Haku

VKL 604/13

Tulosta

Asianumero: VKL 604/13 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Vakuutussopimuksen sisältö. Oliko yrityksen tehdasrakennus ollut vakuutuksen kohteena? Vakuutettu omaisuus. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Palovahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevalla toiminimellä oli ollut vuodesta 2001 alkaen voimassa yrityksen palovakuutus omistamalleen huonekalutehtaalle. Rakennus vahingoittui ja tehtaan irtaimistoa tuhoutui tulipalossa 24.3.2012.

Vakuutuksenottajan selvitysten perusteella vakuutusyhtiö maksoi helmikuussa 2013 korvausta esinevahingoista eli irtaimistosta, tuhoutuneista koneista, laitteista ja materiaaleista sekä korvasi muita palon aiheuttamia kustannuksia omavastuulla vähennettynä yhteensä 13.321,01 euroa. Sen sijaan vakuutuksenottajan rakennuksen osalta hakemaa yhteensä 63.269 euron korvausta yhtiö on kieltäytynyt maksamasta 12.6.2012 ja 4.2.2013 päiväämillään päätöksillä, koska vakuutusyhtiön mukaan rakennuksella ei ole ollut vahinkohetkellä vakuutusta.

Lautakunnalle annetun varhaisimman 7.2.2003 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vakuutuskirjassa oli annettu tiedot vakuutussopimuksen piiriin valituista kohteista ja etuuksista sekä valitun vakuutusturvan laajuudesta. Vakuutuskirjan mukaan vakuutuksen kohteena olivat olleet ilmoitetun osoitteen perusteella sijainniltaan yksilöity ”Huonekalutehdas käyttöomaisuus” sekä vain postitoimipaikkatiedon perusteella yksilöidyt ”Koneet ja kalusto”, ”Valmiit ja puolivalmiit” sekä ”Raaka-aineet”. Kunkin kohdetiedon alle oli lisäksi merkitty rakennusluokkaa koskeva tieto ”Paloa hidastava rakennus (C)” sekä kohteen vakuutusmäärä ja omavastuu. Vakuutuksenottajaa oli vakuutuskirjan tekstissä kehotettu tarkistamaan vakuutuskirjassa olevien tietojen oikeellisuus ja ilmoittamaan mahdollisista huomautuksista ja puuttuvista tiedoista viipymättä. Vastaavat tiedot olivat ilmenneet myös 25.1.2009 annetusta vakuutuskirjasta, johon oli kuitenkin lisätty myös eri osoitteessa olevana kohteena ”Sahattua puutavaraa varastossa”.

Vakuutuksesta 7.5.2010 annetun vakuutuskirjan mukaan vakuutuksen kohteeksi oli yksilöity ”Yrityksen irtaimisto eriteltynä”, jonka alla oli aiemmin ilmoitetun osoitteen mukaisessa vakuutuspaikassa mainittu toimialaksi ”Muiden huonekalujen valmistus”, rakennusluokaksi ”Paloahidastava rakennus (C)” sekä ”Purun-/pölynpoisto Purusiilo yli 10 metrin päässä tuotantorakennuksesta”. Näiden alla vakuutuskirjassa oli lueteltu vakuutusmäärät eriteltynä otsakkeille ”Irtain käyttöomaisuus”, ”Vaihto-omaisuus”, ”Palovakuutus” ja ”Myrskyvakuutus”. Vastaavanlainen erittely vakuutuksesta oli annettu myös 19.2.2011 ja 11.6.2012 päivätyissä vakuutuskirjoissa.

Vakuutuksenottaja on vaatinut korvauksen maksamista myös rakennuksesta, koska vakuutusta oli sitä otettaessa pyydetty puusepäntehdasrakennukselle, työkoneille, puolivalmisteille, valmiille tuotteille sekä raaka-aineille. Vakuutuksenottaja oli saamiensa vakuutuskirjojen perusteella katsonut myös rakennuksen olleen vakuutettuna eikä muutosta vakuutukseen ollut tältä osin tehty.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 10.4.2013 antamallaan päätöksellä edelleen kieltäytynyt maksamasta korvausta tehdasrakennuksen osalta. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajan toimittamasta vakuutusmaksuja koskevasta selvityksestä ilmeni sama asia kuin vakuutuskirjasta, eli että rakennus ei ollut ollut vakuutettuna vaan vain irtaimisto, tuotteet, koneet ja laitteet.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö oli perustellut kielteistä päätöstään rakennuksen korjauskulujen osalta sillä, että alkuvuodesta 2010 olisi yrityksen vakuutusturvaan tehty muutos, jonka mukaan rakennus oli poistettu vakuutuksesta. Vakuutuksenottaja on vedonnut laskukopioon (päivätty 25.1.2009), jonka perusteella hänen mielestään rakennuksella oli ollut voimassa oleva palovakuutus. Hän on vaatinut rakennuksen vahingon korvaamista laillisine viivästyskorkoineen aikaisemmin esittämänsä vaatimuksen mukaisesti.

Vakuutuksenottaja on kertonut vakuutusta ottaessaan pyytäneensä vakuutuksen rakennukselle, työkoneille, puolivalmisteille, valmiille tuotteille sekä raaka-aineille. Tällä sisällöllä vakuutus oli ollut voimassa, eikä hän missään vaiheessa ollut pyytänyt poistamaan rakennuksen vakuutusta. Vakuutusturvaan oli vuonna 2010 tehty muutos, mutta se oli koskenut vain vakuutusmääriä, ei haluttuja vakuutusturvia. Vakuutuksenottaja on kiistänyt käyneensä vakuutusyhtiön selvityksen mukaista puhelinkeskustelua, jossa hän olisi halunnut poistaa rakennuksen vakuutuksen.

Vakuutusmaksulaskun 25.1.2009 mukaan rakennus oli ”yrityksen palovakuutus huonekalutehdas käyttöomaisuus” -nimikkeellä vakuutettu. Mikäli mainitulla nimikkeellä oli tarkoitettu toimistokalusteita ja laitteita, se oli harhaanjohtava, sillä yrityksellä ei ole ollut toimistokalusteita ja laitteita. Verottajan mukaan käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoimintaan kuuluvat hyödykkeet, jotka on tarkoitettu pysyvään tuloa tuottavaan käyttöön. Kuluvaa käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi koneet ja kalusto sekä rakennukset. Laskukopion mukaan rakennus oli yrityksen käyttöomaisuutena vakuutettu. Hän oli pyytänyt vakuutusyhtiötä vakuuttamaan yrityksen toiminnan kannalta tärkeän osan, eli rakennuksen, ja mikäli sitä ei koskaan ollut vakuutettu tai se jostain syystä oli jätetty ilman vakuutusturvaa, olisi vakuutusyhtiön edustajan pitänyt tästä kertoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on edelleen katsonut, että palossa 24.3.2012 vaurioituneella kiinteistöllä ei ole ollut vakuutusturvaa. Korvauspäätöksessä 12.6.2012 oli maininta, että puhelinkeskustelussa alkuvuonna 2010 vakuutusyhtiön yhteyspäällikkö K.K.:n kanssa oli sovittu vakuutusturvan muutoksesta, joka näkyi vakuutuskirjalla. Tuolloin oli kuitenkin sovittu vain vakuutusmääristä ja sahatun puutavaran vakuutusturvan päättämisestä. Vakuutusyhtiö on viitannut oheistamiinsa vakuutuskirjoihin, joista näkyvät vakuutetun omaisuuden lajittelut.

Vakuutuskaudella 1.3.2009 - 28.2.2010 käyttöomaisuus oli ollut vakuutettuna 74.178,11 eurosta, koneet ja kalusto 73.252,90 eurosta, valmiit ja puolivalmiit tuotteet 10.545,30 eurosta, raaka-aineet 14.458,32 eurosta ja sahattu puutavara varastossa 10.998,11 eurosta.

Muutoksen jälkeen vakuutuskaudella 1.4.2011 - 31.3.2012 vakuutettuna oli ollut irtain käyttöomaisuus 30.886,44 eurosta sekä koneet, laitteet ja työkalut 51.477,40 eurosta, yhteensä 82.363,84 euroa; vaihto-omaisuus, raaka-aineet 5.147,74 eurosta, valmiit ja puolivalmiit tuotteet 5.147,74 eurosta, yhteensä 10.295,48 euroa.

Edellä olevat tuoteryhmät oli vakuutettu palo- ja myrskyturvalla, vakuutusmäärästä 92.659,33 euroa. Vakuutusyhtiö uskoo, että puhelinkeskustelussa oli tullut väärinymmärrys, koska minkään vakuutuskauden aikana kiinteistöllä ei ollut ollut vakuutusturvaa.

Vakuutuskirjan yläreunassa on ollut huomautusteksti, jossa vakuutuksenottajaa on määrätty tarkastamaan vakuutuskirjan oikeellisuus joka vakuutuskausi. Tämän tehtyään vakuutettu on tiennyt vakuutusturvansa laajuuden ja vakuutusmaksun suoritettuaan hyväksynyt vakuutusturvan laajuuden.

Välitoimi

Lautakunta on ennen asian ratkaisemista pyytänyt vakuutusyhtiöltä jäljennöksiä alkuperäisestä vakuutushakemuksesta ja ensimmäistä vakuutuskautta koskevasta vakuutuskirjasta. Vakuutusyhtiö on kuitenkin ilmoittanut, ettei mainittuja asiakirjoja ole enää saatavissa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutuksenottajan omistaman huonekalutehtaan rakennus ollut vakuutettuna yritysvakuutuksen palovakuutuksella 24.3.2012 tapahtuneen tulipalon aikaan. Vakuutusyhtiö on korvannut kyseisessä vakuutuspaikassa olleelle vakuutuksenottajan irtaimelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, mutta kieltäytynyt korvaamasta tehdasrakennukselle aiheutunutta vahinkoa, koska vakuutusyhtiön mukaan itse rakennus ei ole ollut vakuutuksen kohteena.

Siltä osin kuin lautakunnalle on annettu jäljennöksiä edellä kuvatuista vakuutuksenottajalle eri ajankohtina annetuista vakuutuskirjoista, ei niistä missään ole nimenomaisesti mainittu, että kysymyksessä olevan huonekalutehtaan rakennus olisi ollut vakuutuksen kohteena. Lautakunta katsoo, ettei rakennuksen vakuutettuna olemista ole voinut perustellusti päätellä yksin siitä, että vakuutuskausilta 1.3.2003 - 29.2.2004 ja 1.3.2009 - 28.2.2010 annetuissa vakuutuskirjoissa tai vakuutuksenottajan esittämässä vakuutusmaksulaskussa on ollut maininta ”Huonekalutehdas käyttöomaisuus”, kun näissä asiakirjoissa ei ole ollut mainittuna rakennuksen pinta-alaa, kuutiotilavuutta, rakentamistapaa tai mitään muutakaan itse rakennusta yksilöivää tietoa.

Lautakunnalle annettujen kirjallisten selvitysten perusteella on jäänyt epäselväksi, millaisista muutoksista vakuutussopimukseen oli sovittu tai oli ollut tarkoitus sopia vakuutusyhtiön edustajan ja vakuutuksenottajan välillä alkuvuonna 2010 käydyssä keskustelussa. Asianosaiset eivät myöskään ole antaneet lautakunnalle vakuutuksesta vuonna 2001 tehtyä vakuutushakemusta, josta alun perin haetun vakuutusturvan laajuus todennäköisesti olisi todettavissa.

Esittämistään varaumista riippumatta lautakunta katsoo, että tämän asian ratkaisemisen kannalta olennaisempaa on kuitenkin se, että palovahingon sattumisaikaan meneillään olleelta vakuutuskaudelta 1.4.2011 - 31.3.2012 annetun 19.2.2011 päivätyn vakuutuskirjan mukaan huonekalutehtaan osoitteella yksilöidyssä vakuutuspaikassa oli ilmoitettu vakuutuksen kohteeksi vain ”Yrityksen irtaimisto eriteltynä”. Vastaava vakuutuksen kohteen yksilöinti oli annettu jo 7.5.2010 päivätyssä edellistä vakuutuskautta 1.4.2010 - 31.3.2011 koskeneessa vakuutuskirjassa.

Viimeistään näihin vakuutuskirjoihin normaalilla huolellisuudella tutustuneen vakuutuksenottajan oli täytynyt olla selvillä siitä, ettei itse tehdasrakennus ole ollut alun perin vuonna 2001 alkaneella vakuutussopimuksella vakuutettuna. Koska vakuutuksenottaja oli huomautusta tekemättä hyväksynyt vakuutussopimuksen voimassa olon tämän sisältöisenä, lautakunta katsoo jäävän osittamatta, että tehdasrakennus olisi ollut vakuutettuna tulipalon 24.3.2012 sattuessa. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta