Haku

VKL 604/15

Tulosta

Asianumero: VKL 604/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Asennus- ja rakennustyövakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Valmistusvikaa ja työvirhettä koskeva rajoitusehto. Putkilinjaston romahtaminen. Oliko kyse muulle kuin työn kohteena olleelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

A Oy oli toteuttanut vakuutuksenottajan toimitalon LVI-urakkaa, jonka osana oli lämpö-, jäähdytys- ja vesiputkilinjojen asentaminen rakennuksen kellarikerroksen kattoon. Putkilinjaston kannatuskiskot oli kiinnitetty betoniseen välipohjaan lyöntiankkureilla. Putkilinjasto sortui 9.4.2015 noin 130 metrin matkalta lyöntiankkureiden irrottua betonista. Vahingon syyn tutkimuksesta laaditussa 15.5.2015 päivätyssä raportissa sortumisen arvioitiin johtuneen useista tekijöistä: kannakkeiden asennuksessa ei ollut noudatettu määriteltyä enimmäisasennusväliä, kaikkia kiskoja ei ollut kiinnitetty ohjeen mukaisella määrällä ankkureita eikä ankkureiden kiinnittämiseen ollut käytetty asianmukaista työkalua.

Romahtaneen putkilinjaston uudelleen rakentamisesta aiheutui 280 132,08 euron kustannukset, joista on haettu korvausta kohteelle otetusta asennus- ja rakennustyövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen putkilinjaston uudelleen rakentamisen kustannuksista 23.7.2015 ja 20.11.2015 päivätyillä päätöksillään. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohdan 4.2.3 valmistusvikoja ja työvirheitä koskevaan rajoitusehtoehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muun muassa työvirheestä asiakkaan omaisuudelle, eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisesti tehdyn esineen tai osan korjaamisesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut vakuutuksenottajan valtuuttamana lautakunnalle tekemässään valituksessa, että sen näkemyksen mukaan vahinko tuli korvata virheellisesti asennettuja kiinnikkeitä lukuun ottamatta. Vakuutusehtojen kohdan 4.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvattu kustannuksia, jotka aiheutuivat esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka oli tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut laskenta- tai piirustusvirhe, taikka virheellinen neuvo tai ohje. Vakuutuksesta korvattiin kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Kyseisessä vahingossa ainoastaan kiinnikkeet (osa) oli asennettu virheellisesti, mutta itse tulovesiputket ja jäähdytyslinjat oikein, joten muulle omaisuudelle kuin mainituille kiinnikkeille aiheutunut vahinko oli vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa. Urakkasopimuksessa oli edellytetty rakennustyövakuutuksen ottamista urakoitsijoiden suojaksi vahinkotapauksissa eikä vakuutusyhtiön korvauspäätös ollut kyseisen vakuutusmuodon hengen mukainen, vaan väärä ehtojen tulkinta johti kohtuuttomuuteen A Oy:n osalta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on 14.4.2016 päivätyssä vastineessaan lausunut, ettei syytä korvauspäätöksen muuttamiseen ollut. Vakuutusyhtiö on vedonnut vahingon syystä laadittuun 15.5.2015 päivättyyn raporttiin, jonka mukaan putkilinjaston romahtamisen syynä olivat useat asennuksessa tehdyt virheet.

Putkistot oli asennettu kiinnittämällä putkiston kannatuskiskot kellaritilan kattoon. Kannatuskiskojen kiinnitys katon betonirakenteeseen oli tehty lyöntiankkureilla. Putkien, niiden asentamiseen käytettyjen kannatuskiskojen ja lyöntiankkureiden asentaminen olivat muodostaneet yhden kokonaisuuden eli putkien asennustyön.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneet vahingot, jotka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työ- tai valmistusvirheestä käsiteltävänä olevalle omaisuudelle. Kun putkien asennustyössä oli tapahtunut useita virheitä, mistä johtuen putkimatto oli romahtanut, eivät putkien asennustyön kohteena olleen omaisuuden korjauskustannukset mukaan lukien asennettujen putkien korjaus, olleet asennus- ja rakennustyövakuutuksesta korvattavia. Vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutuslautakunnan aiempaan ratkaisuun VKL 49/13. Romahtaneen putkimaton alle jääneelle muulle vakuutuksen kohteena olleelle omaisuudelle aiheutuneet vahingot on korvattu vakuutuksesta.

Siltä osin kuin A Oy on vedonnut siihen, että vain putkilinjaston kiinnikkeet oli asennettu virheellisesti, vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu kustannuksia, jotka aiheutuivat esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka oli tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista. Tässä tapauksessa asennettuja kiskoja tai lyöntiankkureita ei ollut tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista. Vahingon syynä oli ollut se, että putkien asennuksessa käytetyt asennuskiskot ja -ankkurit oli asennettu virheellisesti.

Näin ollen, vaikka vakuutuksesta korvattiin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olleelle omaisuudelle aiheutunut vahinko, ei putkiston romahduksessa ollut kyse virheellisesti tehdyn esineen tai sen osan, tässä tapauksessa siis asennuskiskojen ja –ankkureiden, muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta. Kyse oli putkiston asennuksessa tapahtuneista useista työvirheistä, minkä vuoksi putkiasennuksen kohteena olleen omaisuuden asennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa ei voitu korvata.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, voiko vakuutusyhtiö vastuusta vapautuakseen vedota asennus- ja rakennustyövakuutuksen valmistusvikoja ja työvirheitä koskevaan rajoitusehtoon, ja jos voi, niin missä laajuudessa rajoitusehto kysymyksessä olevaan putkilinjaston vahinkoon soveltuu.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien asennus- ja rakennustyövakuutuksen 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan ES 3 mukaan vakuutuksen kohteena ovat ainoastaan ne kohdissa 3.1 - 3.8 mainitut omaisuus- tai kustannuserät, jotka on merkitty vakuutuskirjaan. Kohdan 3.1 (työkohteet) mukaan, ellei muuta ole sovittu, työkohteen vakuutusmäärän tulee vastata kohteen lopullista kustannusarviota, johon sisältyvät asennettavat koneet, laitteet ja rakenteet sekä rakennukset ja tilapäiset kulutusluonteiset rakennelmat, sisustukset ja keskeneräiset asennukset sekä raaka-aineet ja tarvikkeet, jotka on tarkoitettu vakuutettuun työkohteeseen. Vakuutuksen piiriin kuuluvat ainoastaan vakuutusyhtiölle ilmoitettuun vakuutusmäärään tai maksunmääräytymisperusteeseen sisältyvät omaisuuserät tai kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusehtojen korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja koskevien rajoitusten kohdan 4.2.3 (valmistusviat ja työvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta- tai piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmisteelle tai asiakkaan omaisuudelle.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut laskenta- tai piirustusvirhe, taikka virheellinen neuvo tai ohje.

Vakuutuksesta korvataan muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle virheen seurauksena aiheutunut vahinko.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan 9.4.2015 romahtaneen putkilinjaston asentaminen vakuutuksenottajan toimitalon kellarikerrokseen on ollut osa A Oy:n toimitalotyömaalla suorittamaa LVI-urakkaa. Todennäköisimpänä syynä putkilinjaston romahtamiseen oli 15.5.2015 päivätyn vahinkoselvityksen perusteella useiden linjaston asentamisessa tapahtuneiden virheiden yhteisvaikutus. Vahinkoselvityksen mukaan kannakkeiden enimmäisasennusväliä ei ollut noudatettu, kaikkia kannatuskiskoja ei ollut kiinnitetty ohjeen mukaisella määrällä lyöntiankkureita eikä ankkureiden kiinnittämiseen ollut käytetty asianmukaista työkalua.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa työ- tai valmistusvirheistä käsiteltävänä olleelle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta muulle vakuutuksen kohteena olleelle omaisuudelle tällaisen virheen seurauksena aiheutuneita vahinkoja. Asiassa saadun selvityksen perusteella putkilinjasto oli ollut kokonaisuutena A Oy:n asennustyön kohteena, joten lautakunta katsoo, ettei putkilinjaston romahtamisessa ole ollut kyse vakuutusehtojen kohdassa 4.2.3 mainitusta muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Putkilinjaston romahtamisen on lisäksi selvitetty todennäköisimmin aiheutuneen useista sen asennuksessa tapahtuneista eri virheistä eikä pelkästään lyöntiankkureiden virheellisestä kiinnittämisestä. Tämänkään vuoksi putkilinjaston vaurioitumista ei lautakunnan käsityksen mukaan voida vakuutusehtojen kohtaa 4.2.3 sovellettaessa tarkastella lyöntiankkureiden irtoamiseen nähden erillisenä muuhun omaisuuteen kohdistuneena vahinkona. Näin ollen kysymyksessä oleva vahinko ei ole asennus- ja rakennustyövakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia