Haku

VKL 598/07

Tulosta

Asianumero: VKL 598/07 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.11.2007

Lakipykälät: 31, 33, 34

Suojeluohjeet Väsyneenä ajaminen Vakuutusehtojen tulkinta Suojeluohjeen laiminlyönti Korvauksen alentaminen Vähäinen huolimattomuus

 

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena oleva Chrysler Grand Voyager –henkilöauto oli luvallisesti TK:n käytössä 18.1.2007, jolloin TK oli aamulla palaamassa yötöistä kotiin. Vahinkoilmoituksessa TK kertoo nukahtaneensa klo 8 aikaan hetkeksi (muutaman sekunnin ajaksi) rattiin, ja auto ohjautui valopylvääseen ja edelleen vastaantulevien kaistalle, jossa se törmäsi toiseen ajoneuvoon. TK kertoo havahtuneensa hetkeä ennen pylvääseen törmäämistä, mutta hän ei ehtinyt tehdä enää mitään.

Esitutkinnassa TK kertoi mm., että hän oli nukahtanut rattiin muutamaksi sekunniksi ennen törmäystä ja että ennen rattiin nukahtamista hän oli ollut hereillä noin vuorokauden yhtäjaksoisesti. Hän myönsi syyllistyneensä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen kuljettamalla henkilöautoa niin väsyneenä, että hän nukahti rattiin, törmäsi valopylvääseen ja sen jälkeen vastaantulevaan ajoneuvoon. Hän sai rangaistusmääräysmenettelyssä sakkorangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Auto oli luvallisesti TK:n käytössä, ja TK voidaan samastaa vakuutettuun. Selvityksen mukaan TK oli kuljettanut autoa väsyneenä sillä seurauksella, että hän nukahti kesken ajon ja auto kärsi törmäysvahingon.

Autovakuutuksen suojeluohjeiden mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä (vrt. tieliikennelaki 63 §). TLL 63 §:n mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.

Tässä tapauksessa kuljettaja on laiminlyönyt väsyneenä ajamista koskevan suojeluohjeen noudattamisen. Auton vaurioista maksettavaa korvausta alennetaan 1/3.

Uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antamassaan uudessa päätöksessä vakuutusyhtiö toteaa mm., että kuulusteluissa TK on kertonut olleensa ennen vahinkoa hereillä yhdenjaksoisesti noin yhden vuorokauden. Kuulustelussa hän on kertonut kuljettaneensa autoa niin väsyneenä, että hän on nukahtanut rattiin.

TK on tällä menettelyllään laiminlyönyt suojeluohjetta. Syy-yhteys vahingon syntymiseen on selvä. Korvauspäätöstä ei muuteta.

Lausuntopyyntö

TK pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa vakuutetun asiamiehenä. Hän katsoo, että korvaus tulisi maksaa alentamattomana. TK kertoo tehneensä yötöitä vuosikaudet, joten hän on siihen erittäin hyvin tottunut. 16.-17.1. välisen yön TK nukkui normaalisti kotona, joten 17.-18.1. yövuoro oli ensimmäinen, eikä kyseessä siis ollut peräkkäisten yövuorojen tekeminen.

18.1.2007 aamussa ei ollut mitään, mikä olisi poikennut sadoista aiemmista aamuista. Töistä ajamaan lähtiessään TK ei tuntenut oloaan väsyneeksi. Hän ei pysty keksimään tapahtuneelle mitään syytä. TK ei ole tietoisesti lähtenyt ajamaan väsyneenä, eikä hänellä ajamaan lähtiessään ollut mitään syytä aavistaa, että näin voisi käydä tällä yhdellä ajolla satojen samanlaisten ajojen joukossa. TK ei ole ollut huolimaton eikä ole laiminlyönyt normaaleja varotoimia.

Vakuutusyhtiön vastine

Valituksessa ei ole mitään uutta asiaan vaikuttavaa. Vahinko on aiheutunut siitä, että TK oltuaan noin vuorokauden hereillä kuljetti autoa niin väsyneenä, että hän nukahti rattiin kesken ajon. Suojeluohjeen laiminlyönnin ja vahingon välinen syy-yhteys on selvä. Korvauspäätöstä ei muuteta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 33 §:n mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1)      joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;

2)      joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

3)      joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Kohdan 5.2 mukaan (”Oikeus kuljettaa ajoneuvoa”) ajoneuvon kuljettajalla tulee olla viranomaisen antama asianmukainen ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä (vrt. tieliikennelaki 63 ja 64 §:t).

Esitetyn selvityksen mukaan vakuutettuun samastettava TK on noin vuorokauden yhdenjaksoisesti valvottuaan kuljettanut vakuutuksen kohteena olevaa ajoneuvoa ja nukahtanut hetkellisesti rattiin. Nukahtamisen seurauksena oli törmäysvahinko. Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö oikeutettu alentamaan korvausta väsyneenä ajamista koskevan suojeluohjeen perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei väsyneenä ajamista koskevan suojeluohjeen rikkomisena voida pitää sitä, että kuljettaja jatkaa ajoaan vaikka hän hetkellisesti tuntee väsymystä. Suojeluohjeen laiminlyöntinä lautakunta pitää sitä, että kuljettaja jatkaa ajoaan, vaikka objektiivisesti arvioiden hänen olisi pitänyt käsittää, että häneltä väsymyksen vuoksi puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen turvallisesti.

Lautakunta katsoo, että vuorokauden yhtämittainen valvominen voi useissa tapauksissa johtaa sellaiseen väsymystilaan, jota vakuutuksen suojeluohje tarkoittaa. Tässä tapauksessa TK on kuitenkin kertonut olevansa tottunut yötyön tekemiseen, eikä hän tapahtumapäivän aamuna työvuoronsa jälkeen ajoon lähtiessään tuntenut oloaan väsyneeksi tai muutenkaan huomannut tässä aamussa mitään normaalista poikkeavaa.

Lautakunta katsoo jäävän selvittämättä, että TK olisi tässä tapauksessa menetellyt vakuutuksen suojeluohjeen vastaisesti siten, että yhtiöllä olisi ollut lain mukainen peruste alentaa korvausta. Joka tapauksessa TK:n huolimattomuutta voitaisiin tässä pitää lain 31 §:n tarkoittamalla tavalla vähäisenä, jolloin korvausta ei lain mukaan voi alentaa TK:n menettelyn perusteella. Lautakunta suosittaa alentamattoman korvauksen maksamista.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta