Haku

VKL 607/14

Tulosta

Asianumero: VKL 607/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Företagsförsäkring. Brandförsäkring. Försäkringsbolagets informationsplikt.

Uppgifter om händelseförloppet

Avloppsventilen i en restaurangbåt som tillhör försäkringstagaren, ett företag, hade gått sönder, varvid vatten trängde in i båten och denna sjönk. Försäkringsbolaget har avslagit ersättningsanspråket genom sitt ersättningsbeslut som getts 14.12.2012. Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte bräckageskador, och därför betalades inte ersättning från försäkringen.

Kundens klagomål

Enligt försäkringstagaren hade det för restaurangbåten beviljats en försäkring som inte lämpar sig för en flytande farkost. Försäkringstagaren borde ha upplysts om att brandförsäkringen ersätter bara vissa begränsade skadefall, inte t.ex. bräckage.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt 16.12.2014 daterade bemötande hänvisat till den försäkringsansökan som försäkringstagarens dåvarande verkställande direktör undertecknat 25.4.2000. Verkställande direktören hade ansökt om en brand- och stormförsäkring för företaget, och 5.5.2000 hade det beviljats en brandförsäkring med en merskyddsdel som gällde stormskador. Verkställande direktören hade genom sin underskrift bekräftat att han hade bekantat sig med produktfakta och förstått det huvudsakliga innehållet i försäkringen. I övrigt har bolaget hänvisat till ersättningsbeslutet.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet gäller det att bedöma huruvida försäkringstagaren när försäkringen tecknades hade getts tillräcklig information om försäkringens innehåll och huruvida försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta bräckageskadan utifrån försäkringsvillkoren om försummelse av informationsplikt.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

12 Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada förorsakad av i punkt 15 nämnda skadefall samt övriga i villkoren särskilt nämnda kostnader.

18 Stormförsäkring för byggnad (Merskyddsförsäkring)

För merskyddsförsäkringens del följs dessutom i tillämpliga delar Brandförsäkringens försäkringsvillkor.

18.1 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed

Försäkringen ersätter skada som storm tillfogat byggnad.

Skada på utvändig väggbeklädnad eller fönster, dörr eller antennanläggning ersätts endast om den förorsakats av omkullblåst träd eller annat av stormen lösryckt föremål. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/sekund.

Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden.

Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av översvämning och annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen. Försäkringen ersätter inte heller skada förorsakad av sjögång, isens eller snöns tyngd eller isens rörelse, eller skada som tillfogats separata anordningar på byggnaden.

Allmänna avtalsvillkor

2.1.1 Informationsplikt gentemot icke-konsumenter

Försäkringsavtalslagen 5§ och 9§ tillämpas inte. Försäkringsbolaget informerar försäkringstagaren om försäkringsavtalets innehåll i den utsträckning som god försäkringssed och allmänna avtalsrättliga normer förutsätter. Informationsplikt begränsas till de försäkringsformer som försäkringstagaren uttryckligen efterfrågat.

Bedömning

Försäkringsnämnden konstaterar att försäkringsbolaget vid behov ska visa att det har uppfyllt sin informationsplikt. Till Försäkringsnämnden har getts in en försäkringsansökan som den förutvarande verkställande direktören för det företag som är försäkringstagare undertecknat 25.4.2000. Verkställande direktören hade ansökt om en brand- och stormförsäkring, och han hade genom sin underskrift 5.5.2000 bekräftat att han bekantat sig med produktbeskrivningsbroschyren och förstått det huvudsakliga innehållet i försäkringen.

Försäkringsnämnden anser på basis av den utredning som lagts fram i ärendet att försäkringsbolaget har uppfyllt sin informationsplikt angående försäkringens innehåll och att försäkringstagaren inte har kunnat ha uppfattningen att försäkringsskyddet skulle omfatta skador utanför det ersättningsområde som anges i försäkringsvillkoren för brandförsäkring. Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolaget inte har någon skyldighet att ersätta bräckageskadan på grundval av en försummelse att uppfylla informationsplikten.

Enligt skadeanmälan berodde bräckaget på att det hade stormat. I ärendet har det inte lagts fram utredning om att bräckaget på det sätt som anges i villkoren skulle ha berott på vind med en genomsnittlig hastighet som överstigit 20 meter per sekund. Därmed rekommenderar Försäkringsnämnden inte att försäkringsbolaget betalar ersättning för skadan på basis av det merskydd till brandförsäkringen som gäller stormskador.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Raulos

Sekreterare Nikunlassi

 

Ledamöter:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia