Haku

VKL 606/13

Tulosta

Asianumero: VKL 606/13 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2015

Regressi. Säilytyspalvelun tarjoajan vastuu. Veneen vaurioituminen talvisäilytyksen aikana. Telakointisopimuksessa oleva vastuunrajoitusehto. Työlähetteeseen merkityn säilytyspaikan merkitys. Oliko venetelakka korvausvastuussa veneen vaurioitumisesta säilytyshallin katon romahdettua telakointisopimukseen sisältyvästä vastuunrajoitusehdosta huolimatta?

Tapahtumatiedot

A:n ja hänen puolisonsa omistama vene oli talvella 2010–2011 talvisäilytyksessä B Oy:n hallinnassa olleessa hallissa. Hallin katto romahti 4.3.2011 hallissa olleiden veneiden päälle ja vaurioitti niitä. A haki vaurioista korvausta vakuutusyhtiö X:ssä olleesta venevakuutuksesta, minkä jälkeen vakuutusyhtiö X esitti maksamansa korvauksen osalta takautumisvaatimuksen B Oy:lle. Asia käsiteltiin vakuutusyhtiö Y:ssä B Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö Y viittasi päätöksissään A:n puolison ja B Oy:n väliseen sopimukseen, jonka mukaan B Oy ei vastaa telakoinnin aikana tapahtuneista vahingoista. Tällä perusteella vaadittua korvausta ei maksettu.

Venevakuutusyhtiön ratkaisusuosituspyyntö                                   

Vakuutusyhtiö X pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Yhtiö viittaa A:n vahinkoilmoitukseen, jonka mukaan B Oy oli vienyt veneen eri säilytyspaikkaan kuin mitä telakointia koskevassa työmääräyksessä oli nimenomaisesti sovittu. Yhtiö katsoo, että telakointisopimuksen vastuunrajoitusehtoa voidaan soveltaa vain, jos venettä säilytetään sovitussa paikassa. Vastuunrajoitusta ei voi ulottaa muihin kuin veneenomistajan kanssa sovittuihin paikkoihin. Näin ollen vakuutusyhtiö X:n veneen vahingon seurauksena maksama korvaus tulee korvata B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö Y toteaa, että asiassa on kyse työlähetteen merkityksestä sopimuskokonaisuuden kannalta, koska itse telakointisopimuksessa ei ole mainittu säilytyspaikkaa. Yhtiö pitää kyseenalaisena, mikä työlähetteen merkitys on varsinaisen telakointisopimuksen kannalta ollut ja mikä on ollut osapuolten perusteltu käsitys veneen tulevasta säilytyspaikasta. Yhtiö katsoo, että sopimuksen sisällön selvittäminen vaatisi henkilötodistelua, minkä vuoksi yhtiö ensisijaisesti pyytää, ettei Vakuutuslautakunta antaisi asiassa ratkaisusuositusta.

Toissijaisesti yhtiö toteaa, että A:n puolison ja B Oy:n välinen telakointisopimus on laadittu talvikaudella 2009–2010 ja sitä on konkludenttisesti jatkettu seuraavalle talvikaudelle. Sopimuksessa ei ole mainintaa telakointipaikasta. B Oy:llä on ollut käytössä kaksi säilytyspaikkaa; toinen satamassa ja toinen nyt puheena oleva hallirakennus. Säilytyspaikat ovat tasoltaan ja hinnaltaan yhteneväiset. B Oy:n edustaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että työlähetteen merkintä telakointipaikasta on lähtökohtaisesti vain oletus tulevasta säilytyspaikasta ja lopullinen säilytyspaikka on tarkentunut, kun sovitut huoltotyöt on tehty ja vene siirretään talvisäilytyspaikkaan. Vene sijoitetaan siihen paikkaan, jossa on tilaa ja asiakkaan toivomukset säilytyspaikasta otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. B Oy:n käsityksen mukaan asiakkaan toive ensimmäisellä sopimuskaudella oli saada vene säilytykseen halliin, jossa vahinko sittemmin tapahtui, koska halli sijaitsi lähempänä asiakkaan asuntoa kuin satama. Tällöin toive ei toteutunut, mutta seuraavana vuonna vene saatiin mahtumaan halliin. Vakuutusyhtiö ei pidä uskottavana, että asiakas olisi kieltäytynyt veneen sijoittamisesta samantasoiseen ja -hintaiseen, mutta lähempänä asuntoaan sijaitsevaan halliin.

Joka tapauksessa vakuutusyhtiö Y katsoo, että telakointisopimuksen vastuunrajoitusehto soveltuu siinäkin tapauksessa, että satama olisi nimenomaisesti sovittu veneen tulevaksi säilytyspaikaksi. Vastuunrajoitukset on tarkoitettu juuri sopimusrikkomustilanteita varten. Telakointisopimuksen vastuunrajoitusehto on yksiselitteinen ja sulkee B Oy:n korvausvastuun pois kaikissa telakoinnin aikana sattuneissa vahingoissa siitä riippumatta, missä venettä on säilytetty ja vahinko tapahtuu. Veneen omistajien tulee vastuunrajoitusehdon perusteella itse huolehtia veneiden vakuuttamisesta omaisuusvahinkojen varalta. Yhtiö toteaa vielä, että muutoin pätevä vastuunrajoituslauseke ei sovellu lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa on kyse törkeällä huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista. Veneen säilyttämistä muualla kuin satamassa ei voida pitää törkeän huolimattomana, koska kyseessä on ollut tasoltaan ja hinnaltaan satamaa vastaava säilytyspaikka.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle B Oy:lle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse A:n puolison ja B Oy:n välisen telakointisopimuksen sisällöstä ja siitä, voidaanko sopimukseen sisältynyttä vastuunrajoitusehtoa soveltaa.

Sovellettava lainsäädäntö ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 3 luvun 1.1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kuluttajahyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.

A:n venevakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 12.1 (Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan) mukaan vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka. (…)

B Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalla on käytössään B Oy:n vastuuvahinkoilmoitus 4.3.2011, A:n venevahinkoilmoitus 10.3.2011, telakointisopimus 28.9.2009 ja työlähete 7.10.2010.

B Oy:n vastuuvahinkoilmoituksen 4.3.2011 mukaan veneiden säilytykseen käytetyn hallin katto on romahtanut asiakkaiden veneiden päälle. Veneitä on ollut hallissa noin 38 kappaletta. A:n venevahinkoilmoituksen 10.3.2011 mukaan B Oy oli vienyt veneen mitään ilmoittamatta toiseen telakointipaikkaan, kuin mitä alun perin oli sovittu. Työlähetteessä telakointipaikaksi oli kirjattu satama, johon vene oli nimenomaan haluttu. Talvikauden 2009–2010 säilytystä koskevan, 28.9.2009 päivätyn telakointisopimuksen mukaan telakka varaa veneelle talvisäilytyspaikan em. talvikaudeksi. Sopimuksessa olevan lihavoidun tekstin mukaan B Oy edellyttää, että vakuutukset ovat kunnossa, sillä telakka ei vastaa telakoinnin aikana tapahtuneista vahingoista. Telakointipaikkaa ei mainita sopimuksessa. Työlähetteessä 7.10.2010 telakointipaikaksi on merkitty satama.

Vakuutuslautakunta toteaa, että sopimukseen otettu elinkeinonharjoittajan vahingonkorvausvastuun pois sulkeva ehto on kuluttajan omaisuuden säilyttämistä koskevissa palveluissa lähtökohtaisesti sallittu. Kohtuuttomana voidaan pitää ainakin sellaista ehtoa, jolla rajataan korvausvastuu pois niissäkin tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja aiheuttaa vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan. Kuluttajansuojalain kuluttajapalveluksia koskeva 8 luku ei koske palveluksia, joiden sisältönä on kuluttajan omaisuuden säilyttäminen.

Vakuutusyhtiö X on esittänyt, ettei telakointisopimuksen vastuunrajoitusehtoa voida tapauksessa soveltaa, koska B Oy on säilyttänyt venettä toisessa paikassa kuin työlähetteen mukaan olisi pitänyt. Vakuutusyhtiö Y katsoo, ettei työlähetteen merkintä ole ollut sitova, vaan siinä on ollut kyse olettamasta koskien veneen tulevaa talvisäilytyspaikkaa. Sopimuksen sisältö on tältä osin Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan epäselvä ja sen selvittäminen edellyttäisi suullista todistelua.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingon aiheuttajan korvausvastuu edellyttää syy-yhteyttä vastuun perustana olevan toiminnan ja syntyneen vahingon välillä. Korvausvastuuta ei synny vahingoista, jotka ovat vahingon aiheuttajan kannalta ennakoimattomia. Nyt käsillä olevassa tapauksessa Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ei ilmene sellaisia seikkoja, joiden perusteella B Oy:llä olisi ennen vahinkoa ollut syytä epäillä hallin kuntoa. Vakuutusyhtiö X ei muutenkaan ole kiistänyt sitä vakuutusyhtiö Y:n ilmoittamaa seikkaa, että halli on laadultaan ollut satamaa vastaava säilytyspaikka. Lautakunta pitää tätä seikkaa osapuolten kesken riidattomana.  Vaikka katsottaisiinkin, ettei telakointisopimuksen vastuunrajoitusehtoa voida soveltaa ja että B Oy on syyllistynyt asiassa sopimusrikkomukseen veneen säilytyspaikan osalta, syntynyt vahinko on Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ollut niin epätavallinen ja ennalta arvaamaton seuraus säilytyspaikan vaihdosta, ettei B Oy:n toiminnan ja vahinkotapahtuman välillä voida katsoa olevan korvausvastuun synnyttävää syy-yhteyttä. Näin ollen vakuutusyhtiö X:llä ei ole B Oy:tä kohtaan takautumisoikeutta venevakuutuksen perusteella maksamaansa korvaukseen.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiö Y:n kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Laine, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia