Haku

VKL 602/14

Tulosta

Asianumero: VKL 602/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Pesukoneen hanan liitoksen vuoto. Ennalta arvaamaton vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan rakenteilla olevassa omakotitalossa huomattiin 22.6.2014 kodinhoitohuoneessa olevan pesukoneen hanan liitoksesta vuotaneen veden aiheuttama vahinko. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 11.7.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei liitos ole ilmeisestikään ollut riittävän kireällä, koska liitos oli alkanut vuotaa normaalin paine- ja lämpötilavaihtelun seurauksena, eikä asiassa ollut esitetty selvitystä normaalia voimakkaammista paineen vaihteluista. Rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaan liitosten on oltava mukana paineistuksessa. Jos näin olisi tässä tapauksessa tehty, olisi liitoksen heikkous tullut ilmi, eikä vuotovahinkoa olisi päässyt syntymään. Koska liitos ei ollut riittävästi kiristetty, on kyse ollut vakuutusyhtiön mukaan rajoitusehdon mukaisesta asennusvirheestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 26.8.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyseessä on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vuotovahinko. LVI-M Oy:n edustajan antaman lausunnon mukaan liitos oli tehty asianmukaisesti, koska putkessa olevat kiristysjäljet olivat näkyneet selvästi silmämääräisessä tarkastelussa. Hana, jonka liitin oli vuotanut, oli Hansgrohen tyyppihyväksytty hana. Lausunnon mukaan liitoksen pettämisen syy on ollut todennäköisesti verkoston painevaihtelut ja -iskut. Liitoksen painetestaus suoritettiin 24.4.2014 ja tämän ovat varmistaneet allekirjoituksellaan sekä tekijä että LVI-valvoja. Koska asennuksessa ei ollut tehty virhettä, oli kyseessä ennalta arvaamaton ja äkillinen vahinko, eikä asennusvirheestä johtuva vahinko.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 22.10.2014 päivätyssä vastineessaan, että liitoksen asennusajankohdasta on annettu ristiriitaisia tietoja. Putkityön tehneen asentajan kertomuksen mukaan vahingon aiheuttanut liitos oli tehty 24.4.2014 suoritetun painekokeen jälkeen. Valituksessa oli sen sijaan todettu, että kyseinen liitos oli ollut paikallaan jo painekokeen aikana ja vain hana asennettiin painekokeen tekemisen jälkeen.

Oikein asennettu käyttövesijärjestelmä kestää vuosikymmeniä. Putkistossa vallitseva paine ei ole koskaan tasaista ja putkiston ja sen liitosten tulee kestää normaalit paine- ja lämmönvaihtelut. Vaikka asennus tehtäisiin asianmukaisesti, voivat liitokset alkaa löystyä ajan myötä. Tällaista löystymistä ei kuitenkaan tapahdu kahden kuukauden aikana. Liitoksen irtoaminen ei ole tässä tapauksessa voinut johtua paineenvaihteluiden ja lämpörasituksen aiheuttamasta löystymisestä tai kulumisesta.

Liitos oli asennettu vain muutamaa kuukautta ennen irtoamista eikä mitään mekaanista tai ulkoista syytä liitoksen irtoamiselle ollut todettu. Käytetyt materiaalit olivat sopivia, eikä niissä havaittu vikoja, puutteita tai rikkoutumista. Koska muita vaihtoehtoja vahingon syntymiselle ei ole, on irtoamisen täytynyt johtua asennusvirheestä. Jos liitos on asennettu aiemmin, kuten valituksessa on mainittu, on mahdollista, että liitos oli alun perin liian löysä tai se oli löystynyt hanaa asennettaessa. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vesivahingosta.

Selvitykset

25.6.2014 päivätyn vahinkoraportin mukaan putkityöt oli tehnyt ja valvonut V, joka on eläkkeellä oleva putkiasentaja, joka oli tehnyt työt "talkootyönä". Vahingon aiheuttanut liitos oli tehty kyseisen painekokeen jälkeen noin kuukausi ennen vahingon sattumista. Vahingon aiheuttanutta liitosta ei ollut paineistettu rakennusmääräyksen D1 mukaisesti. 3.7.2014 päivätyssä raportin päivityksessä on todettu, että talon putkityöt tehnyt asentaja kertoi puhelimitse, että kohteelle oli tehty putkiston painekoe 24.4.2014 ja tästä oli tehty myös pöytäkirja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko liitoksen löystymisessä ollut kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutuksenottajan laaja vakuutus sisältää mm. äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turvan sekä vuototurvan.

Kohdan 3.5 (Vuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Kohdan 3.6 (LVI-laiteturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton LVI-laitteen tai –putkiston välitön rikkoutuminen.

Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle tai esineelle

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä
- rakennus-, valmistus- tai aineviasta
- muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta
- korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista
- rakennusvirheestä
- perustamisvirheestä.

Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007) kohdan 2.8 mukaan vesilaitteiston tiiviys on varmistettava painekokeella. Kohdassa 2.8.1.1 annetun ohjeen mukaan painekoe suoritetaan siten, että vesijohdot liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeen aikana laitteiston tulee osoittautua tiiviiksi ja virheettömäksi.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan rakenteilla olevassa omakotitalossa huomattiin 22.6.2014 kodinhoitohuoneessa olevan pesukoneen hanan liitoksesta vuotaneen veden aiheuttama vahinko. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vesijohtoon ja lämmitysverkon putkistoon kohdistuu jatkuvasti lämpöliikkeitä ja paineiskuja, jolloin kierteillä olevat liittimet saattavat vähitellen avautua. Liitosten tiiviys tulisi tarkastaa asennuksen yhteydessä. Painetestaus oli lautakunnalle toimitetun koeponnistuspöytäkirjan mukaan perusteella tehty 24.4.2014. Vahingon aiheuttanut liitos oli 25.6.2014 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan asennettu noin kuukausi ennen vahingon sattumista ja siis painekokeen suorittamisen jälkeen. Liitos oli vahingon tapahtuessa ehjä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei löystyneen liitoksen vuotamista voida pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä siitä, että putkistoon olisi kohdistunut normaalista poikkeava paineisku. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei asiassa ole näytetty, että putkisto olisi rikkoutunut äkillisesti ja ennalta arvaamatta, vaan vahinko on johtunut rajoitusehdon mukaisesti virheellisesti asennetun liitoksen vuotamisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlass

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Rantala

Tulosta