. Vakuutuksenottaja kertoo, että myös työnjohtajan mielipide oli, ettei tankkiin voi tulla kondenssivettä keskellä kesää. Vakuutuksenottaja viittaa myös tarkastajan kommenttiin pienestä vesimäärästä tankissa ja kertoo tankin olleen niin täynnä vahingon aikaan, ettei sinne ole edes mahtunut enempää kuin puolilitraa vettä. Lisäksi hän toteaa, ettei mahdollisilla ilkivallantekijöillä ole yleensä kanistereita mukana. Vakuutuksenottaja katsoo, että vettä on todennäköisemmin kaadettu tankkiin esimerkiksi juomapullolla tai -tölkillä. Nämä huomioon ottaen vakuutuksenottaja pitää selvänä, että kyse on selvästä ilkivallasta ja tahallisesta vahingonteosta ja näin ollen vakuutusyhtiö tulisi korvata vahingosta aiheutuneet kulut 626,56 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa ei ole esitetty perusteita kielteisen korvauspäätöksen muuttamiselle. Yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vahingontekona vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta, jonka tapahtuma-aika voidaan tarkoin määritellä. Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Vakuutuksen kohteena ei ole vakuutusehtojen mukaan poltto- tai voiteluaineet.

Yhtiö toteaa, että tässä tapauksessa vakuutuksenottajan tulisi osoittaa todennäköiseksi, että vesiskootterin vauriot ovat aiheutuneet tahallisen vahingonteon seurauksena. Tapahtumahetkelle ei ole tiedossa olevia silminnäkijöitä, joten vaurioiden syntytapa täytyy arvioida jälkikäteen käytettävissä olevien selvitysten perusteella. Korjauskustannukset ovat syntyneet, kun tankista on löytynyt noin 0,5 litraa vettä. Korjaustoimenpiteet oli tehty, ennen kuin yhtiölle ilmoitettiin vahingosta. Vaurioiden perusteella vahinkotarkastajan näkemys on, että tällaisen vesimäärän kertyminen tankkiin on mahdollista vähitellen muidenkin tekijöiden, esimerkiksi kondenssin tai bensanlaadun tai tankkauksen seurauksena.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei tapahtumassa ei ole esitetty muita syitä, jotka tukisivat sitä, että kyseessä olisi nimenomainen tarkoitus tahallisesti vaurioittaa vesiskootteria. Skootterissa ei ole esimerkiksi havaittu muita vahingonteosta johtuvia vaurioita. Tästä syystä vaurioiden ei voida yhtiön mukaan katsoa näytetyn todennäköisesti aiheutuneen tahallisen vahingonteon seurauksena.

Yhtiö toteaa vielä, että vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta myös korjauksen yhteydessä tankista poistetusta polttoaineesta, jossa oli vettä. Polttoaineen osalta tulee ottaa huomioon myös, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole poltto- ja voiteluaineet, eli polttoaine ei ole vesiskootterin vakuutuksen kohteena, joten sen osuus ei tule korvattavaksi myöskään tällä perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko korvauksenhakija osoittanut todennäköiseksi, että vesiskootterin tankkiin on laitettu ilkivaltaisesti vettä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettava venevakuutusehdot:

3.3 Omaisuus, joka ei ole vakuutuksen kohteena

Vakuutuksen kohteena eivät ole

- poltto- tai voiteluaineet

4.1.3 Suppea venevakuutus

Suppeasta Venevakuutuksesta korvataan vakuutus vakuutustapahtumia kohtien 4.2.1–4.2.5 ja 4.3 mukaisesti.

4.2.5 Vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta, jonka tapahtuma- aika voidaan tarkoin määritellä.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Koska sovellettavien vakuutusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko, tulisi lausunnonpyytäjän voida osoittaa, että vesi on laitettu tankkiin tahallaan vahingoittamistarkoituksessa.

Lausunnonpyytäjä on valituksensa perusteluissa pyrkinyt sulkemaan pois ilkivallalle vaihtoehtoisia vahingon syitä. Vakuutuslautakunta on vakiintuneesti katsonut, että pelkkä jälkikäteispäättely siitä, miten vahinko on saattanut sattua, ei ole riittävä näyttö korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on todennut, että tankissa ollut veden määrä on ollut varsin pieni, eikä tapaus siten vaikuta tyypilliseltä ilkivaltavahingolta. Vakuutusyhtiö on myös katsonut, ettei skootterille ole tehty muuta vahinkoa, joka kertoisi ilkivallasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että pelkkä vakuutuksenottajan selvitys siitä, miten vahinko ei ole voinut syntyä ei myöskään ole riittävä näyttö siitä, että vesiskootterille olisi tehty tarkoituksellisesti ilkivaltaa. Lautakunta katsoo, ettei asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat vesiskootterin joutuneen tahallisen vahingon teon kohteeksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut, että vesiskootterille olisi tehty ilkivaltaa. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia