Haku

VKL 599/14

Tulosta

Asianumero: VKL 599/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2015

Ajoneuvon käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Mopoauto vaurioitui lunastuskuntoon ojaan ajossa.  Vakuutusyhtiö arvioi ajoneuvon käyväksi arvoksi 5 000 euroa. Asiakas pitää arviota liian alhaisena.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa on ollut 6 500 euroa. Asiakas korostaa, että ajoneuvon varustetaso on ollut huomattavasti normaalia parempi. Myös ajoneuvon maalipinta on ollut erinomaisessa kunnossa.

Asiakkaan mukaan korjaamon edustaja on todennut, että iso osa tarkastajan mopoautosta löytämistä puutteista, kuten iskunvaimentimien ja pakosarjan öljyvuodot, on syntynyt ojaan ajon yhteydessä. Myös ajoneuvon ”kosteusvaurio” johtuu kolarissa rikkimenneestä sivuikkunasta, sillä sen seistessä korjaamon pihalla, vettä tuli kaatamalla. Myös ajoneuvon soitin irrotettiin kolarin jälkeen, jotta sitä ei varastettaisi korjaamon pihalta.

Asiakas toteaa, että ajoneuvolla on ajettu mittarin osoittamat 17 000 kilometriä ja tästä on myös maahantuojan edustajan lausunto. Mopoautojen laakerit ja renkaat ovat normaalia kulutustavaraa. Ajoneuvon huoltohistoriasta on Suomeen tuonnin jälkeen pidetty tarkasti kirjaa. Vakuutuksenottaja huomauttaa myös, ettei verrokkina käytettyjen ajoneuvojen taustoja ole selvitetty. Monet mopoautot ovat kolarikorjauksen jälkeen uudelleenrekisteröityjä, mikä pudottaa niiden hintaa tuntuvasti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei ajoneuvon käyvän arvon korottamiselle ole esitetty perusteita. Asiakas ei ole esittänyt vertailua esimerkiksi toisten ajoneuvojen hintapyyntöihin, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että käyvän arvon määrittely on tehty virheellisesti. Ominaisuudet, kuten ajo-neuvon normaalia parempi varustelutaso, johon asiakas on vedonnut, on jo huomioitu vahinkotarkastajan tekemässä arvioissa.

Ajoneuvon varustetaso on parempi kuin vastaavien Suomessa myytävien ajoneuvojen keskimäärin. Tämä on hintaa nostava tekijä. Ajoneuvon kunto on kuitenkin melko huono verrattaessa markkinoilla oleviin. Vahinkotarkastaja on myös havainnut tekijöitä (mm. ajoneuvon yleinen kunto ja renkaat), joiden perusteella on syytä epäillä kilometrimittarin lukeman oikeellisuutta. Yhtiö pitää mahdollisena, että asiakasta olisi ostohetkellä huijattu, sillä vahinkotarkastajan mukaan on mahdollista, että mittaristo on jossain vaiheessa vaihdettu ja ajoneuvon kilometrit ovat tässä yhteydessä nollautuneet. Vahinkotarkastajan mukaan epäilys matkamittarilukemasta ei kuitenkaan vaikuta muiden puutteiden vuoksi hintaan merkittävästi.

Ajoneuvossa on havaittu puutteita, jotka alentavat ajoneuvon hintaa. Ajoneuvon kunnon korin, sisustuksen ja moottorin osalta vahinkotarkastaja on arvioinut välttäväksi ja maalauksen kunnon tyydyttäväksi. Hintaa laskevina tekijöinä vahinkotarkastaja on ottanut huomioon muun muassa öljyvuodon pakosarjan ja pakoputken liitoksessa, reiän lattiassa kuljettajan jalkatilassa, väljän oikean takapyörän laakerin, pakoputken haitarin rikkoutumisen, sekarengastuksen sekä yksittäistuonnin ulkomailta.

Yhtiö katsoo, että asiakkaan väite useiden vikojen syntymisestä vahingon seurauksena ei pidä paikkaansa. Vahinkotarkastajan mukaan iskunvaimentimissa oli runsaasti likaa ulos vuotaneen öljyn päällä. Tämä osoittaa, että ajoneuvolla on ajettu huomattavasti vuodon alkamisen jälkeen. Ajoneuvon vasen puoli ei ole vaurioitunut törmäyksessä lainkaan, mikä myös tukee tarkastajan havaintoa vuodon alkamisesta ennen vahinkoa. Pakosarjan ja pakoputken liitoksen öljyvuodon syntyminen vahinkotapahtumassa olisi vaatinut sen, että ulosajon jälkeen ajoneuvon moottoria olisi käytetty pitkään. Ajoneuvo kuitenkin hinattiin suoraan vahinkopaikalta korjaamolle.

Yhtiö katsoo myös, että ajoneuvon kosteusvaurio on syntynyt ennen vahinkoa ja sen syynä olisi pohjassa ollut reikä. Reikää on käytetty äänentoistojärjestelmän virransaantiin, mutta sille ei ollut tehty asianmukaista läpivientiä, joka estäisi kosteuden pääsemisen kuljettajan puoleiseen jalkatilaan. Muun muassa ruostunut kuljettajan istuimen kiinnityskisko viittaa siihen, että kosteutta on päässyt ajoneuvon sisälle jo pidemmän aikaa.

Yhtiö huomauttaa, että myös ajoneuvon renkaat ovat olleet erimerkkisiä ja epätasaisesti kuluneita. Yhden renkaan kulutuspinta on alle lain salliman rajan ja kahden erittäin lähellä minimirajaa. Oikean takarenkaan välys vahinkohetkellä on tehnyt ajoneuvosta liikennekelvottoman.

Yhtiö toteaa, että vahinkotarkastaja on selvittänyt verrokkiajoneuvojen taustojen vaikutusta ajoneuvon myyntihintaan. Neljästä verrokista kolmea ei ole lunastettu vahingon johdosta. Yhtiön mukaan näyttää siltä, että ajoneuvon taustalla ei ole vaikutusta pyyntihintaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään muun muassa vahinkotarkastajan lausunto ajoneuvon käyvästä arvosta ja maahantuojan edustajan lausunto ajoneuvon kilometrimäärästä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, voidaanko ajoneuvon käyvän arvon katsoa olevan enemmän kuin 5 000 euroa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kaskovakuutusehtojen kohdan 6.5.3 mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon käypä arvo vakuutuksen kohteena olevin varustein.

Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta on yleisesti saatavissa tietyn päivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksen-mukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan.

Asian arviointi

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon merkin ja mallin markkinahinnat, vuosimalli, käyttöikä, ajetut kilometrit, varusteet, yksilöllinen kunto, aikaisempien omistajien lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut käypään arvoon vaikuttavat tekijät. Tässä tapauksessa vakuutustarkastajan vertailussa käyttämien ajoneuvojen hintapyynnit ovat vaihdelleet välillä 3 100 ja 7 500 euroa. Tästä on pääteltävissä, että ajoneuvon yksilöllinen kunto ja varustetaso vaikuttavat huomattavasti hintaan.

Asiakas vetoaa lausuntopyynnössään siihen, että ajoneuvo olisi ollut paremmassa kunnossa kuin vakuutustarkastaja on arvioinut ja tämän takia sen käypä arvo olisi ollut 6 500 euroa. Lausuntopyynnössään asiakas viittaa myös korjaamon edustajan toteamukseen siitä, että useat vauriot ja puutteet olisivat syntyneet ojaan ajon yhteydessä. Asiakas ei kuitenkaan ole toimittanut vaurioista tai ajoneuvon kunnosta ennen vahinkoa tarkempaa selvitystä. Muun selvityksen puuttuessa Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan lausuntoa ja vakuutusyhtiön vastineessa esittämiä seikkoja ajoneuvon kunnosta ja vaurioiden syntyajankohdasta luotettavimpana selvityksenä ajoneuvon vahinkoa edeltäneestä kunnosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ajoneuvon ole näytetty olleen paremmassa kunnossa kuin vakuutusyhtiö on arvioinut. Näin ollen ajoneuvon käyvän arvon ei ole näytetty olevan enemmän kuin yhtiö on arvioinut. Vakuutuslautakunta pitää yhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia