Haku

VKL 605/12

Tulosta

Asianumero: VKL 605/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.03.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Asiamiehen palkkio Tarpeelliset ja kohtuulliset kulut

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.S. oli asianomistajana käräjäoikeudessa muun muassa pahoinpitelyä ja kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion 25.9.2012.

Vakuutetun asiamies AA J.M. oli laskuttanut asian hoidosta yhteensä 2.905,87 euroa (150 euroa/tunti + alv.), eli yhteensä 15 h 15 min. sekä 45,50 kopiointikuluja. Laskun erittelyn mukaan oikeudenkäynnin valmisteluun oli käytetty yhteensä 9 h 15 min ja itse oikeudenkäynti kesti 6 h.

Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut J.S:n kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määräksi arvonlisäveroineen 2.454,46 euroa. Tuomion mukaan avustajan ajankäyttö oikeudenkäyntiin valmistautumisesta on ollut yli 8 tuntia. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että asian yksinkertainen laatu huomioon ottaen, on yhteensä 6 tunnin ajankäyttöä pidettävä tapauksessa kohtuullisena. Pääkäsittelyn ja kopiointikulujen osalta käräjäoikeus hyväksyi kulut vaatimuksen mukaisena.

J.S. oli hakenut asiaansa oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan J.S:lle myönnetään asiassa oikeusturva. Päätöksessään vakuutusyhtiö viittaa sovellettavien vakuutusehtojen kohtaan 3, jonka mukaan asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista.

Päätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan käräjäoikeuden tuomiossa todetut oikeudenkäyntikulut 2454,46 euroa vakuutusehtojen mukaisella omavastuuosuudella vähennettynä.  

 

Valitus

J.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

J.S. vaatii valituksessaan asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista kokonaisuudessaan. J.S:n näkemyksen mukaan asian valmisteluun käytetty tosiasiallinen aika on ollut kohtuullinen, kun otetaan huomioon oikeudenkäyntiin käytetty aika.

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön maksaman korvauksen määrään on vaikuttanut myös se, että osa vakuutetun oikeudenkäynnissä esittämistä vaatimuksista on hylätty.

J.S. toteaa, että vähennys kokonaiskuluista on ollut 2 h 15 min asian valmistelusta ja tunti juuri ennen oikeudenkäyntiä tehdyistä valmisteluista. J.S.n mukaan jälkimmäinen on ollut tarpeellinen toimenpide, koska muut valmistelut oli tehty noin kuukausi ennen oikeudenkäyntiä. Rahallisesti vakuutusyhtiön ja käräjäoikeuden tekemä vähennys on ollut yhteensä 451,41 euroa.

J.S:n toteaa valituksessaan, että vaikka vakuutusyhtiön mukaan hänen ei tarvitse maksaa asianajajalleen käräjäoikeuden paljoksumaa osuutta, niin tosiasiassa hänen on se maksettava asiamiehen vaatimuksesta. Näin ollen J.S:n mukaan vakuutusyhtiön tulisi suorittaa korvaus asiassa aiheutuneista kuluista kokonaisuudessaan.  

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot ja asian tapahtumatiedot.

Vastineessa vakuutusyhtiö toteaa ensinnä, ettei oikeudenkäynnin laatua ja vaikeutta voida arvioida pelkästään oikeudenkäynnin keston perusteella. Yhtiön mukaan asiaa käsittelevällä tuomioistuimella on jutun prosessinjohdon ja asiantuntemuksensa perusteella parhaat edellytykset arvioida asian vaativuutta. Vakuutusyhtiö katsoo, että tuomioistuimen arvio asian laadun yksinkertaisuudesta on oikea.

Vastineen mukaan asiassa on kysymys rikosasiasta, jossa virallinen syyttäjä on syyttänyt vastaajia laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta. Jutussa on käsitelty neljää rikosta, joiden rikosoikeudelliseen arviointiin ei ole liittynyt juridisesti vaativia kysymyksiä. Lisäksi yhtiö toteaa vielä, että näyttötaakka rikosoikeudelliselta kannalta on asiassa ollut syyttäjällä eikä asianomistajalla. Asianomistajan yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämisessä on tapauksessa ollut kysymys pelkästään euromääräisten vaatimusten määrittämisestä ja esittämisestä. Korvausvaatimukset on voitu myös esittää oikeuskäytännössä vakiintuneisiin korvausmääriin perustuen. J.S:n asiamies onkin perustanut vaatimukset suoraan henkilövahinkoasian neuvottelukunnan suosituksiin. Näillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, ettei käsillä olevan kaltaiseen juttuun valmistautuminen vaadi ajallisesti merkittäviä ponnisteluja. Asiamies ei ole myöskään esittänyt kirjelmissään muuta kuin jo esitutkinnassa hyväksyttyä näyttöä.

Yhtiö toteaa vastineessaan lisäksi, että se ole kohtuullisia oikeudenkäyntikuluja arvioidessaan ottanut J.S:n valituksessa esittämällä tavalla huomioon lainkaan oikeudenkäynnin lopputulosta taikka J.S:n vaatimusten menestymistä.

Vastineen mukaan, koska käsillä olevassa tapauksessa tuomioistuin on lausunut oikeudenkäyntikulujen kohtuullisesta määrästä, voi vakuutusyhtiö määrätä vakuutuksesta korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrän lähtökohtaisesti tuomioistuimen lausuman mukaisesti. Vastineen mukaan tässä tapauksessa tuomioistuin on paitsi arvioinut oikeudenkäyntikulujen kohtuullisen määrän, niin se on myös perustellut, miltä osin oikeudenkäyntikulut ovat olleet kohtuuttomat.  Näin ollen yhtiö katsoo, että käräjäoikeuden päätöstä on kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen osalta pidettävä oikeana. Yhtiö pitää siten maksamaansa korvauksen määrää oikeana.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n mukaan virallisen syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomistajan velvollisuudesta korvata vastaajan oikeudenkäyntikulut, ja hänen oikeudestaan saada vastaajalta korvaus sellaisista kuluista, on soveltuvin osin voimassa mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa säädetään. --.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 120 mukaan henkilön oikeusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusehdoissa määritellyissä vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 170 2.3.1 mukaan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta vakuutetun muusta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Ehtokohdan 170 3 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa oikeusturvavakuutuksesta korvattavien asianajokulujen määrästä.

Tapauksessa on kysymys rikosasiasta, jossa vakuutettu J.S. on ollut asianomistajana. Käräjäoikeudessa on käsitelty neljää syytekohtaa; kahta pahoinpitelyä, kunnianloukkausta sekä laitonta uhkausta. J.S:n asiamies on laskuttanut asian hoidosta yhteensä 2.905,87 euroa sisältäen arvonlisäveron. Summaan on sisältynyt yhteensä 8h 15 min valmistelutyötä ennen oikeudenkäyntiä, 1 h oikeudenkäyntiin valmistautumista, 6 h pääkäsittelystä, kopiointikuluja 45,50 euroa (+ alv) ja 30 euroa (+ alv) toimeksiannon vastaanottamisesta aiheutuneista kuluista. Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut, että asian yksinkertainen laatu huomioon ottaen, on kohtuullinen oikeudenkäynnin valmisteluun käytetty tuntimäärä yhteensä 6 tuntia. Pääkäsittelyn ja kopioinnin osalta oikeus piti kuluja asianmukaisina. Käräjäoikeuden tuomion mukaan tarpeelliseksi katsotut oikeudenkäyntikulut olivat arvonlisäveroineen yhteensä 2.454,46 euroa.  Vakuutusyhtiö korvasi J.S:lle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeuden tuomion mukaisina. J.S. vaati kuluja korvattavaksi kokonaisuudessaan asiamiehensä laskun mukaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut muun muassa riita-asioissa tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Pääsääntönä oikeudenkäyntikuluissa on täyden korvauksen periaate, eli hävinneen tulee korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n 2 momentin ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan jutun hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vastapuolelle mm. asiamiehen palkkiosta aiheutuneet kustannukset, mikäli ne kohtuuden mukaan ovat olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 21 lukua koskevassa hallituksen esityksen perusteluissa on todettu avustajan ja asiamiehen palkkion osalta, että se on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Huomiota on kiinnitettävä myös kysymyksessä olevan etuuden arvoon ja merkitykseen.

Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutusehdoissa mainitut lopulliset ja tarpeelliset kustannukset määräytyvät samoilla perusteilla kuin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Tämän vuoksi voidaan pääsääntöisesti katsoa, että tuomioistuimen kohtuuden mukaan arvioimat oikeudenkäyntikulut vastaavat vakuutusehtojen mukaisia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Mikäli tuomioistuin ei kuitenkaan ole päätöksessään perustellut sitä, minkä vuoksi se velvoittaa jutun hävinneen osapuolen korvaamaan osan vastapuolen kuluista, ei päätöksen perusteella myöskään voida arvioida, millä tavoin kustannukset olisivat aiheettomia tai kohtuuttomia. Tällöin oikeusturvavakuutuksesta maksettavien kustannusten tarpeellisuutta ja kohtuullisuutta arvioitaessa tuomioistuimen päätöstä ei voida asettaa ratkaisun perusteeksi.

Esillä olevassa tapauksessa käräjäoikeus on edellä todetun mukaisesti perustellut oikeudenkäyntikulujen määrän, jonka vastapuoli on ollut velvollinen vakuutuksenottajalle korvaamaan. Lautakunta katsoo tämän perusteella, että kyse on ollut oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesta korvauksesta, joka on myös ollut vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden perusteena.

Palkkion määrän osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että mikäli J.S. asianajotoimeksiannon muodostaman oikeussuhteen osapuolena pitää asianajajan laskua oikeusturvan ylittävältä osalta liian suurena, voi hän saattaa alentamisvaatimuksen asianajajalaissa tarkoitettuun palkkioriita-asian suositusmenettelyyn.

Edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä siten suosita lisäkorvausta maksettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Karimäki, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta