Haku

VKL 600/14

Tulosta

Asianumero: VKL 600/14 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Vuotovahinko. Useampi vahingon lähde. Roiskeveden pääsy rakenteisiin. Vesieristys. Sadevesikourun rikkoontuminen. Muualta rakenteisiin päässyt sadevesi. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuonna 1976 rakennetussa omakotitalossa havaittiin 2.1.2014 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan määrittelemättömänä ajankohtana syntynyt vesivahinko. Vahingon huomasi asunnon vuokralainen, joka kiinnitti huomiota hajuhaittoihin. Vakuutuksenottaja kertoi, että vakuutusyhtiö antoi hänelle 10.1.2014 luvan avata kosteuskohdat ja kartoittaa vahingon laajuutta.

Taloon oli tehty kunto- ja kosteuskartoitus 16.12.2013. Kosteuskartoitusraportissa todettiin, että WC:n ja vaatehuoneen alapohjan eristeen kosteuden todettiin olevan mittauksissa kohollaan. Saunan ja pesuhuoneen lattiaklinkkereiden havaittiin irronneen alustastaan. Pesuhuoneen väliseinän laatoituksen sauma-ainetta oli irtoillut. Toimenpide-ehdotuksina esitettiin pukuhuoneen lattiamaton poistaminen ja betonin kuivaaminen sekä varaston lattiamaton poistaminen ja lattialevyn vaihtaminen kostealta alueelta sekä eristetilan tarkistaminen.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja kävi vahinkopaikalla 8.1.2014. Hän totesi pesuhuoneen lattiakaivon korokerenkaaseen tuodun kaksi poistoputkea, joista kumpaakaan ei ollut tiivistetty. Kohteessa ei tarkastajan mukaan ollut vesieristystä, eikä vahinko ollut tarkastajan mukaan korvattava.                                                                                                 

Vakuutusyhtiö on evännyt vakuutuskorvauksen 10.1.2014 annetulla korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ollut vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Yhtiö on ilmoittanut, että vahinkotarkastuksessa pukuhuoneen lattiassa havaittiin kosteutta pesuhuoneen lattian oven edustalla. Kosteutta havaittiin myös varaston ulko-oven edessä. Varaajan ylivuotovedet olivat päässeet lattialle. Keittiössä havaittiin kalustevälin alalaatan olevan halki lieden ja altaan kohdalla.

Vakuutuksenottaja on kertonut 20.1.2014 päivätyssä muutoksenhakukirjelmässään, että vahinkoaluetta tutkineen urakoitsija V:n mukaan kosteus oli 95 %:n todennäköisyydellä tullut ulkopuolelta rakennukseen. Rakennuksen takaseinän alajuoksu oli ollut kostea saunan, pesuhuoneen ja vaatehuoneen kohdalla. Sokkelia vastoin oleva tasoitushiekka oli märkää ja sitä poistettiin kolme ämpärillistä. Vakuutuksenottaja on kertonut, että sadevesiränni putosi alas lumen sulaessa ja ränni oli katkennut keskeltä vaatehuoneen kohdalla. Vesi oli päässyt rakennukseen todennäköisesti rikkinäistä ränniä pitkin. Vakuutuksenottaja kertoo saaneensa yhtiöltä 10.1.2014 luvan avata rakenteita ja selvittää vahingon laajuutta. Vakuutuksenottaja on kiistänyt vesieristyksen rakennusvirheen ja sen, että laatoitus olisi ollut huonossa kunnossa.

Vakuutuksenottaja on kertonut 13.3.2014 päivätyssä kirjelmässään, että pesuhuoneen pesukoneliitännässä tai pesukoneen tuloputkessa olisi joskus ollut vuotoa, mikä voisi selittää havaitut kosteushaitat.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 16.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että vesivahingot ovat johtuneet vesihuoltoa palvelevien laitteiden rikkoutumisesta. Vakuutuslautakuntaan 12.2.2015 saapuneessa lisävastineessa vakuutuksenottaja on lausunut, ettei kuntokartoituksen merkintä laattojen kopinasta tarkoita, että vettä olisi laattojen alla. Urakoitsijan mukaan betonin ja laattojen välissä ei ollut kosteutta. Vakuutuksenottaja kiistää vahinkojen johtuvan roiskevesistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 6.11.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksesta korvataan kiinteästi asennetusta putkesta ja esimerkiksi pesukoneesta vuotaneesta vedestä aiheutunut vesivahinko. Vakuutuksesta ei sen sijaan korvata muualta virranneen sade- tai sulamisveden aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lumen tai jään painosta. Koska sadevesikouru ei ole ehdoissa tarkoitettu rakennuksen vesihuoltoa palveleva kiinteästi asennettu putkisto, ei siitä valuneista vesistä aiheutunutta vahinkoa korvata vakuutuksesta.

Pesutilan eristämistä koskeva ohje on löydettävissä teoksesta RIL 10, Talonrakennuksen kosteus- ja vesieristystöiden normaalimääräykset vuodelta 1948. Ohjeen mukaan kaikki rakennusosat, jotka joutuvat kosketuksiin seisovan veden kanssa, on eristettävä ns. kevyellä vedenpaine-eristyksellä. Silloin kun pesuhuoneen rakenteet on eristetty asianmukaisesti, roiskeet eivät voi aiheuttaa vesivahinkoa. Tässä tapauksessa vedeneristystä ei ollut tehty ja näin ollen vesivahingoissa ei ollut kyseessä ennalta arvaamattomista vahinkotapahtumista.

Vakuutusyhtiö on kiistänyt 3.3.2015 päivätyssä lisävastineessaan vahingon johtuvan pesukoneen liittimen vuotamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan eri huoneissa sijaitsevat vesivahingot ovat tuskin johtuneet pesukoneen putken vuodosta ja tästä vuotovahingosta ei ollut koskaan ilmoitettu yhtiölle.

Yhtiö on lausunut lisäksi, etteivät pesuhuoneen liitosvuodosta valuvat vedet saa päästä rakenteisiin vesieristeiden läpi. Kartoituksen perusteella alapohjan kosteus on ollut tavanomaisella tasolla tai lievästi lähiympäristöä korkeammalla tasolla. Nämä arvot eivät viittaa siihen, että kyseessä olisi ollut vuotovahinko. Jos rakenteet olisivat kastuneet liitinvuodosta, olisivat kosteusarvot mitattuja korkeampia ottaen huomioon myös sen seikan, ettei rakenteisiin päässyt vesi kuivu nopeasti. Liittimen korjausta ei myöskään ehdotettu toimenpide-ehdotuksessa.

Vahinkotarkastusmuistioon liitteenä olevista valokuvista on nähtävissä, että suihkunurkassa oli havaittavissa roiskeveden aiheuttamia vahinkoja. Kyseessä ei ole edellä mainituin perustein ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vuotovahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa olevan kyse sen arvioimisesta, ovatko vakuutuksenottajan ilmoittamat kosteusvahingot vakuutusehtojen mukaan korvattavia vuotovahinkoja.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 13.1.1.1 (Neste-, kaasu- tai höyryvuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on vuotanut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

- rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista
- rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista
- hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä vesijohtoverkkoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten esimerkiksi pesukoneesta
...
Muista kuin edellä mainituista putkista ja laitteista tai muualta virranneen sade- tai sulamisveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

Kohdan 13.2.1 (Lattiakaivot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa lattiakaivon ja sen korokerenkaan tai lattiakaivon ja lattian vesieristeen liitoksen tai korokerenkaan putkiläpivientien liitoksen kautta rakenteisiin vuotanut neste.

Kohdan 13.2.2 (Rakennusvirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu-, asennus- tai rakennusvirheestä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen osoittaa vahingon johtuvan rajoitusehdon tarkoittamasta olosuhteesta. Vakuutuksenottajan mukaan vahinko johtuu joko sadevesikourusta sisälle rakennukseen päässeestä vedestä tai pesukoneen liitinvuodosta. Yhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt liitinvuotoa vaan vahingot johtuvat roiskevedestä, eikä sadevesikourusta sisälle päässeen veden aiheuttama vahinko ole korvattava vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt näyttöä sen väitteensä tueksi, että kyseessä olisi ollut liitinvuodosta aiheutunut vahinko. Vahinkokartoituksissa ei ollut minkäänlaista mainintaa liitosten vuotamisesta. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei vahinko esitetyn selvityksen perusteella johdu liitosten vuotamisesta.

16.12.2013 päivätyn kosteusmittauksen mukaan rakennuksen tilat olivat kuivia wc:n ja vaatehuoneen alueiden kohonneita kosteusarvoja lukuun ottamatta. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa 8.1.2014 havaittiin, että pesuhuoneen lattiakaivon korokerenkaaseen oli yhdistetty kaksi poistoputkea, joiden läpivientejä ei ollut tiivistetty. Pesuhuoneessa ei ollut lainkaan vedeneristystä ja suihkunurkassa havaittiin roiskevesijälkiä.

Pesuhuoneessa ei ole lautakunnan näkemyksen mukaan näytetty tapahtuneen ehtojen mukaista vuotovahinkoa tai muuta äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, vaan roiskevesi on esitetyn selvityksen perusteella todennäköisesti päässyt rakenteisiin puutteellisen vedeneristyksen vuoksi. Kyseinen vahinko ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole vakuutuksesta korvattava ennalta arvaamaton ja äkillinen vuotovahinko.

Vakuutuksenottajan konsultoiman urakoitsija V:n mukaan kosteutta oli päässyt rakenteisiin ulkoa sadevesikourun rikkouduttua lumen painosta. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti vuotanut vesi. Muista kuin edellä mainituista putkista ja laitteista tai muualta virranneen sade- tai sulamisveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Sadevesikourusta rakennukseen vuotaneesta sadevedestä johtuva vahinko ei ole lautakunnan näkemyksen mukaan ehtojen tarkoittama putki- tai laitevuotovahinko. Kyse on ollut muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä, josta johtuvaa kosteusvahinkoa vakuutus ei korvaa rajoitusehdon perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ulkoa tulleen sadeveden aiheuttama vahinko ole korvattava vakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia