Haku

VKL 600/15

Tulosta

Asianumero: VKL 600/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 09.06.2016

Fastighetsförsäkring. Åldersavdrag på byggnadskostnader vid läckageskada. Vilken del av reparationskostnaderna hänför sig till den skada som ingår i försäkringens ersättningsområde?

Uppgifter om händelseförloppet

I ett flervåningshus har avloppsledningen till lägenhet A 5 av någon anledning stockat och i samband med att barnen duschat har vattennivån stigit och vatten runnit över tröskeln ut i lägenhetens torra utrymmen, m.a.o. kök och wc. Skadan har inträffat 10.12.2014.

Försäkringsbolaget har i sitt ersättningsbeslut 13.2.2015 konstaterat, att följdskadorna för de torra utrymmenas del ersätts. Ersättningens omfattning motsvarar den standardnivå som konstruktionerna med ytor hade eller kan anses ha haft ursprungligen och som fastighetsbolaget har ansvarsskyldighet att iståndsätta efter skadan. Vid utbetalning av ersättning för skadekostnader tillämpas antingen ett Åldersavdrag för byggnadskostnader på 30 % (1977 – 2014, 36 år) eller förhöjd självrisk (10 * 300 = 3.000 euro). Av dessa används det avdrag som blir större beroende på skadekostnadernas storlek.

I sitt andra ersättningsbeslut 8.10.2015 anser försäkringsbolaget, att eftersom skadans totala ersättningsbara kostnader inte överstiger 3.000 euro utbetalas ingen ersättning.

Kundens klagomål

I klagomålet yrkar försäkringstagaren att inget åldersavdrag ska göras för läckageskadan, eftersom den orsakades av att barnleksaker hade åkt ner i avloppet, inte av att rören hade gått sönder på grund av sin ålder. Dessutom yrkar försäkringstagaren på att kostnaderna för att riva wc-konstruktionerna och den ökade elförbrukningen ersätts fullt ut. Enligt försäkringstagarens uppfattning bör hänsyn tas till att wc och kök är torra utrymmen utan golvbrunn och att bara badrummet är våtutrymme.

Försäkringstagaren anser, att åldersavdrag inte kan göras, eftersom det är fråga om en fuktskada och inte en läckageskada. Ett föremål har fastnat i avloppsröret med den påföljd att en översvämning uppstod. Fastighetsbolaget anser att ett avloppsrörs ålder inte kan påverka ersättningsbeslut i detta fall. Ett föremål kan fastna oberoende av rörets ålder.

Försäkringstagaren har yrkat på följande ändringar i ersättningarna:

- Bolaget A:s entreprenadfaktura innehåller reparationskostnader för badrum och wc. Den del som gäller reparationskostnader för wc borde ersättas. Försäkringstagaren kräver 18,2 % av slutsumman som ersättning.

- Från bolaget B:s faktura har försäkringsbolaget felaktigt gjort ett avdrag på 25 % på grund av att wc varit försett med golvbrunn. Fakturan gäller wc- och badrumsgolvstorkning samt elförbrukning. Försäkringstagaren bestrider försäkringsbolagets rätt att göra sådana avdrag på sådana grunder, eftersom wc är ett torrt rum utan golvbrunn.

- Bolaget C:s faktura innehåller kostnader för rivningsjobb i både badrum och wc. Försäkringen bör ersätta rivningsjobb och material till den del som gäller wc-golvets rivning. Försäkringstagaren kräver 18,2 % av slutsumman som ersättning.

Försäkringstagaren anser att kostnaderna för wc-reparation (bolaget A) och rivning (bolaget C) bör räknas i relation till de kaklade ytorna i badrummet (22 m2) och wc (4 m2). Försäkringstagaren har gjort en beräkning: 4/22 = 18,2 %.

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt svar på begäran om utlåtande anser försäkringsbolaget att det har tillämpat villkoren om åldersavdrag korrekt och enligt gällande försäkringsvillkor. Försäkringsbolaget konstaterar, att skadan är en följd av läckageskada som ersätts ur försäkringens läckageskydd. Åldersavdrag skall enligt gällande försäkringsvillkor tillämpas på skadans alla reparationskostnader. Oavsett huruvida avloppet stockats tillämpas åldersavdraget alltid utgående från det föremåls ålder varifrån vattnet utströmmat.

Försäkringsbolagets uppfattning om det ställda kravet för bolaget A:s faktura är att det inte finns några sådana kostnader i fakturan att urskilja som klart och tydligt skulle klargöra wc-utrymmets andel av fakturans kostnader. Fakturan verkar bestå enbart av reparations/ombyggnadskostnader som uppkommit till följd av badrummet.

Försäkringsbolaget anser att uträkningen av den procentuella andelen av fakturan (bolaget A) är felaktig. Uträkningen borde göras så att wc:s och badrummets kaklade ytor räknas ihop, och sedan räknas wc:s andel av totalytan. Uträkningen skulle således se ut som följer: 4 m2 + 22 m2 = 26 m2 och 4/26 = 15 %.

Vad angår bolaget B:s faktura och 25 procents avdrag, berättar försäkrings­bolaget att försäkringen inte ersätter några torkningskostnader för badrummets del eftersom badrummet är ett våtutrymme där en fungerande fuktisolering skall finnas. Badrumsgolvet har enligt skaderapporten haft fuktskador. Försäkringsbolaget vidhåller 25 % avdrag på skadans torkningskostnader och torkningens elförbrukningskostnader.

Angående bolaget C:s faktura om torkning och material godkänner försäkrings­bolaget 15 % av rivningskostnaderna för wc. För materialdelen har försäkrings­bolaget ingen kännedom vad för material som skulle behövas för att riva bort golvkaklen i wc. Den delen är inte ersättningsbar.

Utredningar

En besiktningsrapport om en skadebesiktning som utfördes 11.12.2014. I rapporten ingår fotografier och en planritning som visar de skadade områdena i bl.a. badrummet och wc:n.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida åldersavdrag ska göras vid läckageskada när skadan orsakats av att leksaker täppt till avloppet. Dessutom är det fråga om till vilken del kostnaderna för rivning, torkning och reparation av konstruktionerna ska ersättas från försäkringen.

Försäkringsvillkor

Enligt försäkringsvillkoren (24.3 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem, läckage) ersätter försäkringen skada på konstruktioner förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska från byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät. Försäkringen ersätter inte [skada] av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring samt skada som förorsakats av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten.

I punkt 26.4.1.3 värderings- och ersättningsbestämmelserna (26.4 Uträkning och utbetalning av ersättningsbelopp, 26.4.1 Självrisk och åldersavdrag) sägs följande: då byggnaden skadas till följd av skada på värme- och vattenanläggningar och –anordningar vilka är 30 år eller äldre utgör försäkringstagarens självrisk det tiofaldiga beloppet av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken.

Enligt punkt 26.4.1.7 (Åldersavdrag på byggnadskostnader vid läckageskada) i försäkringsvillkoren görs på kostnader för byggnadskonstruktioner vid i punkt 24.3 definierad läckageskada, ett åldersavdrag i enlighet med en tabell i villkoren. Åldern hos ledningen, röret eller anordningen räknas från början av det bruksår som följer på installeringsåret. När ledningens, rörnätets eller anordningens ålder är 30–39 år, är åldersavdraget 30 %.

Ifall åldersavdraget, uträknat enligt ovannämnda tabell, understiger den enligt punkt 26.4.1.3 uträknade självrisken, avdras denna självrisk i stället för åldersavdraget.

Avgörande

Åldersavdrag

Försäkringsnämnden konstaterar att åldersavdrag vid läckageskador görs oberoende av vad som har orsakat den ersättningsgilla läckageskadan. När det är fråga om en läckageskada som avses i försäkringsvillkoren görs åldersavdrag på grundval av skadan i enlighet med försäkringsvillkoren. Den omständigheten att stockningen i rörnätet orsakats av barnleksaker har ingen betydelse med tanke på görandet av åldersavdrag. I åldersavdraget tas det hänsyn till hur gammalt byggnadens rörnät är.

Reparationsfakturorna

Fakturan från bolaget A

Försäkringsnämnden konstaterar att man av bolaget A:s fakturaspecifikation kan dra slutsatsen att kostnaderna hänför sig till golvvärmen i badrummet och de material som behövs för installering av sådan. Av fakturan framgår inte tydligt att den skulle innefatta kostnader för att riva wc-konstruktioner som blivit fuktiga eller för att torka konstruktioner.

Försäkringstagaren har inte visat att det i fakturan från bolaget A ingår sådana poster som hänför sig till reparation av skadorna på wc:n och bör ersättas från försäkringen såsom läckageskada.

Fakturan från bolaget B

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande till Försäkringsnämnden berättat att ett 25 % stort avdrag har gjorts därför att torkningen av badrumskonstruktionerna inte ersätts från försäkringen. Enligt skadebesiktningsrapporten har badrums­golvet haft fuktskador. Badrummet hade sanerats i något tidigare skede, varmed man lagt golvkakel ovanpå gammal plastmatta. Försäkrings­bolaget har konstaterat att fuktisoleringen under badrummets kakel inte hade varit enhetlig och hel.

Försäkringstagaren har inte bestridit försäkringsbolagets meddelande om sanering av badrummet och kakelläggning ovanpå den plastmatta som tidigare har använts som ytmaterial. I klagomålet har försäkringstagaren inte heller yrkat att skadan i badrummet ska ingå i försäkringens ersättningsområde. Försäkringsbolaget har i sitt ersättningsbeslut av 13.2.2015 ansett att skadan i badrummet inte ingår i ersättningsområdet.

Försäkringsnämnden konstaterar att det i ersättningsbeslutet felaktigt har angetts att det 25 % stora avdraget beror på att wc:n har en golvbrunn och därför är ett våtutrymme.  I sitt bemötande har försäkringsbolaget rättat detta genom att konstatera att avdraget baserar sig på att badrummet är ett våtutrymme som bör ha lämplig fuktisolering.  Enligt försäkringsvillkoren, punkt 24.3, ersätter försäkringen inte skada av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, och inte heller skada som förorsakats av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel.

Fakturan från bolaget C

Försäkringsnämnden har på basis av den inkomna nya utredningen godkänt att 15 % av fakturan för konstruktionsrivning och material ersätts, till den del det är fråga om rivning av konstruktioner. Resten av rivningskostnaderna gäller badrummet.

Ingen mer detaljerad utredning om materialen finns, och inte heller om vad de skulle ha behövts till vid rivningen. Till denna del är den som ansöker om ersättning bevisningsskyldig.

Försäkringsnämnden konstaterar att det av fakturan inte framgår vilken del av rivningsarbetet som har gällt wc:n och vilken del som har gällt badrummet. Försäkringsbolagets på antalet kvadratmeter baserade kalkyl där man först räknat den totala arean och sedan wc-ytans andel av den är rätt, enligt Försäkringsnämndens uppfattning. Om wc-ytan (4 m2) beräknas utgående från badrummets yta (22 m2) blir resultatet inte ett kalkylmässigt korrekt förhållande mellan ytorna.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ändrar ersättningsbeslutet bara så till vida att försäkringsbolaget i enlighet med sitt bemötande ersätter 221,34 euro av fakturan från bolaget C såsom kostnader för rivning av wc-konstruktioner.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FORSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Pellikka

 

Ledamöter:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia