Haku

VKL 598/13

Tulosta

Asianumero: VKL 598/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.02.2014

Rättsskyddsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Fanns det särskilda skäl för att bevilja ersättning?

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade har varit målsägande i en rättegång som gällde misshandel. Han yrkade på att den åtalade skulle betala 700 euro i skadestånd. Enligt åtalet hade den försäkrade knuffats omkull så att han föll till golvet, varefter han blev sparkad i ansiktet med den påföljden att han förlorade medvetandet för en kortare stund. Enligt åtalet erhöll han ett sår i underläppen och läppen var svullen. Ersättning för anlitande av ombud har sökts från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget har avslagit ersättningsanspråket, eftersom det i fallet enligt bolaget inte har framlagts särskilda skäl till att ersätta rättegångskostnader för målsägande vid brottmål. Med särskilda skäl avses t.ex. personskador som är större än de skador som nu har beskrivits.

Besvär

Den försäkrade anser att det i ärendet hade begåtts allvarligt fysiskt våld och att en spark mot ansiktet kan vara livshotande. Behandlingen av ärendet kräver upptagande av personbevisning och den försäkrade har riktat ett skadeståndsyrkande mot den åtalade. På dessa grunder bör det anses att särskilda skäl för att bevilja rättsskyddsförmån föreligger.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt försäkringsbolaget påverkas bedömningen av om det i ärendet kan anses föreligga särskilda skäl att bevilja rättsskyddsförmån bl.a. av den försäkrades behov av juridiskt biträde, tvistens art, tvisteföremålet och omständigheterna i övrigt. Med beaktande av de skador som den försäkrade erhållit, omständigheterna i övrigt och det faktum att ersättningsanspråket är litet har det i ärendet inte anförts särskilda skäl för beviljande av rättsskyddsförmån.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

1 Försäkringens ändamål

Ändamålet med rättskyddsförsäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som anges i punkt 4. Försäktingen gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet.

5 Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte vid tvist, mål eller ärende

a) där bestridande av krav inte kan visas

b) där värdet av vad som yrkas inte överstiger 500 euro

8.4 I brottmål

Som målsägande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål om särskilda skäl föreligger, och det vid rättegången är fråga om andra privaträttsliga krav till följd av brott, än rättegångskostnader.

Som svarande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om åtal som målsägande väckt mot den försäkrade i det fall att den allmänna åklagaren inte kräver straff för samma gärning.

Avgörande

I det aktuella ärendet är det fråga om beviljande av rättsskyddsförmån i samband med en misshandelsrättegång där den försäkrade varit målsägande och yrkat på att den åtalade ska betala 700 euro i skadestånd. Det är fråga om att bedöma om det i ärendet kan anses föreligga särskilda skäl att bevilja den försäkrade, som är målsägande, rättsskyddsförmån vid brottmål.

Syftet med rättsskyddsförsäkringen vid brottmål är att trygga målsägandens möjlighet att framställa privaträttsliga anspråk. I försäkringsvillkoren konstateras det att målsägandens rättegångskostnader ersätts till den del det vid rättegången är fråga om andra privaträttsliga krav som den försäkrade har framfört till följd av brott än rättegångskostnader och särskilda skäl till att bevilja rättsskyddsförmån föreligger.

I försäkringsvillkoren definieras det inte vad som menas med särskilda skäl som förutsättning för att ersättning ska beviljas. Enligt försäkringsbolaget kan vid bedömningen av förekomsten av särskilda skäl beaktas bl.a. tvistens art, tvisteföremålet, de skador som den försäkrade erhållit och omständigheterna i övrigt.

Rättsskyddsförmån har sökts med avseende på en rättegång där den försäkrade enligt åtalet har sparkats i ansiktet efter det att han knuffats omkull. Försäkringsnämnden anser att privaträttsliga ersättningsanspråk som gäller personskador i princip kan anses vara särskilda skäl för beviljande av rättsskyddsförmån. Liv och hälsa är rättsintressen som kräver särskilt skydd, och personskador är ofta förknippade med en komplicerad bedömning av orsakssambandet. I detta fall var det fråga om en misshandel där den försäkrade enligt åtalet hade förlorat medvetandet för en kortare stund. Enligt åtalet erhöll han ett sår i underläppen, och läppen var svullen. Försäkringsnämnden anser att det våld som hade riktats mot den försäkrade och följderna av det inte var ringa, och att det i ärendet således föreligger särskilda skäl att betala ersättning. På de grunder som nämns ovan anser Försäkringsnämnden att den försäkrade bör beviljas rättsskyddsförmån.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Norros samt ledamöterna Eskuri, Karimäki, Korpiola och Rusanen. Sekreterare var Anni Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia