Haku

VKL 599/13

Tulosta

Asianumero: VKL 599/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.02.2014

Rättsskyddsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Fanns det särskilda skäl för att bevilja ersättning? Bestridande av yrkanden.

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade har varit målsägande och åtalad i en rättegång som gällde misshandel. Enligt åtalet har den försäkrade tilldelats ett knytnävsslag i ansiktet i ett slagsmål på en nattklubb. Den försäkrade har i sin tur först knuffat målsäganden och sedan tilldelat honom ett knytnävsslag mot ena sidan av huvudet. Den försäkrade har yrkat på 800 euro i skadestånd för personskador. Ersättning för rättegångskostnader har sökts från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget har avslagit ersättningsanspråket, eftersom det i fallet enligt bolaget inte har framlagts särskilda skäl till att ersätta målsägandens rättegångskostnader vid brottmål. Med särskilda skäl avses t.ex. personskador som är större än de skador som har beskrivits.

Besvär

Den försäkrade anser med beaktande av att det i ärendet ska upptas personbevisning och att den försäkrade har riktat ett skadeståndsyrkande mot den åtalade föreligger särskilda skäl att bevilja rättsskyddsförmån i ärendet.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt försäkringsbolaget har det i ärendet med beaktande av den försäkrades skador, tvistens art och omständigheterna i övrigt inte anförts särskilda skäl för beviljande av rättsskyddsförmån. Den åtalade har erkänt att han tilldelat den försäkrade ett knytnävsslag i ansiktet. Från försäkringen betalas inte ersättning i ett ärende där bestridande av krav inte kan visas.

Enligt försäkringsbolaget har den försäkrades skador varit av ringa betydelse. Han fick ett sår på insidan av läppen och läppen var svullen. Försäkringsbolaget har ansett att skadorna var snabbt övergående. Rättsskyddsförsäkringens syfte är att ersätta advokat- och rättegångskostnader när försäkringstagaren har blivit utsatt för orätt. Det har varit fråga om ett slagsmål på en nattklubb och båda parter har blivit åtalade för misshandel, därför finns det inte särskilda skäl att bevilja rättsskyddsförmån.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

1 Försäkringens ändamål

Ändamålet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som anges i punkt 4. Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet.

5 Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte vid tvist, mål eller ärende

a) där bestridande av krav inte kan visas

b) där värdet av vad som yrkas inte överstiger 500 euro

c) om det är fråga om åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade eller om sådant åtal anhängiggjorts mot den försäkrade.

8.4 I brottmål

Som målsägande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål om särskilda skäl föreligger, och det vid rättegången är fråga om andra privaträttsliga krav till följd av brott, än rättegångskostnader.

Som svarande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om åtal som målsägande väckt mot den försäkrade i det fall att den allmänna åklagaren inte kräver straff för samma gärning.

Avgörande

I det aktuella ärendet är det fråga om att bevilja den försäkrade rättsskyddsförmån i hans egenskap av målsägande i samband med en rättegång som handlar om ett slagsmål på en nattklubb. Enligt åtalet har den försäkrade tilldelats ett knytnävsslag i ansiktet, och han har i sin tur först knuffat målsäganden och sedan tilldelat honom ett knytnävsslag mot ena sidan av huvudet. Den försäkrade har yrkat på att den åtalade ska betala 800 euro i skadestånd för personskador. Ersättning för rättegångskostnader har sökts från rättsskyddsförsäkringen. Det är fråga om att bedöma om det i ärendet föreligger sådana särskilda skäl att ersätta en målsägandes rättegångskostnader vid brottmål som förutsätts i försäkringsvillkoren.

Syftet med rättsskyddsförsäkringen i brottmål är att trygga målsägandens möjlighet att framställa privaträttsliga anspråk. I försäkringsvillkoren konstateras det att målsägandens rättegångskostnader ersätts till den del det vid rättegången har varit fråga om andra privaträttsliga krav som den försäkrade har framfört till följd av brott än rättegångskostnader och särskilda skäl till att bevilja rättsskyddsförmån föreligger. Försäkringsbolaget har ansett att det i ärendet inte har framlagts särskilda skäl att bevilja den försäkrade rättsskyddsförmån i samband med en misshandelsrättegång där den försäkrade är såväl målsägande som åtalad.

I försäkringsvillkoren definieras det inte vad som menas med särskilda skäl som förutsättning för att ersättning ska beviljas. Försäkringsnämnden anser att privaträttsliga ersättningsanspråk som gäller personskador i princip kan anses vara särskilda skäl för beviljande av rättsskyddsförmån. Liv och hälsa är rättsintressen som kräver särskilt skydd, och personskador är ofta förknippade med en komplicerad bedömning av orsakssambandet. Försäkringsnämnden anser emellertid att de skador som den försäkrade ådrog sig till följd av knytnävsslaget (ett sår i läppen och svullen läpp) i detta fall var lindriga och övergående. Skadorna uppstod i ett slagsmål som ledde till att den försäkrade har åtalats för misshandel. Den försäkrades motpart har av utredningen att döma inte bestridit det åtal som framförts mot honom. Försäkringsnämnden anser således att den försäkrade inte har anfört särskilda skäl till att rättsskyddsförmån borde beviljas. Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är riktigt.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Norros samt ledamöterna Eskuri, Karimäki, Korpiola och Rusanen. Sekreterare var Anni Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta