Haku

VKL 598/15

Tulosta

Asianumero: VKL 598/15 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2016

Lakipykälät: 69

Ryöstö. Näyttö vakuutustapahtumasta. Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä.

Tapahtumatiedot

Vakuutetulta oli 8.6.2015 Rodokselle suuntautuneella lomamatkalla ryöstetty käsilaukku. Laukku sisälsi yhteensä 27 eriteltyä esinettä, arvoltaan yhteensä yli 13 000,00 euroa. Vakuutetun mukaan kaksi moottoripyörällä liikkunutta ryöstäjää oli kello 00.45 aikaan kaatanut vakuutetun maahan hotellin lähistöllä olevalla rantakadulla siepaten samalla käsilaukun.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa. Vakuutusyhtiö ei kiistä, ettei ryöstöä olisi tapahtunut, mutta se ei pidä yleiseen elämänkokemukseen perustuen uskottavana, että käsilaukussa kannetaan yli 12 000 euron edestä arvoesineitä yöaikaan. Korujen osalta ei ole esittää valokuvia, vaikka vakuutetun vakuutustutkijalle kertoman mukaan korut ovat olleet jatkuvassa käytössä. Korujen ostosta esitetyistä PayPal-kuiteista ei voi luotettavasti päätellä korujen olemassaoloa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että ilmoitettu vahingon määrä ei olisi tosiasiallisen vahingon määrän suuruinen. Vakuutusyhtiö ei voi arvioida korvausvastuunsa suuruutta. Näin ollen vahinko ei ole vakuutuksesta korvattavaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu vaatii ensisijaisesti, että vakuutusyhtiö korvaa hänelle koko aiheutuneen vahingon. Toissijaisesti vakuutettu vaatii, että vahingon määräksi vahvistetaan joka tapauksessa se ryöstetyn omaisuuden arvo, josta hän on voinut toimittaa kuitit ja tositteet eli yhteensä 13 747,64 euroa.

Ryöstetyssä käsilaukussa oli arvokasta omaisuutta ja ne matkatavarat, jotka vakuutetulla oli mukana kahden päivän retkellään, eli muun muassa kamera, koruja, aurinkolasit, käteistä rahaa ja meikkejä. Vakuutettu on toimittanut vakuutusyhtiölle listan ryöstetystä omaisuudesta ja mahdollisuuksien mukaan kuitit ja tositteet, jotka osoittavat kyseisten esineiden olemassaolon. Kaikista esineistä ei ole kuitteja, koska osa niistä on saatu lahjoina ja vakuutettu ei myöskään säilytä ostamansa kosmetiikan kuitteja. Vakuutetun kulttuurissa on tyypillistä, että naiset pitävät paljon koruja ja vaihtelevat niitä usein, minkä vuoksi hänellä oli paljon koruja mukana.

Vakuutusyhtiön päätös olla korvaamatta ryöstettyä kameraa, aurinkolaseja, käteistä rahaa ja kosmetiikkaa on myös käsittämätön. Näiden esineiden pitäminen käsilaukussa on täysin normaalia lomamatkalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Muutoksenhakija on esittänyt vakuutusyhtiölle merkittävän määrän erinäisiä selvityksiä varastetuksi ilmoitetusta omaisuudesta, mutta silti asiassa ei ole luotettavalla tavalla pystytty selvittämään, että kyse olisi korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Vakuutustutkinnassa on tullut ilmi useita epäjohdonmukaisuuksia ja puutteellisia selvityksiä: muun muassa ainoastaan arvokkaimmasta korusarjasta on toimitettu yksi – koruliikkeestä otettu – valokuva. Muusta omaisuudesta ei vakuutusyhtiölle ole toimitettu yhtään valokuvaa, vaikka niitä on tutkinnassa tiedusteltu. Osasta omaisuudesta ei ole muuta selvitystä, kuin PayPal-maksujärjestelmän rahansiirtotodistuksia. Vakuutettu on myös ilmoittanut asiaa selvittäneelle vakuutustutkijalle jättäneensä ennen ryöstöä puhelimensa hotelliin, vaikka hän vahingon selvittelyvaiheessa ja lausuntopyynnössään on ilmoittanut olleensa palaamassa kahden päivän retkeltä. Se, että vakuutetulla ei olisi kahden päivän retkellä ollut matkapuhelinta mukanaan, on väitteenä epäuskottava yleisen elämänkokemuksen valossa.

Asiassa ilmenneiden ristiriitaisten ja puutteellisten selvitysten johdosta vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa ei ole luotettavalla tavalla näytetty toteen aiheutunutta vahinkoa saati sen määrää. Tämän johdosta vakuutusyhtiö katsoo, että kyse ei ole korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutetulle tapahtunut korvattava vakuutustapahtuma ja siitä, kuinka suuri vahinko on syntynyt.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Matkatavarat on vakuutettu vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka matkaa kohden. Tämä vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus.

Vakuutuksen yleisten ehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Vakuutettu on toimittanut tapahtuneesta ryöstöstä poliisille tehdyn ilmoituksen sekä kreikankielisen ja suomenkielisen lääkärintodistuksen ryöstön yhteydessä aiheutuneista vammoista. Lautakunta toteaa, että vakuutettu ei oman kertomuksensa, rikosilmoituksen ja lääkärintodistuksien lisäksi voi juurikaan toimittaa muuta selvitystä vakuutustapahtumasta. Asiassa ei ole edes esitetty, että vakuutetun toimittama asiakirjanäyttö vakuutustapahtumasta olisi paikkansa pitämätöntä. Pelkästään se seikka, että vastaavanlaisia ryöstöjä ei ole tapahtunut useammin ei tarkoita sitä, ettei vakuutettu olisi voinut tulla ryöstetyksi kuvaamallaan tavalla. Lautakunta katsoo, että vakuutetulle on tapahtunut vakuutusehtojen tarkoittama vakuutustapahtuma.

Asiassa on kiistaa vahingon määrästä. Vakuutettu on toimittanut vakuutusyhtiöön listan ryöstetystä omaisuudestaan ja sen arvosta. Vakuutusyhtiö ei ole perustellut, miksi se ei ole korvannut vakuutetun käsilaukkua, kameraa, aurinkolaseja, käteistä rahaa ja kosmetiikkaa. Vakuutusyhtiön antamasta selvityksestä ei myöskään käy yksiselitteisesti ilmi, onko vakuutuskorvaus evätty sillä perusteella, että vakuutettu ei olisi esittänyt riittävää näyttöä varastetusta omaisuudesta. Lisäksi vakuutusyhtiön selvityksestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä korvattaviksi vaadituista esineistä ei korvata vakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutetulle aiheutuneen vakuutustapahtuman ehtojensa mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia