Haku

VKL 603/14

Tulosta

Asianumero: VKL 603/14 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkan peruuntuminen. Valmismatkalaki. Yleisten valmismatkaehtojen mukainen erityisehtoinen matka.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun Karibian risteily peruutui 13.1.2014 vakuutetun sairastuttua. Korvausta matkan peruuntumisesta on haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta 1029,12 euroa. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on ollut yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitettu erityisehtoinen matka, josta suoritetaan korvausta enintään 500 euroa ja tämän ylittävältä osin enintään 25 prosenttia etukäteen maksetuista kuluista.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii 10.2014 päivätyssä valituksessaan korvausta kaikista matkan peruuntumisesta syntyneistä kuluista ja kertoo, ettei matkanjärjestäjän ehdoissa ollut mainintaa, että matkaan sovellettaisiin yleisten valmismatkaehtojen erityismatkaehtoja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.11.2014 päivätyssä vastineessaan vakuutetun varaaman Karibian risteilyn täyttävän valmismatkalaissa määritellyt valmismatkan markkinoinnin ja valmismatkaa koskevan sopimuksen kriteerit. Myös matkan myyjältä saadun tiedon mukaan kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan lisäksi risteilyä koskevia erityisehtoja.

Vakuutusehtojen mukaan valmismatkalain mukaisen matkan peruuntuessa vakuutettu on oikeutettu saamaan korvausta ainoastaan toimistomaksujen osalta.

Erityisehtoisella matkalla tarkoitetaan sellaista valmismatkapakettia, johon on liitetty jotain sellaista erillistä aktiviteettia tai palvelua, jonka vuoksi pakettia ei peruuntumistapauksessa enää todennäköisesti ole mahdollista myydä toiselle henkilölle. Ainostaan ns. omatoimimatkat, jotka eivät ole valmismatkalain mukaisia matkoja, voidaan korvata vakuutuksesta kokonaisuudessaan ehtojen mukaiseen 3000 euron enimmäiskorvausmäärään asti.

Risteily ei ollut omatoimimatka vaan valmismatkalain mukainen matka, johon on liitetty erityisehtoja. Vakuutusyhtiö on suorittanut matkan peruuntumisesta aiheutuneita kustannuksia erityisehtoisen valmismatkan mukaisesti eli enemmän kuin tavallisen valmismatkan perusteella vakuutuksen ehtojen mukaan olisi korvattava.

Vakuutetun käsityksen mukaan risteily on ollut valmismatka ilman erityisehtoja. Vakuutusyhtiö korostaa, että jos matkaa pidettäisiin valmismatkana, olisi korvausta mahdollista saada ainoastaan toimistokuluista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, tuleeko korvausta matkan peruuntumisesta suorittaa vakuutusehtojen valmismatkaa, yleisten valmismatkaehtojen mukaista erityisehtoista matkaa vai omatoimisesti varattua matkaa koskevan ehtokohdan perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Valmismatkalain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan sopimukseen, kun:

1) matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan; ja
2) matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

Lain 2 §:n mukaan valmismatkalla tarkoitetaan laissa etukäteen järjestettyä yhdistettyyn hintaan tarjottua palvelusten yhdistelmää, johon sisältyy vähintään:

1) kuljetus ja majoitus; tai
2) kuljetus tai majoitus sekä lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus; tässä tarkoitettuna palveluksena ei pidetä kuljetukseen tai majoitukseen liittyvää oheispalvelusta, kuten ruokailu-, ajanvietto- tai kokousjärjestelyjä, eikä muuta vastaavaa palvelusta, joka ei määräävästi vaikuta kokonaisuuden sisältöön ja hintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua yhdistelmää pidetään etukäteen järjestettynä, jos elinkeinonharjoittaja suunnittelee ja kokoaa yhdistelmän ennen sopimuksen tekemistä tai sopimusta tehtäessä joko omasta aloitteestaan taikka matkustajan tai matkustajaryhmän aloitteesta heidän toivomustensa mukaisesti. Yhdistelmää ei pidetä etukäteen järjestettynä, jos matkustaja tai matkustajaryhmä itse suunnittelee ja kokoaa yhdistelmän erikseen saatavilla olevista osista. Tällaista yhdistelmää ei pidetä valmismatkana, vaikka yhdistelmän kokoamisessa käytetään hyväksi elinkeinonharjoittajan esittelemiä vaihtoehtoja tai tarjoamia varausjärjestelmiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhdistelmä katsotaan tarjotuksi yhdistettyyn hintaan, vaikka yhdistelmän osat hinnoitellaan tai laskutetaan erikseen, jos osia ei voi ostaa erikseen samoilla hinnoilla kuin yhdistettyinä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna majoituksena pidetään myös majoitusta perheessä. Majoituksena ei pidetä kuljetukseen liittyvää majoitusta kulkuvälineessä.

Lain 15 §:n mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos:

1) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta;
2) matkanjärjestäjä on 14 §:n perusteella olennaisesti korottanut matkan hintaa tai tehnyt sopimusehdon perusteella muita olennaisia muutoksia sopimukseen; tai
3) matkustaja on estynyt osallistumasta matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia ja sopimuksen peruuttamiseen on sen vuoksi painava syy.

Matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus 1 momentin 3 kohdan perusteella voidaan sopimusehdoissa rajoittaa, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voi saada myydyksi toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä ja, jos sopimus peruutetaan 1 momentin 3 kohdan perusteella, esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset. Jos sopimus peruutetaan 1 momentin 3 kohdan perusteella, matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

Vakuutusehtojen mukaan vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja, joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta, ovat korvattavia.

Matkan peruuntuessa korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän ehtojen mukaan vastuussa seuraavasti:

-valmismatkalain mukaisen pakettimatkan peruuntumisessa korvataan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut.
-yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitetun erityisehtojen mukaisen matkan peruuntumisessa korvataan kohtuulliset kulut enintään 500 euroon asti ja sen ylittäviltä osin enintään 25 %.

Mikäli kyseessä ei ole valmismatkalain mukainen matka, korvataan ennen matkan alkamista maksetuista matkaan liittyvistä kustannuksista se osuus, jota matkanjärjestäjä ei matkaehtojen tai muu palvelutuottaja omien ehtojensa mukaan ole velvollinen hyvittämään vakuutetulle. Kustannuksia korvataan enintään 3000 euroon asti yhtä matkaa ja vakuutettua kohti.

Asian arviointi

Vakuutettu oli lähdössä Karibian risteilylle 16.1.2014 mutta matka peruuntui vakuutetun sairastuttua 13.1.2014. Korvausta matkan peruuntumisesta on haettu matkavakuutuksesta. Matkanjärjestäjä on saadun selvityksen mukaan perinyt vakuutuksenottajalta peruuntumiskuluina koko matkan hinnan eli 2575 euroa.

Vakuutusehdoissa peruuntumiskorvaus määräytyy sen perusteella, sovelletaanko matkaan valmismatkalakia ja yleisiä valmismatkaehtoja vai onko kyseessä ns. omatoimimatka.

Valmismatkalain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan sopimukseen, kun matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan ja matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana. Vakuutuslautakunta katsoo, että risteily on matka, johon sovelletaan valmismatkalakia, eikä kyse näin ollen ole ollut omatoimimatkasta, jolloin yhtiöllä olisi vakuutusehtojen mukaan korvausvastuu 3000 euroon saakka. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta erityisehtoista valmismatkaa koskevan ehtokohdan perusteella 500 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25 prosenttia kuluista, joten vakuutuksenottaja on saanut enemmän korvausta kuin vakuutuksesta suoritettaisiin normaalia valmismatkaa koskevan ehtokohdan mukaisesti. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta yhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta