Haku

VKL 60/16

Tulosta

Asianumero: VKL 60/16 (2016)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.06.2016

Todennäköinen syy-yhteys ihopsoriasiksen hoitoon käytetyn syklosporiinilääkityksen ja vahingonkärsineellä ilmenneiden alaselkäkipujen, kynsien pehmenemisen, kaihin, hampaiden menetykseen johtaneen ientulehduksen ja kantapäiden kivun välillä. Tuliko oireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A:lle (s. 1953) aloitettiin 1.12.1987 syklosporiinilääkityskokeilu vaikeahoitoisen ihopsoriasiksen takia. Lääkityksen huonon hoitovasteen vuoksi lääkitys päädyttiin ajamaan alas ja sen käyttö päättyi 24.4.1989. Lääkevahinkoilmoituksessa 27.1.2015 A ilmoitti, että hänelle oli ilmaantunut sietämätön selkäsärky muutaman viikon kuluttua syklosporiinilääkityksen aloittamisesta. Käytön lopettamisen jälkeen vuodesta 2006 alkaen A:lla oli ollut voimakasta selän särkyä, joka teki kävelystä melkein mahdotonta. Kynnet pehmenivät, kantapäihin ilmaantui voimakas tulehdus ja A:lle tuli ientulehduksia, jotka johtivat hampaiden menettämiseen. A haki em. oireilujen johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että syklosporiini on tehokas tulehduksia estävä lääkeaine. Sen puoliintumisaika on 6–12 tuntia. Syklosporiinin ei tiedetä aiheuttavan elimellisiä myöhäisvaikutuksia vuosia lääkeaineen käytön lopettamisen jälkeen. Lisäksi A:n sairastamalle ihopsoriasikselle on tyypillistä, että sairaus aiheuttaa myös kynsien pehmenemistä. Yhtiö piti epätodennäköisenä, että A:lla ilmenneet pitkäkestoiset alaselkäkivut, kynsien pehmeneminen ja hampaiden irtoaminen aiheutuisivat vuosina 1987–1989 käytetystä syklosporiinista. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A katsoo, että hänelle on syklosporiinilääkityksen seurauksena aiheutunut alaselän kroonistunut, kova kiputila, kynsien pehmeneminen, leikkaushoitoa vaatinut kaihi, hampaiden menetys tulehduksien vuoksi sekä kantapäitten kova kipu. A vaatii oireiden johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitetyn.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:n ilmoittamat oireet korvata syklosporiinin aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2015 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 19.2.1980–18.4.2006. Yliopistollisen sairaalan ihotautipoliklinikan sairauskertomustekstien 19.2.1980–17.7.1990 mukaan A sairastaa vaikeahoitoista ihopsoriasista. A:lle on 1.12.1987 aloitettu syklosporiinihoito. Lääkeannos on aluksi ollut 200 mg/päivä; annos on kaksinkertaistettu osastohoitojaksolla 25.2.–3.3.1988. Lääkityksen huonon hoitovasteen takia on 22.9.1988 päädytty lääkityksen alasajoon ja lääkitys on loppunut 24.4.1989. Terveyskeskuksen sairauskertomustekstin 21.2.2006 mukaan A on käyttänyt Prednisolon-kortisonilääkitystä kuureina psoriartriitin eli psoriasikseen liittyvän niveltulehduksen oireiden hoitoon. Oireet ovat olleet helmikuussa 2006 pahimmillaan jalkaterissä ja ristiselässä. Vakuutuslautakunnan käytössä ei ole lääketieteellisiä selvityksiä niistä oireista, joita A:n korvaushakemus koskee.

Syklosporiini on immunosupressiivinen lääke, jota käytetään mm. vaikean ihopsoriasiksen hoitoon. Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät A:n korvattavaksi vaatimat oireet sovi ajallisesti eivätkä laadultaan syklosporiinilääkityksen aiheuttamiksi. Lautakunta pitää syy-yhteyttä lääkityksen ja oireiden välillä erittäin epätodennäköisenä ja katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Mervaala

Soinila

Tulosta