Haku

VKL 601/15

Tulosta

Asianumero: VKL 601/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Väsyneenä ajaminen. Suojeluohjeen laiminlyönti. Korvauksen alentaminen. Vähäinen huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli joulukuussa 2014 ajamassa Uudeltamaalta Pohjois-Pohjanmaalle. Hän oli kello 19.30 aikaan nukahtanut rattiin, minkä seurauksena auto on suistunut vastaantulevien kaistan yli ojaan. Ajoneuvo on vaurioitunut ja vakuutuksenottaja saanut vähäisiä vammoja.

Vakuutusyhtiö on 31.3.2015 antamassaan korvauspäätöksessä katsonut, että vakuutuksenottaja oli kuljettaessaan ajoneuvoa väsyneenä jättänyt noudattamatta suojeluohjeen määräyksiä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö oli vähentänyt korvauksesta neljäsosan (1/4).

Vakuutuksenottaja on pyytänyt vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstä, koska eräs syy äkillisesti ja yllättäen tapahtuneeseen nukahtamiseen on ollut hänen verensä alhainen hemoglobiiniarvo.

Vakuutusyhtiö on 11.6.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä katsonut, ettei alhaisella hemoglobiinilla ole ollut niin suurta merkitystä tapahtuneeseen. Vahingon syynä oli yhtiön käsityksen mukaan edeltävien vuorokausien vähäisestä unesta johtunut nukahtaminen. Sitä, että lähtee pitkälle ajomatkalle nukuttuaan viimeisten vuorokausien aikana vain muutaman tunnin, ei voida pitää vähäisenä huolimattomuutena.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja hakee muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Hän katsoo, että suojeluohjeiden soveltamispäätös on väärä ja perusteeton. Vakuutusyhtiön tekemän suuruinen vähennys voidaan tehdä vain, jos kyseessä on tahallinen huolimattomuus suojeluohjeen noudattamatta jättämiseen. Siitä ei tässä tapauksessa ole kysymys.

Asianajajan mielestä vakuutuksenottaja on ollut täysin ajokuntoinen ja normaalivointinen ajoon lähtiessään. Hänellä ei ole ollut tietoa alentuneesta hemoglobiinista. Hän ei ole tietoisesti jättänyt noudattamatta suojeluohjeita.

Sillä, että on ennen ajotapahtumaa nukkunut joinakin öinä heikosti, ei ole merkitystä siihen, mikä ajokunto on ollut tapahtumahetkellä. Vakuutuksenottaja on ollut varsin pirteä hetkellistä torkahtamista lukuun ottamatta. Tässä tapauksessa tulee kyseeseen korkeintaan vähäinen huolimattomuus, mikä ei anna perustetta korvauksen alentamiseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen korvauspäätös on oikea, eikä aihetta päätöksen muuttamiselle ole. Vakuutusyhtiö katsoo vähennyksen olevan aiheellinen ja määrältään kohtuullinen.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että suojeluohjeiden mukaan korvausta voidaan alentaa, jos ajoneuvoa on kuljetettu väsyneenä. Ratkaisevaa ei ole tilanteen subjektiivinen yllättävyys vakuutuksenottajalle, vaan se, onko objektiivisesti ajatellen yllättävää, että vakuutuksenottaja on nukahtanut. Arvioinnissa otetaan huomioon mm. edellisten vuorokausien unimäärät, tuntemukset ennen ajoon lähtöä ja ajon aikana.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei ole aihetta epäillä vakuutuksenottajan itse ilmoittamaa ulosajon todennäköistä syytä nukahtamisen ja edellisten öiden vähäisen unimäärän vuoksi. Myöhemmin vakuutuksenottajan puolesta on esitetty, että syynä on ollut alhainen hemoglobiini. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutuksenottajan sairauskertomusten perusteella ei ole todettavissa mitään vakavaa, akuuttia syytä hemoglobiinin alentumiseen. Lääketieteellisesti arvioiden vakuutusyhtiö pitää selvitettynä, ettei anemia ole aiheuttanut nukahtamista. Sairauskertomuksista ilmenee, että vakuutuksenottajaa on tutkittu aikaisemminkin alentuneen hemoglobiinin takia, joten hän on ollut tietoinen terveydentilastaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

- vakuutuksenottajan sairauskertomukset sairaalasta, jonne hänet vietiin vahinkopaikalta, ja kuljetuksesta kotipaikkakunnan sairaalaan.

- vahinkotapahtumasta laadittu poliisin tutkintailmoitus.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus suojeluohjeen laiminlyöntiin vedoten vähentää korvausta 1/4. Onko väsyneenä ajaminen ja nukahtaminen rattiin vähäistä suurempaa huolimattomuutta?

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5 (Suojeluohjeet) mukaan suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään vahingon syntyminen tai pienentämään vahingon laajuutta. Ehdon mukaan vakuutuksenottajan tulee noudattaa suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen kohdan 5.1.1 mukaisesti.

Ehtojen 5.1 (Omaisuuden turvallinen käyttö) kohdan 8 mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä.

Vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 5.1.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita, vahinkovakuutus) mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Vahingon satuttua vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Asian arviointi

Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli kuljettanut ajoneuvoa ja nukahtanut hetkellisesti rattiin. Nukahtamisen seurauksena oli törmäysvahinko. Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö oikeutettu alentamaan korvausta väsyneenä ajamista koskevan suojeluohjeen perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei väsyneenä ajamista koskevan suojeluohjeen rikkomisena voida pitää sitä, että kuljettaja jatkaa ajoaan vaikka hän hetkellisesti tuntee väsymystä. Suojeluohjeen laiminlyöntinä lautakunta pitää sitä, että kuljettaja jatkaa ajoaan, vaikka objektiivisesti arvioiden hänen olisi pitänyt käsittää, että häneltä väsymyksen vuoksi puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen turvallisesti.

Vakuutuksenottaja on kertonut nukkuneensa tapahtumapäivää edeltäneinä öinä vain muutamia tunteja yössä. Vakuutusyhtiölle hän on kertonut nukkuneensa todella huonosti monta yötä ennen vahinkoa. Ajoon lähtiessään vakuutuksenottaja on omasta mielestään ollut täysin ajokuntoinen ja normaalivointinen. Vakuutuksenottaja on katsonut nukahtamisen johtuneen alhaisesta hemoglobiiniarvosta.

Vakuutuksenottaja on kertonut nukkuneensa edellisinä öinä vain pari tuntia yössä, hän oli ajaessaan käyttänyt vakionopeudensäädintä (80 kilometriä tunnissa) ja nukahtanut yllättäen ajaessaan tylsää tien pätkää pimeällä. Hän oli pitänyt tauon Jyväskylässä, jonne on ajoon lähtöpaikasta noin 230 kilometriä. Vakuutuslautakunnan arvion mukaan tuon matkan ajamiseen vakuutuksenottajan kotipaikkakunnalta menee tavanomaisissa oloissa yli 2,5 tuntia. Jyväskylästä lähdettyään vakuutuksenottaja on ennen ojaanajoa ajanut yhdenjaksoisesti yli 130 kilometriä, mihin on kulunut aikaa arviolta yli 1,5 tuntia.

Ottaen huomioon vakuutuksenottajan ilmoittaman vähäisen nukkumisen edellisinä öinä, jäisen tien ja melko myöhäisen ajankohdan pimeänä vuodenaikana (vahinko oli sattunut klo 19.30), vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on jättänyt noudattamatta normaalia huolellisuutta varmistaakseen riittävän vireystilan ja hyvän ajokunnon.

Asiakirjoista ilmenee, että vakuutuksenottajan alhaista hemoglobiiniarvoa on tutkittu jo ennen sattunutta ojaanajoa. Hemoglobiinin alhaisuus on lautakunnan käsityksen mukaan ollut vakuutuksenottajan tiedossa ennen vahinkoa. Alhaisella hemoglobiinilla on voinut olla vähäistä merkitystä vakuutuksenottajan nukahtamiseen, koska jo lievään anemiaan voi liittyä väsymystä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että edellä esitetyt seikat huomioon ottaen vakuutuksenottajan olisi pitänyt ymmärtää, ettei hän ollut siinä kunnossa, jota autolla ajaminen edellyttää. Ajaessaan tästä huolimatta hän on vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta menetellyt väsyneenä ajamista koskevan suojeluohjeen vastaisesti. Menettely on vaikuttanut vahingon syntyyn.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa vakuutuksenottajalle maksettavaa korvausta yhdellä neljäsosalla (1/4) vakuutuksenottajan suojeluohjeen vastaisen menettelyn perusteella. Lautakunta ei suosita korvauspäätöksen muuttamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta