Haku

VKL 60/13

Tulosta

Asianumero: VKL 60/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksen voimassaolo. Vakuutusehdon kohtuuttomuus.

Tapahtumatiedot

A oli toiminut apteekkarina. Jäätyään eläkkeelle ja päätettyään yritystoimintansa A oli irtisanonut oikeusturvavakuutuksen 30.6.2011. A:n palveluksessa aikoinaan toiminut B oli esittänyt kesällä 2012 työsuhteen irtisanomiseen ja palkkasaataviin liittyviä vaatimuksia, jotka A oli riitauttanut.

A haki asiaan oikeusturvaetua yrityksensä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset 17.11.2012 ja 10.1.2013

Vakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessään, ettei asiaan voitu myöntää oikeusturvaetua, koska vakuutustapahtuma oli sattunut vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että riidan kohteena olevat vaatimukset perustuivat B:n työsuhteen aikaisiin tapahtumiin, jolloin oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa. Lisäksi vakuutuksenottaja on lausunut, ettei hänellä olisi ollut mahdollisuutta pitää vakuutusta voimassa enää sen jälkeen, kun hän oli jäänyt eläkkeelle ja päättänyt yritystoiminnan. Vakuutuksenottajan mukaan oli kohtuutonta, jos oikeusturvaetu evättäisiin kyseessä olevalla muodollisella perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutuksenottajan vakuutus oli päättynyt 30.6.2011 ja että riita oli syntynyt vasta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi vakuutuksenottajalla ei ollut oikeutta saada oikeusturvavakuutuksesta korvausta. Yritystoiminnan päättymisellä ei ollut merkitystä asiassa. Vakuutusyhtiö on myös todennut, että lähes kaikkien vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuksissa vakuutustapahtuma on määritelty samalla tavalla, minkä vuoksi ehtokohtaa ei voitu pitää kohtuuttomana.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Edelleen ehdossa todetaan, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.

Oikeustoimilain 36 §:n mukaan jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioonottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiassa syntynyt vakuutusehdoissa määritelty korvattava vakuutustapahtuma. Lisäksi kysymys on siitä, johtaako asiassa sovellettu vakuutusehto kohtuuttomuuteen.

Käytössään olevan selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että riita eli vakuutustapahtuma on syntynyt vakuutuksen päättymisen jälkeen. Merkitystä ei ole sillä, että riidan perusteena olevat tapahtumat ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Sen vuoksi vakuutusyhtiöllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus evätä oikeusturvaetu.

Oikeusturvavakuutuksen ehto, jonka mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen ja jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma, on yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturvavakuutuksissa. Kyseessä oleva ehto ei ole siten vakiintuneesta vakuutuskäytännöstä poikkeava tai yllätyksellinen.

Kynnys pitää vakuutussopimukseen kirjattuja ja lausunnonpyytäjän tiedossa olleita ehtoja kohtuuttomina siinä merkityksessä kuin oikeustoimilain 36 §:ssä on säädetty, on pidettävä vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella korkealla. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2001:135 mukaan vakuutusturvan laajuus on yleensä sopimuksenvarainen asia, ja vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu. Sellaiseen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee ennakkopäätösten mukaan suhtautua varsin pidättyvästi. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ratkaisupyynnössä ole esitetty sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä oleva vakuutusehto olisi kohtuuton tai että sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön ratkaisu on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Kantola.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia