Haku

VKL 602/02

Tulosta

Asianumero: VKL 602/02 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.03.2003

Kiinteistönomistajan vastuu Puun kaatuminen

Vakuutuksenottajana olevan taloyhtiön pihalla olleesta vanhasta vaahterasta katkesi isoja oksia, joista osa putosi lausunnonpyytäjän auton päälle vaurioittaen sitä. Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.  

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan kiinteistönomistajan vastuuvakuutus antaa turvan sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu voi voimassa olevan oikeuden mukaan joutua toiselle tuottamastaan vahingosta. Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Vakuutusyhtiön mukaan puun ja siitä pudonneen oksan tarkastelussa ei ole voitu havaita sellaista vikaa, joka olisi vaatinut puun poistamisen, vaan puu ja siitä pudonnut oksa on todettu hyväkuntoiseksi ja elinvoimaiseksi. Oksan katkeamisen aiheutti erittäin voimakas myrsky. Vakuutusyhtiö katsoi, että tällaisen luonnonilmiön aiheuttamasta vahingosta ei taloyhtiö ole voimassa olevan oikeuden perusteella korvausvastuussa. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei voitu korvata myöskään vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiö ei muuttanut päätöstään sille toimitettujen uudelleenkäsittely-pyyntöjen johdosta. Vakuutusyhtiön 29.8.2002 päivätyn päätöksen mukaan kiinteistön isännöitsijä on kertonut kiinteistön alueella sijaitsevien puiden osalta suoritetun katselmukset noin kolme vuotta aikaisemmin, jolloin huonokuntoisia puita oli kaadettu ja muista sahattu vaaraa aiheuttaneet oksat. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa kiinteistön huoltomiehen kertoneen kysymyksessä olevan puun ja siitä irronneen oksan olleen hyväkuntoisia ja lehteviä. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen vahingon olleen myrskyn aiheuttama.
 
Vakuutusyhtiön 17.10.2002 päivätyn päätöksen mukaan kiinteistön isännöitsijä on antanut selvityksen, jonka mukaan tarkastusinsinööri on muutamaa vuotta aikaisemmin ollut selvittämässä isännöitsijälle, mitä vanhoille vaahteroille voidaan tehdä. Taloyhtiö oli tällöin pyytänyt yhdelle vaahteralle kaatolupaa. Tarkastusinsinöörin vastaus edelliseen oli, että puita ei saa kaataa, mutta oksia voi leikata tarpeen mukaan. Myrskyssä vaurioituneelle vaahteralle kaatolupaa ei ole aikaisemmin pyydetty. Tarkastusinsinöörin mukaan vaurioitunuttakaan vaahteraa ei tarvinnut kaataa, koska siinä ei ollut lahovikaa. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa päätöksessään kiinteistön huoltomiehen antaneen selvityksen, jonka mukaan hän ei havainnut vaahterassa yhtään lahoa tai muuten heikkoa kohtaa. Myös paikalle rungon vauriokohdan katkaisemiseksi kutsuttu palomies on lausunnossaan todennut puun olleen täysin terve. Vakuutusyhtiö katsoo siten vahingon aiheutuneen poikkeuksellisen kovan myrskyn johdosta eikä asunto-osakeyhtiön tuottamuksesta. 
 
Lausuntopyyntö               

Lausunnonpyytäjä pyytää asiasta lausuntoa ja suositusta vakuutusyhtiölle. Lausunnonpyytäjä katsoo omien selvitystensä pohjalta olevansa oikeutettu korvaukseen ja perustelee korvausvaatimustaan sillä, että kaupungin puutarhuri, joka oli nähnyt lausunnonpyytäjän ottaman valokuvan puun katkeamiskohdasta, oli todennut puun olleen huonosti hoidettu ja heikkokuntoinen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa aikaisemmin antamiinsa päätöksiin sekä niissä lausuttuun ja katsoo edelleen, ettei vakuutuksenottajana olevalla asunto-osakeyhtiöllä ole tuottamusta kyseisessä asiassa. Tämän vuoksi peruste vakuutusehtojen mukaiselta korvausvelvollisuudelta puuttuu.
 
Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturvaehdon 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei maapohjan omistaja ole tuottamuksesta riippumattomassa vastuussa kasvavien puiden mahdollisesti ympäristölle aiheuttamista vahingoista. Syntyneen vahingon korvaaminen edellyttää vahingonkorvauslain mukaan tahallisuutta tai tuottamusta eli huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä.
 
Vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan puu ja siitä pudonnut oksa on todettu hyväkuntoisiksi ja elinvoimaisiksi. Puun ei tarkastuksessakaan havaittu olevan laho eikä siinä muutenkaan todettu sellaista vikaa, joka olisi vaatinut puun kaatamisen. Vahingon tapahtuma-aikana vallitsi voimakas myrsky, joka aiheutti oksan katkeamisen. Tällaisen luonnonilmiön aiheuttamasta vahingosta ei voimassa olevan oikeuden mukaan synny korvausvelvollisuutta vakuutuksenottajalle.
 
Näiden seikkojen vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, että asunto-osakeyhtiö ei ole vastuussa ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta. Siksi myös peruste vakuutuskorvauksen maksamiselle puuttuu eikä vakuutusyhtiö katso voivansa korvata vahinkoa asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Lautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle asunto-osakeyhtiölle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.
 
Selvitykset                        

Lautakunnalla on ollut käytettävissään katkenneesta oksasta otetut valokuvat ja kaupunginpuutarhurin 25.7.2002 päivätty lausunto. Lausunnon mukaan valokuvista käy selville vaahteran repeytymisen jälki, laajuus sekä syy repeytymiselle. Oksan irtoaminen on lausunnon mukaan johtunut oksan huonosta kiinnityskulmasta puun runkoon nähden. Oksan ja rungon kiinnityskohtaan on syntynyt reikä, josta vettä on valunut puun sisään. Talvella valunut vesi jäätyy ja irrottaa oksaa rungosta, jolloin pitokyky heikkenee.
 
Lausunnon mukaan vaahteran oikeaoppisella latvuksen hoitamisella voidaan kyseisen tapaiset ongelmat välttää jo hyvissä ajoin. Kaupunginpuutarhuri katsookin, ettei puun hoito ole ollut ammattitaitoista eikä vaahteran erityisominaisuuksia tuntevaa. Lausunnon mukaan vaahteran hoidossa on tärkeää poistaa liian jyrkässä kulmassa kasvavat oksat ja kilpalatvukset, koska ne repeytyvät helposti jopa ilman kovaa tuultakin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturvaehdon 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti vahingon aiheuttamista tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön kunnossapidosta ja siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistönomistajan kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöllä kasvavat puut eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä liikkuville ihmisille tai heidän omaisuudelleen. Kiinteistönomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että lahot ja huonokuntoiset puut kaadetaan.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön pihalla olleesta vaahterasta katkesi isoja oksia, joista osa putosi lausunnonpyytäjän auton päälle. Vahingon sattuessa alueella oli kova myrsky.
 
Kaupunginpuutarhurin lausunnon mukaan oksan irtoaminen on johtunut oksan huonosta kiinnityskulmasta puun runkoon nähden. Oksan ja rungon kiinnityskohtaan on syntynyt reikä, mistä vettä on valunut puun sisään. Talvella valunut vesi jäätyy ja irrottaa oksaa rungosta, jolloin pitokyky heikkenee. Kiinteistön huoltomiehen mukaan kysymyksessä oleva puu ja siitä irronnut oksa olivat hyväkuntoisia ja lehteviä eikä hän myöhemmin puuta katkoessaan ollut havainnut lahoa tai muuten heikkoa puuta.
 
Kiinteistönomistajan vastuu kiinteistöllä sijaitsevien puiden kaatumisesta aiheutuneista vahingoista ei ole tuottamuksesta riippumatonta vastuuta, vaan edellyttää, että kiinteistönomistaja on laiminlyönyt huonokuntoisen puun kaatamisen tai vaaraa aiheuttavien oksien poistamisen. Puun viat eivät kuitenkaan aina ole ulospäin havaittavissa. Mikäli kiinteistönomistajalla ei puun ulkonäön perusteella ole ollut syytä epäillä puun kuntoa, ei kiinteistönomistaja ole vastuussa puun kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta, vaikka puun sittemmin todettaisiinkin olleen vaurioitunut.
 
Kyseessä olevassa tapauksessa lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että kaatuneessa puussa olisi ollut jotain sellaista ulospäin näkyvää seikkaa, jonka perusteella vakuutuksenottajalla olisi ollut aihetta epäillä puuta huonokuntoiseksi. Vakuutuslautakunta ei myöskään katso, että vaahteran oksien liian jyrkkien kasvukulmien aiheuttamat ongelmat olisivat siten yleisessä tiedossa olevia, että kiinteistön olisi niiden johdosta tullut ryhtyä puun kunnon tarkempaan selvittämiseen. Koska vahingon ei näin ollen voida katso johtuneen vakuutuksenottajan laiminlyönnistä, ei vakuutuksenottaja ole vastuussa vahingosta. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Kalliomäki.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia